TAPU DEVRİ (TAŞINMAZ MAL DEVRİ) NEDİR?

Tapu kaydı ancak gayrimenkul (taşınmaz) mallar için söz konusu olan bir hukuki işlemdir. Bu nedenle, günlük yaşantıda “tapu devri” olarak anılan işlem, aslında bir “taşınmaz devri” anlamına gelmektedir. Bir taşınmazın devir işlemi, taşınır malların aksine, “şekil” esasına bağlı tutulmuştur. “Şekil” ifadesinden maksat, devir işleminin taraflar arasında kurulacak olağan bir satış sözleşmesiyle yapılamayacağı, ancak tapu sicil müdürlüğünde yapılacak resmi bir işlemle yapılabileceğidir.
Taşınmazlarda, yukarıda belirtilen şekilde bir şekil esası öngörülmüşken, taşınır mallar için böyle bir kıstas bulunmaz. Bir taşınır mal, istisnaları saklı kalmak üzere (örneğin: Motorlu araçların satışları için noter düzenlemesi şarttır), pekâlâ olağan bir satış sözleşmesi kurulması suretiyle devrolunabilir. Hatta taraflar bu sözleşmeyi yazılı olarak kurmayıp, yalnız sözlü olarak dahi geçerli bir biçimde hukuk alemine geçirebilirler. Ancak taşınmazlarda, bu usulün tam tersi benimsenmiştir. Kanun koyucu, taşınmazların devri işlemlerinin geçerliliğini zorlaştırarak, aslında konunun önemine vurgu yapmak ve tarafları bir defa daha düşünmeye, acele etmemeye sevk etmek istemiştir.

Tapu Devri İşlemlerinde Uyulması Gereken Şekil Esasları
Yukarıda da sözünü ettiğimiz gibi, “tapu devri” ifadesi, aslında bir taşınmaz malın devri anlamına gelmektedir. Taşınmaz malların devri, taraflar arasında kurulacak olağan yazılı bir sözleşme ile gerçekleşmez. Çünkü Türk hukukunda ilke olarak, taşınmaz üzerindeki hakların geçerliliği, ancak ve ancak TAPU KAYDINDA yapılacak değişiklik ile mümkün olmaktadır. Yani bir taşınmazın hukuken geçerli bir usûl ile satışı işlemi, ancak kanunun öngördüğü RESMİ ŞEKİLDE kurulacak sözleşme ile mümkün olur.
Uygulamada ve günlük yaşantıda düşülen en büyük yanılgılardan biri, taşınmaz satışlarının noterde yapılabileceğidir. Önemle belirtmek gerekir ki TAŞINMAZ SATIŞLARI NOTERDE YAPILAMAZ. Her nasılsa, noterde kurulabilmiş satış sözleşmeleri, kesin olarak hükümsüzdür. Taşınmaz devri işlemleri, ancak ve ancak yetkili tapu sicil müdürlüğünde, tapu memuru tarafından yapılacak düzenleme ile tapu kütüğünde yapılabilir.
Ancak, yukarıdaki genel kurala bir istisna olarak, noterde kurulabilecek bir taşınmaz satış türü mevcuttur: Taşınmaz satış vaadi. Taşınmaz satış vaadi, hukuki niteliği itibariyle bir “ön sözleşme” olup, vaat alacaklısına şöyle bir imkan tanır: Vaat alacaklısı, taşınmazın malikinden, taşınmazın kendisine satılmasını talep ve dava edebilir. Satış bedeli, tarafların taşınmaz satış vaadi ön sözleşmesinde kararlaştırdıkları bedeldir. Eğer vaat borçlusu (taşınmazın maliki) taşınmazını satmaktan, yani borcunu ifa etmekten çekinirse, bu takdirde 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun 716. maddesine dayanılarak taşınmazın mahkeme kararıyla vaat alacaklısına satışının yapılması mümkün ve caizdir.