Lihkab Nedir?

Lihkap Nedir

Lisanslı Harita Kadastro Bürosu‘nun kısaltması olan lihkab, lisanslı harita mühendislerinin  kamu adına iş yaptığı özel bürolar olarak bilinmektedir. İlk olarak 1980 yılında bir fikir olarak ortaya atılmış olsa da ancak 2005 yılında yasa olarak yürürlüğe girmiştir. Gerekli şartları bulunduran harita mühendislerinin, sınava tabi tutularak almaya hak kazandıkları kamu adına iş yapabilme yetkisi sunan belgedir. Tapu ve Kadastro Müdürlükleri’nin ücretli olarak vermiş oldukları hizmetler Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından denetli lihkablara verilmiştir.

İçindekiler

Lihkab Kurulum Amacı Nedir?

 • Tapu ve Kadastro Müdürlükleri iş yükünü hafifletmek
 • Haritaların güncellenmesi
 • Yeni bir iş kolu oluşturmak

Sıkça Sorulan Sorular

Lihkab Hakkı Kimlere Verilebilir?

 • 65 yaşını doldurmamış harita mühendisleri
 • Kamu veya özel sektörde harita ve kadastro mühendisi olarak en az on yıl çalışan kişiler

Lihkab Hizmet Çeşitleri Nelerdir?

 • Tescile tabi olan:Aplikasyon, parsel yer gösterme, bağımsız bölüm yer gösterme yapımı ve kontrolüdür
 • Tescile tabi olmayan:Cins değişikliği, irtifak hakkı tesisi tevhid işlemlerine yönelik talebe bağlı hizmetlerin yapımı, kontrolü, izlenmesi ve ilgilerine sunulmasıdır.

Lisans Sahibi Olmak İçin Şartlar Nelerdir?

 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
 • Kamu haklarından mahrum bulunmamak
 • Medeni hakları kullanma ehliyetine sahip olmak
 • Devlet memurluğundan çıkarılma cezası almamış olmak
 • Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı beş yıl veya daha fazla süreyle ya da devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık ve vergi kaçakçılığı ile haksız mal edinme suçlarından hapis cezasına mahkûm olmamak
 • Harita ve kadastro mühendisleri odasına kayıtlı bulunmak
 • Kamu veya özel sektörde harita ve kadastro mühendisi olarak en az beş yıl çalışmış olmak.
 • Sınav başvuru tarihinde, 27/1/1954 tarihli ve 6235 sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kanunu hükümleri uyarınca meslekten geçici men cezası veya ihraç cezası almamış olmak
 • Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren Maliye Bakanlığınca her yıl yeniden değerleme oranında artırılan teminatı bankaya yatırarak Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü adına bloke ettirmek
 • Lisans sınavında başarılı olmak

Lihkab İletişim Adresleri Nelerdir?

İletişim adresleri Tapu ve Kadastro Müdürlüğü resmi web sitesinde mevcuttur.