TAŞKIN İNŞAAT NEDİR, TAŞKIN İNŞAATA KARŞI HANGİ HUKUKİ KORUMALARA BAŞVURULABİLİR?

Türk hukukunda mülkiyet hakkının ne anlama geldiğini ve hangi korumaları beraberinde getirdiğini ifade etmiştik. Buna göre mülkiyet hakkı, aktif ve koruyucu olmak üzere ikiye ayırdığımız bir haklar demetini malike sunmaktadır. Malik, mülkiyet hakkının korunmasını yargısal yollardan talep edebileceği gibi mülkiyetin beraberinde getirdiği bir “kullanma, yararlanma ve tüketme” hakkını da haiz olur.
Bu nedenle Türk hukukunda mülkiyet hakkının korunmaya değer, kutsal bir hak olduğunun kabulü gerekir. Bu yazının da konusunu oluşturan, “taşkın yapı” ya da “taşkın inşaat” şeklinde anılan, mülkiyet hakkına sıkça yapıldığına tanık olduğumuz tecavüz türlerinden birini oluşturmaktadır.
Taşkın yapı, genellikle yan yana olan iki araziden birinin üzerinde yapılmakta olan bir inşaatın, belirli bir kısmının, yan taraftaki boş ya da dolu halde bulunan ve fakat inşaat alanının dışında bulunan bir araziye taşması anlamına gelir. Bu durum elbette üzerinde inşaat yapılan arazinin öteki araziye yaptığı bir mülkiyet tecavüzü hali oluşturmaktadır. Mülkiyet hakkının kullanılması zorlaşan ya da haksız olarak kısıtlanan taraf, bu durumda hakkını yasal yollardan arar. Fakat bu durum, “başkasının arazisine inşaat yapma” hali ile karıştırılmamalıdır. Bu durumda açılacak dava ile taşkın yapıda başvurulması gereken yargısal yol başkadır.

İkisinin arasındaki ayrım bakımından, şu hususun altı çizilmelidir: Taşkın yapıda, inşa edilmekte olan bina, doğru arazide inşa edilmektedir fakat inşaat sırasında belirli bir kısım, inşaat alanının dışında kalan bir araziye taşmaktadır. Yani ortada “yapılmakta olan” bir inşaat vardır ve bu inşaat haksız bir biçimde bir başkasının arazisine taşmaktadır. “Başkasının arazisine inşaat yapma” halinde ise, inşaatın yapılmakta olduğu arazi, başkasına ait, inşaatın gerçekte yapılması gereken arazi ile ilgisiz bir arazidir. İnşaatın bütünü, haksız bir şekilde, bir başkasının arazisi üzerine yapılmaktadır. Bu durumda başvurulması gereken hükümler farklıdır. Yazımızın konusu, taşkın yapılar olduğundan, bununla ilgili kısma bu yazıda değinemeyeceğiz.
Taşkın inşaatın gerçekleşmekte olduğunu öğrenen arazi maliki, şu iki halde taşmaya katlanma yükümlülüğüne girer, o sebeple bu hususlara çok iyi dikkat etmek gerekir:
1- Taşkın yapının tecavüz ettiği arazinin maliki, daha önce taşkın yapının sahibine buna ilişkin bir hak tanımış, örneğin bir üst hakkı tesis etmişse. (Yani, taşkın yapıyı yapan kişiye, kendi arazisi üzerinde de bir inşaat yapma hakkını, tapuya tescil suretiyle tanımışsa)
2- Mülkiyeti halele uğrayan arazinin maliki, TAŞKIN YAPININ VARLIĞINI ÖĞRENDİĞİNDE, 15 gün içinde itiraz etmemişse.
İtiraz, taşan yapının haksız yapıldığının, yapının malikine veya yetkili temsilcisine bildirilmesidir. Bu bildirimi yapmış olan ve fakat buna rağmen taşmayı ortadan kaldırmayan tarafa karşı müdahalenin meni ve ecrimisil tazminatı davası açılabilir.
Eğer taşınmazına halel gelen malik, yukarıdaki iki sebepten biri nedeniyle taşmaya katlanmak zorunda kalmışsa, bunun için taşkın yapının sahibinden uygun bir BEDEL talep edebilir. Veya taşan kısmın kendi mülkiyetine devredilmesini dava edebilir. Yani, hukuki korumadan büsbütün yoksun kalmış değildir.