Kot Farkı Nedir?

Kot farkı, iki nokta arası yükseklik olarak bilinmektedir. Vaziyet planı ve imara göre parsel köşe noktalarının gösterilmesidir. Parselin kot aldığı yolun köşe kotları arasında 3.50 m. veya daha fazla kot farkı bulunduğu varsa binanın alanının kademelendirilmesi ve her kademenin orta noktasına rastlayan bordür taşı üst seviyesi +-0.00 kabul edilerek kot belirleniyor. Ancak her kademenin en düşük bordür kotundan itibaren yüksekliği en çok 1.75 m. olmalıdır.

Yukarıdaki örnek kotlandırma üzerinden anlatmak gerekirse;

Resimdeki binanın eğimli bir arsaya kurulduğu görülmektedir. Bu gibi arsalarda, arsanın iki ucu arasına sanal bir çizgi çekilir (resimdeki eğimli kırmızı çizgi) ve bu çizgi arsanın eğimi olarak kabul edilir. Bu durumda arsadaki kot farkının 3 metre olduğu görülmektedir. Ayrıca arsanın boyunu 150 metre olduğunu farzedersek; arsanın eğimini de (3/150)x100 hesabından %2 olarak hesaplayabiliriz. Binanın girişi sol taraftaki 0,00 kotu olan taraftır. Kot farkından dolayı kısmen açığa çıkmış 1 bodrum kat olduğu görülmektedir. Bu kata halk arasında “Kot 1” kat da denilmektedir. Binanın giriş katı ile bodrum katı arasındaki kot farkı 3 metredir. Binanın 1 bodrum kat, 1 zemin kat ve 1 çatı katından oluştuğu görülmektedir. Bina yüksekliği 0,00 kotundan itibaren hesaplandığından, 6,50 metre olduğunu söyleyebiliriz. Ama yapının toplam yüksekliği dediğimiz zaman bodrum katı da hesaba katmamız gerekmektedir. Yani toplam yapı yüksekliği 9,50 metredir.

İçindekiler

Sıkça Sorulan Sorular

Arsada Kot Hesabı Nasıl Yapılır?

Arsalarda kot farkı haritacılar tarafından çeşitli cihazlarla (total station, nivo, GPS vs.) ölçülür. Köşe noktalarından alınan yükseklik farklarından arsanın eğimi ve dolayısıyla da kot farkı bulunabilir.

Kotlandırma Çeşitleri Nelerdir?

 • Yoldan Kotlandırma
 • Tabii Zeminden Kotlandırma
 • Köşe Başı Parsellerde Kotlandırma
 • İki Yola Bakan Ara Parsellerde Kotlandırma

Kot Kesit Belgesi Nedir?

Yapılacak binanın, hazırlanan vaziyet planına göre yükseklik konumunu belirleyen belgedir.

Kot Kesit Belgesi Nasıl Alınır?

Kot kesit belgesinin almada belediyeye dilekçe yazılmalı ve gerekli evrakların toplanmış olması gerekmektedir. Evraklar:

 • Dilekçe
 • Tapu
 • Harita Örneği
 • Aplikasyon
 • İmar Durum Belgesi

Binalarda Kot Hesabı Nasıl Yapılır?

Binaların yoldan kotlandırılmasında genel olarak binaların cephe aldığı yolun tretuvar seviyesinden (kaldırım üst seviyesinden) kot veriliyor. Binanın cephe aldığı yolda henüz kaldırım yapılmamış ise ilgili belediyeye başvurularak, ilerleyen zamanlarda yolun kotunun ve dolayısıyla da kaldırım üst kotunun ne olacağı sorulur. Bu başvuru üzerine ilgili belediyece kırmızı kot (planlanan nihai yol ve kaldırım kotu) tespiti yapılarak, talep sahibine bildirilir. Kot alınan yola olan mesafesi 6 metreyi aşan binalarda kot, bina ön cephesinin tabi zemin ortalamasından alınır. Yola göre yüksek olan parsellerde tabi zemin kotu, o parseller için kaldırım seviyesinden verilecek kotu 3 metreden fazla geçemez. Parsellerde referans kotlar vardır. Haritacılar, bu referans kotları kullanarak binalara kot verirler. Temel betonu bu kot bilgisiyle dökülür. İnşaat sahasında her imalat düşeyde kotlara, yatayda ise akslara göre yapılır.

Binalara Kot Nasıl Verilir?

Tretuvarı bitmemiş ve kırmızı kotu tespit edilmemiş olan yollarda tespit işi ilgilisinin müracaatı üzerine yolun profilinin çıkarılıp yola ilişkin kırmızı çizginin geçirilerek onayının yapılması bölgede görevli belediye başkanlığınca 30 gün içinde yapılır.

Binalara Kot Verilirken Nelere Dikkat Edilmelidir?

 • Yola mesafe 6.00 metreyi aşan ayrık nizam binalarda kot için bina ön cephesi tabii zemin ortalamasından alınmaktadır.
 • Yola göre yüksek olan parsellerde bordür seviyesinden verilecek kotu 3.00 m’ den fazla olamaz.
 • Kot verilen bitişik nizam yapıların bu yükseklikleri. 20.00 m.’den sonra kademelendirilerek diğer sokağın şartlarına uyduruluyor. Kademe 3.00 m’ den az olamaz.
 • Ön bahçeye sahip ve setli arazili olan binaya set üstünden kot verilebilir.
 • Bir parsele birden fazla bina yapılması halinde her bina müstakil düşünülerek yakın olduğu çevrenin şartlarına göre belediye tarafından kot verilir.

Kot 1 Daire Nedir?

Binanın girişte bulunan daireler vardır. Bu daireler kaldırım taşı seviyesindedir. Kaldırım taşı seviyesinin altında kalan daireler kot 1 daire olarak bilinmektedir.

Kot 2 Daire Nedir?

Zemin yüzeyinden iki kat altta yer alan dairedir. Giriş kattan aşağıya doğru inilerek daireye ulaşılır.

Kot 3 Daire Nedir?

Girişin 3 kat altında bulunan dairedir.