Denetçi Belgesi Nasıl Alınır?

İçindekiler

Denetçi, özel ya da kamu kuruluşlarının; yasa, yönetmelik ve genelgelere uygun hareket edip etmediğini denetler. Kamu ya da özel kuruluşlarda çalışabilen denetçiler, teftiş yapar ve gerekli raporları hazırlar. Denetçi belgesi ise bu görev ve sorumlulukları yüklenmek amacıyla alınması gereken bir belgedir. Denetçi belgesinin alınması için gerekli tüm belgeler tamamlanıp teslim edilmesi gerekir.

Denetçi Belgesi Alma İş Süreci Nasıldır?

 • https://yds.csb.gov.tr/ internet sayfasından, yapı denetim sistem kaydının oluşturulması ve Yapı Denetim Sistemi Kullanım Sözleşmesinin indirilerek ve tüm sayfalarının imzalanması
 • Belirtilen şartlara uygun bilgi ve belgelerin temini
 • Tüm belgelerin dilekçe ekinde, Yapı İşleri Genel Müdürlüğüne (Yapı Denetimi Dairesi Başkanlığı), Mustafa Kemal Mahallesi Eskişehir Devlet Yolu (Dumlupınar Bulvarı) 9. km. No: 278 Çankaya / Ankara adresine elden veya posta veya kargo ile gönderilmesi
 • Gönderilen belgelerin Merkez Yapı Denetim Komisyonunca incelenmesi
 • Uygun görülen müracaatlarının yapılacak ilk komisyon toplantısında onaylanması, eksik bilgi ve belge tespit edilen müracaatların, https://yds.csb.gov.tr/ internet adresinden eksikliklerinin bildirilmesi, sistem kaydı olmayanları için ilanen duyurulması
 • İlgililerin Yapı Denetim Sistemi üzerinden müracaatlarının durumunu takip ederek, eksik bilgi ve belge bulunduğu belirtilen müracaatlar için istenilen belgelerin tamamlatılması
 • Yapı denetim Sisteminde müracaatı uygun görülerek Denetçi Belgesi verilmesi onaylanan ilgililer, www.basvuru.gov.tr internet adresinden veya bulunduğu ilde Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünden temin edeceği referans numarası üzerinden bir banka şubesine, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı kurumsal tahsilat hesabına, belgenin düzenleme tarihi itibari ile o yıla ait yayımlanmış birim fiyat üzerinden yatırılmış ve ilgili denetçi adına düzenlenmiş banka dekont aslı ile birlikte “Yapı İşleri Genel Müdürlüğüne (Yapı Denetimi Dairesi Başkanlığı) veya dilekçe ile talep etmesi halinde belgesini almak istediği ildeki Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne şahsen müracaat ederek denetçi belgesinin elden teslim alınması
 • Belgeyi teslim alır almaz arka sayfadaki bilgileri doldurarak imza bölümünün imzalanması

Sıkça Sorulan Sorular

Denetçi Belgesi Almak İçin Gerekli Belgeler Nelerdir?

 • Başvuru dilekçesi
 • Şantiyelerde iş görebileceklerine ilişkin, görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair sağlık raporu
 • Diploma
 • Adli Sicil Beyanı
 • İlgili meslek odasına kayıt belgesi
 • TC kimlik numarasını beyan eden belge ve 2 Adet fotoğraf
 • Mesleğinde fiilen en az beş yıl çalıştığına ilişkin olarak ilgili kurum ve kuruluşlardan alınacak belgeler
 • Yapı Denetimi Sistem Kaydı ve Kullanım Sözleşmesi

Denetçi Belgesi Almak İçin Gerekli Şartlar Nelerdir?

Denetçi belgesi aşağıdaki şartları taşıyan mimar ve mühendislere verilir:

 • Türkiye Cumhuriyeti tâbiiyetinde olması.
 • Şantiyelerde iş görebileceklerine ilişkin olarak, görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığının ilgili sağlık kurum veya kuruluşunca belirlenmesi.
 • Mimar veya ilgili mühendis olması.
 • İlgili meslek odasına kayıtlı olması.
 • T.C. kimlik numarasına sahip olması.
 • Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından adli sicil kaydının bulunmaması.
 • Mesleğinde fiilen en az beş yıl çalıştığına ilişkin olarak ilgili kurum ve kuruluşlardan alınacak belgeler.
 • Laboratuvar denetçisi mühendisler için beş yıllık fiili meslek süresinin en az üç yılı ilgili alanda olmak üzere laboratuvarda çalışıldığına dair ilgili kurum ve kuruluşlardan alınacak belgeler.
 • Proje ve uygulama denetçisi inşaat mühendisleri için beş yıllık fiili meslek süresinin en az üç yılında proje hazırlanması ya da incelenmesi konularında fiilen görev yaptığına dair ilgili kurum ve kuruluşlardan alınacak belgeler.

Denetçi Belgesi Kaç Yıl Geçerlidir?

5 yılda bir olmak üzere denetçi belgesi vize işlemi yapılmaktadır.

Denetçi Belgesi Hangi Bakanlıkça Verilmektedir?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından verilmektedir.

Yapı Denetim Belgesi Nasıl Alınır?

Yapı denetçi belgesi almak isteyenlerin izleyecekleri yol, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü’nün resmi internet sayfasında yer almaktadır.. Yapı denetçi belgesi alma iş sürecine göre, ilk olarak İnternette Merkez Yapı Denetim Komisyonu web sayfasından, Yapı Denetimi Sistem Kaydının Oluşturulması gerekmektedir.

Denetçi Belgesini Kimler Alabilir?

Denetçi belgesini yönetmelikte verilmiş olan şartları sağlayan mimar ve mühendisler tarafından alınır. Bunun haricinde kontrol mühendisleri tarafından alınır.

Yapı Denetim Nedir?

Yapı denetim kuruluşu, bir inşaatın başlangıcından bitimine kadarki süreçte arsa sahibi adına inşa faaliyetlerini ve dolayısıyla müteahhiti denetleyen kuruluşlardır. Özel kişilere ait bir yapının imar planına, fen/sanat ve sağlık kurallarına, standartlara uygun kalitede yapılması için proje ve denetimini sağlar.