LİHKAB

Lihkab Nedir, Neden Kurulmuşlardır?
Lihkab, Lisanslı Harita Kadastro Mühendislik Bürosu’nun kısaltılmış halidir. Bu bürolar kamu adına iş yapan özel kurumlardır.
İlk olarak 1980 yılında bir fikir olarak ortaya atılmış olsa da ancak 2005 yılında yasa olarak yürürlüğe girmiştir. Lisans, gerekli şartları bulunduran harita mühendislerinin, sınava tabi tutularak almaya hak kazandıkları kamu adına iş yapabilme yetkisi sunan belgedir. Kurulum amacı tapu ve kadastro müdürlükleri iş yükünü hafifletmek, haritaların güncellenmesi ve yeni bir iş kolu oluşturmaktır.
Tapu ve kadastro müdürlüklerinin ücretli olarak vermiş oldukları hizmetler tapu kadastro genel müdürlüğü tarafından denetli lihkablara verilmiştir.

Tescile tabi olmayan;

Aplikasyon, parsel yer gösterme, bağımsız bölüm yer gösterme yapımı ve kontrolüdür.

 

Tescile tabi olan;

Cins değişikliği, irtifak hakkı tesisi tevhid işlemlerine yönelik talebe bağlı hizmetlerin yapımı, kontrolü, izlenmesi ve ilgilerine sunulmasıdır.

 

Lisans Sahibi Olmak İçin Aranan Şartlar

• Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
• Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
• Medeni hakları kullanma ehliyetine sahip olmak.
• Devlet memurluğundan çıkarılma cezası almamış olmak.
• Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı beş yıl veya daha fazla süreyle ya da devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık ve vergi kaçakçılığı ile haksız mal edinme suçlarından hapis cezasına mahkûm olmamak.
• Harita ve kadastro mühendisleri odasına kayıtlı bulunmak.
• Kamu veya özel sektörde harita ve kadastro mühendisi olarak en az beş yıl çalışmış olmak.
• Sınav başvuru tarihinde, 27/1/1954 tarihli ve 6235 sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kanunu hükümleri uyarınca meslekten geçici men cezası veya ihraç cezası almamış olmak.
• Kanun’un yürürlüğe girdiği tarihten itibaren Maliye Bakanlığınca her yıl yeniden değerleme oranında artırılan teminatı bankaya yatırarak Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü adına bloke ettirmek.
• Lisans sınavında başarılı olmak.

 

Lihkab Hizmet Çeşitleri

I. Tescile tabi olan: Cins değişikliği, İrtifak hakkı tesisi, Tevhid işlemlerine yönelik talebe bağlı hizmetlerin yapımı, kontrolü, izlenmesi ve ilgilerine sunulmasıdır.
II. Tescile tabi olmayan: Aplikasyon, Parsel Yer Gösterme, Bağımsız Bölüm Yer Gösterme yapımı ve kontrolüdür.

Lihkab İletişim Adresleri
İletişim adresleri Tapu ve Kadastro Müdürlüğü resmi web sitesinde mevcuttur.