TAŞINMAZ SATIŞ VAADİ NEDİR?

Taşınmaz satış vaadi, bir taşınmaz malikinin, sahip olduğu bir taşınmazı, üçüncü bir kişiye satma taahhüdü altına girmesini sonuçlayan bir “ÖN SÖZLEŞME”dir.
Türk hukuk doktrininde ve ülkemizin Medeni Kanunu’nu aldığı İsviçre hukuk öğretisinde bir “sözleşme” olarak değil, “ön sözleşme” olarak kabul gören taşınmaz satış vaadi, taraflara yeni bir sözleşme kurma borcu yüklediği için bu sıfatın içerisinde değerlendirilir. Daha öz ve sade bir ifadeyle denebilir ki taşınmaz satış vaadini kuran taraflar, DAHA SONRA BİR TAŞINMAZ SATIŞ SÖZLEŞMESİ KURULACAĞINA dair bir taahhüt içerisine gitmiş olurlar. Yani; taşınmazın maliki olan vaat borçlusu, vaat alacaklısına, taşınmazını daha sonra kurulacak bir taşınmaz satış sözleşmesi ile satacağını vaat etmektedir. Vaat alacaklısı ise, kurulacak olan bu satış sözleşmesinde, söz konusu taşınmazı belirlenen fiyata satın alacağını taahhüt eder.
Taşınmaz satış vaadi, niteliği itibariyle, tarafları için bir “sözleşme kurma borcu” doğurur. Yani takdir edilecektir ki taşınmaz satış vaadinin doğurduğu yükümlülük, günlük yaşantıda rastlaştığımız olağan bir sözleşmeden farklıdır. Bu nedenle, farklı hükümlere tabidir. Aşağıda, bunları inceleme konusu yapacağız.

Taşınmaz Satış Vaadinin Tabi Olduğu Şekil
Yargıtay’ın bu konuda kısa bir zaman dilimi için birtakım tereddütleri bulunmuş olsa da taşınmaz satış vaadi sonuç itibariyle RESMİ ŞEKLE BAĞLI bir hukuki işlemdir. Yani taraflar kendi aralarında düzenleyecekleri olağan bir yazılı belge ile, geçerli bir hüküm ve sonuç doğuracak şekilde taşınmaz satış vaadi öz sözleşmesi kuramazlar.
Geçerli bir taşınmaz satış vaadi, ya NOTERDE ya da TAPU MÜDÜRLÜĞÜNDE kurulabilir. Noterde yahut da tapu müdürlüğünde kurulmamış bir taşınmaz satış vaadi, şekle aykırı olduğu için kesin hükümsüz olacaktır.
Önemle belirtmek gerekir ki uygulamada ve teoride sıklıkla düşülen hatalardan biri de şudur: Noterde, taşınmaz satış sözleşmesi kurulamaz. Taşınmaz satış sözleşmesi ancak ve ancak TAPU MÜDÜRLÜĞÜNDE kurulabilir. Noterde kurulmuş bir taşınmaz satış sözleşmesi, eğer tarafların buna uygun rızaları varsa, taşınmaz satış vaadine dönüştürülüp kısmen geçerli kabul edilebilirse de hiçbir koşul altında noterde düzenlenmiş bir taşınmaz satış sözleşmesi tam anlamıyla geçerli olamaz.
Taşınmaz Satış Vaadinin Tapuya Şerh Verilmesi ve Hükmü
Taşınmaz satış vaadi, taşınmaz malikine, daha sonra kurulacak bir taşınmaz satış sözleşmesi ile, taşınmazın vaat alacaklısına satılması borcunu yükler. Fakat taşınmaz henüz satış sözleşmesine konu olmamışken taşınmaz maliki taşınmazını bir başkasına devretmişse, daha önceden kurulmuş olan taşınmaz satış vaadinin hükmü ne olacaktır? Yanıt şudur: Eğer, taşınmaz satış vaadi tapuya şerh verilmemişse, taşınmaz maliki taşınmazını bir başkasına sattığı zaman, yeni malik artık bu vaat ile bağlı olmaz. Fakat, taşınmaz satış vaadi tapuya şerh verilmişse, taşınmazın gerek mevcut maliki ve gerekse de sattığı zaman ortaya çıkacak yeni malik ya da malikler, söz konusu satış vaadi ile bağlı olacaklardır. Şerhin etkisi ve hükmü budur.
Taşınmaz Satış Vaadi Borcuna Aykırılık Halinde Ne Olur?
Taşınmazın maliki, taşınmaz satış vaadinden doğan borcuna uygun hareket etmeyip, taşınmazını satmak için bir satış sözleşmesi kurmaya yanaşmazsa, vaat alacaklısı bu durumu dava edebilir. Açacağı davada, VAAT KONUSU TAŞINMAZIN KENDİ LEHİNE TESCİLİNİ ister. Bu hakkını, 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun 716. Maddesine dayandırabilir.