İnşaat Hesabı

Ticari Satış Sözleşmeleri İle Ticari Olmayan Satış Sözleşmeleri Arasındaki Farklar Nelerdir?

 

TİCARİ SATIŞ SÖZLEŞMELERİ İLE TİCARİ OLMAYAN SATIŞ SÖZLEŞMELERİ ARASINDAKİ FARKLAR NELERDİR?

Bir hukuki işlemin, TİCARİ sayılıp sayılmadığı, 6100 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 3, 4 ve 19. Maddelerinde hüküm altına alınmış maddelerin yorumlanması ile anlaşılır. Bunlardan yapılan çıkarımlara ve konan prensiplere göre işin ticari iş sayılıp sayılmadığına ilişkin bir saptama yapılabilir. Fakat bu saptamanın nasıl yapılacağı ya da yapıldıktan sonraki sonuçlarına değinmeden önce, bir işin “ticari” sayılması ne anlama gelir, bunu açıklamak daha sağlıklı olacaktır.
Bir işin ticari olması, “adi iş” sayılmadığı ve birtakım özel hukuki durumlara tabi olacağı anlamına gelir. Örneğin: Adi iş sayılan hukuki işlemler ve bu işlemlerden doğan uyuşmazlıklar, kuşku götürmez biçimde 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun hükümlerine tabi olacaktır. Yani bu nedenle, sözü edilen uyuşmazlıklar ya yetkili asliye hukuk mahkemesinde ya da özel bir hüküm varsa tüketici mahkemesinde vs. görülecektir. Fakat işin ticari olması, (doğrudan doğruya ticaret mahkemesinde görüleceği anlamına gelmemekle birlikte) doğan uyuşmazlıkların ya asliye ticaret mahkemesinde, ya asliye hukuk mahkemesinde ya da sair özel mahkemelerde görüleceği anlamına gelir. Ayrıca işin ticari olması, “tacir” sayılan kimselerin yararlanabileceği ya da katlanması gerektiği özel hükümlerin gündeme gelmesi sonucunu doğuracağından, ilgili işlemin tabiri caizse kimyası değişir. O nedenle, bir satışın “ticari” bir iş mi, yoksa “adi (olağan)” bir iş mi olduğunun tespiti son derece büyük önem arz etmektedir.
Kanuna göre, bir ticari işletme ile ilgili olan tüm işlemler TİCARİ sayılır Buradan, inşaat hukuku bakımından yapacağımız çıkarım şu olmalıdır: Taşınmaz satışını yapan satıcı, bir “anonim” ya da “limited” şirketi ise yahut da kanunen “tacir” sayılması mümkün bir kişi ise, yapılan satış işlemi bir ticari iştir. İşin ticari olması, taraflara, şartlarının doğması durumunda olağan yasal faiz yerine AVANS FAİZİ isteme hakkı sağlar. Avans faizinin oranını, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası her sene günceller. 2019 yılı için saptanan avans faizi oranı, %19,5’tur. Avans faizi, ödenmesi gereken bir bedelin ödenmemesi yahut geç ödenmesi durumunda gündeme gelen bir faiz türü olup, yalnızca ticari iş sayılan işlerle ilgili uyuşmazlıklarda talep edilebilir.

Yine kanuna göre, taraflardan yalnız biri için “ticari” sayılması mümkün bir hukuki işlem, diğer taraf için de ticari iş sayılır. Mesela bir banka ile işlem yapmakta olan bir öğretmen, her ne kadar tacir sıfatına sahip olmasa da, banka bir “anonim şirketi” olduğu için tacir sayılır. Bu nedenle, taraflardan biri için ticari sayılan iş, diğeri için de ticari sayılacağı için, banka ile yapılan her işlem, öğretmen için de ticari sayılır.
Bunu, inşaat hukukundaki uygulaması bakımından değerlendirecek olursak, inşaat şirketleri tacir sayılmaktadır. İnşaat şirketleri ile girilen her türlü HUKUKİ İŞLEM, karşı taraf “tacir” sıfatına sahip olmasa bile ticari sayılır. Uzman bir hukukçunun danışmanlığında hareket etmek gerekmekle birlikte, genellikle bu tür ticari işlerden doğan uyuşmazlıkların ASLİYE TİCARET MAHKEMELERİNDE çözüldüğünü hatırlatalım.

 

Merhaba, size nasıl yardımcı olabilirim?
blank