TAŞINMAZ SATIŞLARININ GEÇERSİZLİĞİ VE SÖZLEŞMENİN GEÇERSİZLİĞİ DURUMUNDA NE YAPILMASI GEREKTİĞİ

Esasında, Türk hukukundaki sözleşme türlerinde “ŞEKİL ŞARTINA BAĞLI OLMAMAK” ya da “ŞEKİL SERBESTİSİ” dediğimiz prensip geçerlidir. Sözleşmelerin, herhangi bir şekil esasına bağlı olmadan kurulması demek, kanun koyucunun taraflara sözleşmeyi nasıl kuracakları, ne şekilde ve nerede kuracakları konusunda “emredici norm” koymamış olduğu anlamına gelir. Türk hukukundaki sözleşmelerin çok büyük çoğunluğu için bu prensibin geçerli olduğunu söylemek gerekir. Ancak kanun koyucu, kamu yararını önceleyerek kanun ve kural koyduğu için, bazı prensipleri gevşetebilmekte yahut da sıktırabilmektedir.
Türk hukukundaki şekil serbestisi ilkesi, taraflar bakımından önem taşıyan, taraflar için “yeniden düşünülmesi gereken” işlemler için kanun koyucu tarafından sınırlandırılmıştır. Yani kanun koyucu, bazı hukuki işlemlerin geçerliliğini şekil esasına tabi tutarak, yapılmasını zorlaştırmış ve tarafları bu “önemli” hukuki işlemi yapmadan önce yeniden düşünmeye sevk etmiştir.
Bu tür durumlarda, kanun koyucunun öngördüğü şekillere uyulmaksızın sözleşmenin geçerli hüküm ve sonuç doğurması mümkün olmayacaktır. Örneğin: Bir kefalet sözleşmesinin geçerli olarak kurulabilmesi için, kefilin kefalet edeceği miktarın ve kefalet tarihinin EL YAZISI ile yazılı olması gerekmektedir. Bunun yanı sıra, kefalet sözleşmesine, kefalet edecek olanın eşinin de yazılı onayı bulunması gerekir. İşte bunlar, kanun koyucunun kefalet sözleşmesi yapacak olanları bir kere daha ve yavaşça düşünmeye sevk etme biçimidir. Hukukumuzda, bu şekilde şekil esasına tabi kılınmış sözleşmelerden biri de, taşınmaz satış sözleşmeleridir. Aşağıda, taşınmaz satış sözleşmelerinin hangi şekle tabi olduğunu ve şekil esasına uyulmadığı takdirde uygulanacak hukuki yaptırımları ele alacağız:

Taşınmaz Satışları, Noterde Değil Tapu Sicil Müdürlüğünde Yapılır
Taşınmaz satışları için öngörülen şekil şartı, taşınmazın satışına ilişkin sözleşmenin TAPU SİCİL MÜDÜRLÜĞÜNDE yapılmasıdır. Noterlikte kurulan taşınmaz satış sözleşmeleri geçerli değildir.
Yukarıda belirttiğimiz üzere, taşınmaz satışları da şekle tabi işlemlerdendir. Önemle belirtelim ki bir hukuki işlem için kanunda bir şekil şartı öngörülmüşse ve bu şarta uyulmadan hareket edilmişse, o hukuki işlem BUTLAN sayılır. Butlan demek, kesin hükümsüzlük demektir. Bir diğer anlatımla, taşınmaz satışları tapu sicil müdürlüğünün yetkili biriminde yapılmadığı sürece GEÇERSİZDİR.
Taşınmazların, şekle aykırı olarak satılmasına “HARİCİ SATIŞ” denir. Harici satış, geçersiz bir taşınmaz satış sözleşmesine dayanılarak yapılan taşınmaz teslimleri demektir. Harici satış neticesinde, taşınmazını sattığını iddia eden satıcıya, anlaşılan bedeli ödeyen alıcı, ödemiş olduğu parayı SEBEPSİZ ZENGİNLEŞME DAVASI açmak yolu ile geri alabilir. Hatta ödemiş olduğu bedelin üzerine yasal faiz de talep edebilir. Fakat bu davayı açabilmesi ve faiz alabilmesi için, eğer harici satış neticesinde taşınmaz kendisine teslim edilmişse ve kullanıyorsa, harici satışa konu olan bu taşınmazı derhal satıcıya iade etmek zorundadır