İfraz ve Tevhid Nedir?

tevhid ve ifraz işlemleri arazi ve arsa düzenlemesi amacıyla yapılır. Bu işlemler imar planı bulunan bölgelerde imar kanununun 18. maddesine göre ilgili idare tarafından imar uygulaması (parselasyon) yapmak suretiyle yapılabilir. İmar uygulaması, mücavir alan sınırları içinde belediyece, dışında ise il özel idarelerince, imar plan sınırları içinde bulunan, üzerinde bina olan veya olmayan, arsa ve arazilerin maliklerinin muvafakati aranmaksızın birbirleri ile, kamu kurumlarına ve belediyelere ait bulunan yerlerle birleştirilmesi veya yeniden imar planına uygun ada ve parsellere ayrılması, müstakil, hisseli veya kat mülkiyeti esaslarına göre hak sahiplerine dağıtılması ve re’sen tapu tescil işlemlerinin yapılmasıdır. Bunun dışında, imar planı olan bölgelerde imar kanununu 15. ve 16. maddeleri kapsamında, parsel maliklerinin talebi ve ilgili idarenin onayı ile de tevhid ve ifraz işlemi yapılabilir. Bu sayede imar uygulaması yapılması beklenmeden, kadastral parselin yola, parka vs terkleri yapılarak imar parseline dönüşmesi sağlanıp yapı ruhsatı alınabilir. İmar kanununa göre; umumi hizmet alanına isabet eden taşınmazlar ile imar istikameti önünde kalan donatı alanları, kamu eline geçmeden tevhid ve ifraz yapılamaz. Yani parselin bir kısmı imar planlarına göre yolda, parkta veya belediye hizmet alanında kalıyorsa, bu alanlarda kalan kısımlar kamulaştırma veya bedelsiz terk yapmak suretiyle kamu eline geçmeden tevhid veya ifraz işlemi yapılamaz.

İçindekiler

İmar Dilinde Tevhid Ne Demek?

İmar dilinde, parsellerin birleştirilme işlemine tevhid denir. Başka bir deyişle, birbirine bitişik birden fazla parselin birleştirilerek tek parsel haline getirilmesi şeklinde tanımlanabilir. Fakat yapı nizamı veya kullanım kararı birbirinden farklı parseller tevhid edilemez. Örneğin imar planına göre okul alanı olan bir parsel ile konut alanı olan bir parsel tevhid edilemez. tevhid, parselleri tarımsal amaçlı daha ekonomik kullanmak, sanayi amaçlı büyük yatırımlarda kullanmak, kademeli emsal uygulanan bölgelerde daha büyük arsa oluşturarak daha fazla imar hakkı kazanıp, inşaat yapma izni almak veya komşu parselle aradaki ortak sınırı düzeltmek gibi pek çok amaçla yapılabilir.

Örnek Tevhid İşlemi: 2 ve 17 nolu parseller tevhid edilerek 36 parsele dönüştürülmüş.

İmar Dilinde İfraz Ne Demek?

İmar dilinde, bir parselin bölünerek birden fazla parsele ayrılması işlemine ifraz denir. İfraz suretiyle yola cephesi olmayan parsel oluşturulamaz. Çünkü yola cephesi olmayan parsellere herhangi bir altyapı hizmeti verilemez ve yapı ruhsatı düzenlenemez. İfraz işlemini gerçekleştirebilmek için taşınmaz üzerinde herhangi bir irtifak rehin vb. hakların bulunmaması gerekmektedir. Eğer bu tür haklar var ise de hak sahiplerinin muvafakatnameleri gerekmektedir. Çünkü ifraz ile oluşturulan yeni parsellere, eski parseldeki tüm hak ve mükellefiyetler geçmektedir.

Örnek İfraz İşlemi: 122 nolu parsel ifraz edilerek A ve B parsellere dönüştürülmüş.

Tevhid ve İfraz Yapma Yetkisi Kimdedir?

Belediye ve mücavir alan hudutları içindeki gayrimenkullerin re’sen veya müracaat üzerine tevhid veya ifrazı, bunlar üzerinde irtifak hakkı tesisi veya bu hakların terkini, belediye encümenleri tarafından onaylanır. Mücavir alan dışındaki işlemlerde ise il idare kurulları yetkilidir.

İfraz Hattı Nedir?

Kadastral bir parselin imar planıyla farklı fonksiyonlara ayrılmasına denir. Örneğin imar planları yapıldıktan sonra parselin bir kısmı konut, bir kısmı da park alanında kalıyorsa; planla belirlenen bu ayırma hattına ifraz hattı denir.

Örnek İfraz İşlemi: 2 nolu parselin A kısmı imar planına göre BHA alanında, B kısmı ise Ticaret alanında kalmıştır. Aynı şekilde 4 nolu parselinde C kısmı BHA, D kısmı ise Ticaret alanında kalmıştır.

Sıkça Sorulan Sorular

İmarlı ifrazlı parsel ne demek?

Bu tabir halk arasında sıkça kullanılan ancak teknik literatürde yeri olmayan bir tanımlamadır. Burada kastedilen; imar planı olan bölgede ve imar uygulaması yapılmış, hisseli olmayan müstakil parsel tanımlamasıdır.

İzale-i Şuyu ne demek?

Bir taşınmaz üzerinde hissesi olan iki ya da daha çok kişinin, söz konusu taşınmazı aralarında bölüştürme konusunda anlaşma olmazsa, taşınmazın bir bütün olarak satılarak ele geçen paranın malikler arasında bölüştürülmesidir.

Sınır düzeltmesi nasıl yapılır?

Maliklerinin talebi üzerine mevcut bitişik parsellerde, uygulamayı kolaylaştırmak ve birbirleri ile olan sınırlarının düzeltilmesine yönelik ifraz ve tevhid işlemlerinde, parsel sayısı değiştirilmemek kaydıyla yapılan işlemdir. Genellikle; komşu iki parselde bulunan bir bina, komşu parsele taşmışsa, bu iki parsel sahibinin karşılıklı anlaşması ile yapılan önce tevhid yapılarak bu iki parselin tek parsele dönüşmesi sonra uygun bir hattan ifraz edilerek sınırların yeniden düzenlenmesi işlemidir.

Kademe hattı olan yerlerde tevhid veya ifraz yapılabilir mi?

Kademe hattı belirlenen yerlerde imar planında aksine bir hüküm yoksa ifraz ve tevhid zorunlu değildir. Ancak kademe hattı belirlenen imar parsellerindeki ifraz ve tevhid talepleri kademe hattı dikkate alınarak gerçekleştirilir.