İnşaat Hesabı

Trampa Sözleşmesi Ve Taşınmaz Satışları

 

TRAMPA (MAL DEĞİŞİM) SÖZLEŞMESİ VE TAŞINMAZ SATIŞLARI

Mal değişim sözleşmesi ya da trampa sözleşmesi olarak bilinen bu sözleşme, bir “devir borcu” doğurur. Bir tür “takas” gibidir. Fakat hukuki niteliği itibariyle tam olarak “takas” olarak da sınıflandırmak mümkün değildir.
Trampa sözleşmesi, tarafların karşılıklı olarak iki malı (şey veya hakkı) değiştirmek amacıyla bunlar üzerindeki hakkı birbirlerine devretmeyi borçlandıkları sözleşmedir. Satış sözleşmesine konu olabilen her türlü mal ve bu arada taşınmazlar da mal değişim sözleşmesine konu olabilir. Sözleşme konusu mal, satış sözleşmesinde olduğu gibi maddi bir mal, bir “şey” olabileceği gibi maddi olmayan bir mal, bir “hak” da olabilir. Maddi mallar, mülk edinmeye elverişli ve bir ekonomik değer taşıyan her şeyi kapsamaktadır. Maddi olmayan mallar ise, “haklar”dır. Haklar, hukuki anlamda düşünüldüğünde, pek çok defasında ekonomik bir değere sahip olurlar. Bu nedenle, hakların da devir borcu doğuran sözleşmelere konu olabilmesi, alınıp satılabilmesi yahut da kiralanması pekâlâ mümkündür. Zira ekonomik olarak bir değer ifade etmektedirler, bu sebeple de hukuki anlamda bir “eşya” kabul edilirler.
Trampa sözleşmesi, tıpkı satış sözleşmesi gibi iki tarafa tam borç yükleyen, ivazlı (karşılıklı) bir sözleşmedir. Mal değişim sözleşmesinin satış sözleşmesinden farkı, satış sözleşmesinde bir mal para ile değiştirilirken, trampa’da ise mal, bir başka mal ile değiştirilmektedir. Yani PARA ortadan kalkar, salt bir takas gündeme gelir.
Ancak edimlerden birini oluşturan malın, diğer edimi oluşturan maldan daha az değerli olması durumunda, taraflar aradaki değer farkının PARA ile giderilmesine karar verebilirler. Bu konuda özgürdürler. Aradaki fark olduğu gibi kalabilir. Para ödenmesinin kararlaştırılması durumunda bu paraya, DENKLİK PARASI denir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın ışığında denebilir ki BİR TAŞINMAZ DA TRAMPAYA KONU OLABİLİR. Fakat taşınmazın konu olduğu trampa sözleşmesinin geçerliliği, mutlak surette tapu sicil müdürlüğünde yapılacak bir tescile bağlı olarak sağlanır. Trampa sözleşmesi, bir mal değişim sözleşmesi olduğundan, mallardan hiçbiri taşınmaz değilse, yani değişime konu olan malvarlığı değerlerinin tümü taşınırsa ve bunların kendilerine özel siciller bulunmuyorsa, o halde olağan bir şekilde de kurulabilir. Yani tarafların sözlü iletişimleri yoluyla dahi kurulabilir.
Mesela Samsun’da 156 m2 büyüklüğünde bir işyeri olan Reyhan, Mersin’de 145 m2 büyüklüğünde bir dairenin maliki olan Ayça ile uzlaşarak, bu taşınmazları bir trampa sözleşmesinin konusu haline getirebilirler. Bu durumda, kurulacak olan trampa sözleşmesi, herhangi bir noterimizin huzurunda kurulmalıdır.

 

Merhaba, size nasıl yardımcı olabilirim?
blank