Oturma Hakkı Belirli bir kişiye bir binada veya binanın bir bölümünde oturma hakkı veren, konut olarak ondan yararlanma hakkı tanıyan bir haktır. Zira hukuk terminolojisinde kira ilişkisi “şahsi” bir hak, oturma hakkı“ ayni (eşyaya bağlı)” bir haktır. Yani oturma hakkı sahibi; ev satılsa dahi bu durumdan etkilenmeyecek olup eğer aradaki ilişki kira sözleşmesi olsaydı kiracı evi terk etmek zorunda kalabilecektir. Sınırlı ayni haklar içinde değerlendirilen kişiye bağlı irtifak haklarından olan intifa hakkı ve oturma hakkı, sadece eşyalar üzerinde kurulabilmektedir. İkisinin de bir başkasına devredilememesi gibi bazı ortak noktaları bulunsa da birbirinden farklı iki kavramdır. Yazımızda intifa ve oturma haklarından ve aralarındaki farklardan bahsedeceğiz.

İçindekiler

 1. Oturma (Sükna) Hakkı
 2. Oturma Hakkı Çeşitleri
 3. İstenen Belgeler
 4. İntifa Hakkı
 5. İstenen Belgeler
 6. İntifa Hakkı ve Oturma Hakkı Arasındaki Farklar Nelerdir?

1.Oturma (Sükna) Hakkı

Oturma hakkı, sadece taşınmazlar üzerinde kurulabilen, hak sahibine binanın tamamında ya da bir bölümünde yaşam olanağı veren bir irtifak hakkıdır. Burada taşınmaz sözcüğü de oldukça önemlidir. Burada taşınmaz kavramı daraltılarak, taşınmazın niteliği konut olarak kullanıma elverişliliği olmuştur. Örneğin bir taşınmaz olan tarla da insani yaşamı devam ettirmek zor olacağından, tarla üzerinde sükna hakkı kurulamamaktadır. Sükna hakkı iş yeri (dükkân, mağaza, depo vb.) üzerinde de kurulamamaktadır.

Ayrıca yine yaşama eyleminin insani bir özellik taşımasından dolayı sadece gerçek kişiler için geçerli olan bir hak olup, tüzel kişiler lehine kurulamamaktadır. Sükna hakkı devredilemez özellikte olduğu için maksimum hak sahibinin ömrü ile sınırlandırılabilmektedir. Hak sahibinin yaşamının sona ermesi ile devredilemeyen bu hak da sona erecektir.

Aralarında kira sözleşmesi ile benzerlik bulunsa da oturma hakkı, ayni bir hak olduğundan farklı bir işlem yapmaya gerek kalmadan üçüncü kişilere karşı etki göstermektedir. Bu yönüyle kira sözleşmesinden ayrılmaktadır.

intifa hakkı

2.Oturma Hakkı Çeşitleri

Münhasır Oturma Hakkı

Binanın tamamında ya da bir bölümünde bağımsız olarak kurulabilen münhasır oturma hakkında, aksi yönde bir anlaşma yapılmamışsa hak sahibi ailesi ile birlikte yaşam sürdürebilir.

Müşterek Oturma Hakkı

Binanın tümünde, bir bölümünde ya da bazı odalarında hak sahibi ile kat malikinin birlikte yaşam sürmesi ile kurulur. Bu hak türünde özel kullanım alanları dışında, mutfak, antre gibi ortak kullanıma müsait yerler müşterek kullanılır.

Karışık Oturma Hakkı

Hak sahibi taşınmazın belirli bir bölüm ya da odalarını müstakil olarak kullanırken, diğer kısım ve odalarda malikle birlikte kullanma yetkisi verir.

intifa hakları

3.İstenen Belgeler

 • İşleme konu taşınmaz mala ait, tapu senedi, yoksa taşınmaz malın ada ve parsel numarasını belirtir belge veya malikin sözlü beyanı,
 • Tarafların fotoğraflı nüfus cüzdanı, pasaport veya avukat kimliği ile vesikalık fotoğrafları, T.C. Kimlik ve vergi numarası,
 • İşlem taraflarında temsilci sıfatıyla katılan var ise, temsile ilişkin belge.
 • Sükna hakkı mahkeme kararı ile tesis edilecekse kesinleşmiş mahkeme kararı.
 • Oturma hakkı evin bütününde değil de bir kısmında kuruluyorsa hangi kısım üzerinde kurulduğu inşaat projesinde belirlenmeli, proje yoksa bir krokiye bağlanmalıdır.
 • Deprem Sigortası

oturma hakkında istenen belgeler

4.İntifa Hakkı

Bütün irtifak hakları taşınmazlar üzerinde kurulurken, intifa hakkı taşınırlar ve hak üzerinde de kurulabilmektedir. Sınırlı ayni haklardan olan intifa hakkı, eşya üzerinde kullanma ve yararlanma yetkisi tanır. Tasarruf etme yetkisi tanımaz. Kısacası, intifa hakkı, bir malın, taşınmazın ya da hakkın ömür boyu kullanım ve yararlanma hakkıdır. İntifa hakkı tüzel kişiler içinde kurulabilmektedir. Tüzel kişiler için kurulan intifa hakkının süresi maksimum 100 yıl iken, gerçek kişiler için kurulduysa maksimum hak sahibinin ömrü kadardır, miras yoluyla aktarılamaz. Devredilme konusunda ise genel hüküm intifa hakkının devredilemeyeceği yönünde olsa da, hak sahibin bunu uygulama zorunluluğu yoktur, bu yüzden devredilebilir.

Eğer intifa hakkı kurulacak olan mal taşınmaz ise tapuda tescil yoluyla, eğer taşınır ise zilyetliğin devri şekliyle, hak ise alacağın devri ile kurulur.

oturma hakkı

5.İstenen Belgeler

 • İşleme konu taşınmaz mala ait, tapu senedi, yoksa taşınmaz malın ada ve parsel numarasını belirtir belge veya malikin sözlü beyanı,
 • Tarafların fotoğraflı nüfus cüzdanı, pasaport veya avukat kimliği ile vesikalık fotoğrafları, T.C. Kimlik ve vergi numarası,
 • İşlem taraflarında temsilci sıfatıyla katılan var ise, temsile ilişkin belge.
 • İntifa hakkı mahkeme kararı ile tesis edilecekse kesinleşmiş mahkeme kararı.
 • Kanuni intifa hakkı tesis edilecekse, sağ kalan eşin intifa hakkını seçtiğine dair veraset senedi

intifa hakkında istenen belgeler

6.İntifa Hakkı ve Oturma Hakkı Arasındaki Farklar Nelerdir?

 • Sükna hakkı sadece gerçek kişiler için kurulurken, intifa hakkı hem gerçek hem tüzel kişiler için kurulabilmektedir.
 • Sükna hakkı taşınmazlar üzerinde kurulurken, intifa hakkı taşınır, taşınmaz ve hak üzerinde kurulabilmektedir.
 • İntifa dışında sükna hakkı dahil olmak üzere bütün ayni haklar tapuda tescil ile oluşur. İntifada ise taşınmaz söz konusuysa tescil yoluyla olurken, taşınır ise zilyetliğin devri, hak ise alacağın devri ile kurulur.
 • Yaşama hakkı sadece kullanma hakkı tanırken, intifa hakkı hem kullanma hem yararlanma yetkisi tanır.
 • İntifa hakkı eğer hak sahibi devretme hakkını kullanmak istiyorsa başkasına devredilebilirken, oturma hakkı sadece hak sahibine aittir ve devredilemez.

intifa hakkı