İnşaat Hesabı

Tellaliye Sözleşmesi Nedir?

 

TELLALİYE SÖZLEŞMESİ NEDİR?

Tellaliye sözleşmesi, bir tür “ARACILIK” sözleşmesidir. Bu sözleşmeye ve “tellaliye” terimine, daha çok emlak hukukunda rastlamak mümkün olmakla birlikte, sıklıkla taşınmaz satışları için kullanılmaktadır.
Türk hukuk sisteminde, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’muz uyarınca bir “sözleşme serbestisi” ilkesi olduğundan, adına tellaliye sözleşmesi dediğimiz “aracılık sözleşmesi” de, herhangi bir şekil esasına tabi tutulmaksızın kurulup yürürlüğe sokulabilmektedir.
Tellaliye sözleşmesi, yukarıda da sözünü ettiğimiz üzere, bir tür “aracılık” işinin sözleşmeye dökülmesidir. Bilindiği gibi taşınmaz alım satımları ve buna ilişkin ferağ ve sair işlemlerinin yapılması, içerisinde genellikle “emlakçı”yı da barındıran işlemlerdir. Emlakçı; taşınmazların (daire, işyeri, arsa, arazi, devremülk vs.) satışı yahut da başka şekillerle devri için gerekli iletişimi kurar, gerekli ortak zemini hazırlar ve netice itibariyle ferağ ya da satış gerçekleşir. Emlakçı, gerçekleştirdiği bu satıştan, kararlaştırıldığı oranda bir “komisyon” ya da “ücret” alır.
Tellaliye sözleşmesi dediğimiz sözleşme, işte tam bu noktada devreye girmektedir. Şöyle ki tellaliye sözleşmesinin tarafı olan “emlakçı”; taşınmazların satışı, kiralanması, devredilmesi, üzerinde bir inşaat yapılması için kat karşılığı inşaat sözleşmesi kurulması, kısmen devredilmesi, şartlı bağışa konu yapılması gibi işlemler için, İŞ SAHİBİ sıfatlı kişiye aracılık eder. İş sahibi, taşınmazını yukarıda saydığımız işlemlerden birine konu etmek isteyen MALİKTİR. İş sahibinin mutlaka malik olmasına gerek yok ise de yukarıda sayılı işlemlere konu edilecek taşınmaz bakımından, o işlemlerin yapılması için yetkili olması şarttır. Emlakçı, tellaliye sözleşmesinin kurulması ile şöyle bir borç altına girer: İş sahibinin aradığı türden bir kimseyi bulmak ve istenen işlemlerin yapılması için gerekenleri hazırlamak, gerekli hukuki zemini yaratmak ve gerekli sözleşmenin akdedilmesinde lüzumlu olan evrakları temin etmek. Bunun karşılığında iş sahibi, ya emlakçıya belirli bir para ödemesinde bulunur yahut da komisyon verir. Konuyla ilgili detaylar, taraflar arasında akdedilecek TELLALİYE SÖZLEŞMESİNDE belirtilmelidir.

blank

Sözleşmenin içeriğinde bulunması gereken hususların ne olduğu, belirli bir sınırlamaya tabi değildir. Buna taraflarca karar verilir. Fakat bir sözleşmenin tellaliye sözleşmesi sayılabilmesi için aracılık hizmetinin ne olduğu, bedelin nasıl ödeneceği, emlakçıya düşen yükümlülüklerin ayrıntılarıyla yazılması gibi hususların ihmal edilmemesi gerekmektedir. Belirtelim ki hiçbir sözleşme, kendisini borç altına sokan tarafın imzası olmaksızın geçerli sayılmayacaktır; bu sebeple, tellaliye sözleşmesinde her iki tarafın da imzasının bulunması şarttır. Zira bu sözleşmede hem emlakçı hem de iş sahibi borç altına girmektedir.

 

Merhaba, size nasıl yardımcı olabilirim?
blank