TAŞINMAZ DEVRİ NEDİR, NE ŞEKİLLERDE YAPILIR?

Bir taşınmazın para alışverişi sonucu işleminin tamamlanması uygun değildir. Belirli kişiler huzurunda onaylı bir şekilde taşınmazın almak isteyen kişiye verilmesi hukuki olarak olması gereken bir durumdur. Aksi takdirde taşınmaz üzerinde bir şey çıkması durumunda sarın alan kişinin üzerine kalabilir ve satan kişi de bunu inkar edebilir. Örneğin trafik borcu gibi. Taşınmazın devri o yüzden çok önemlidir. Dükkan olsun, araba devri olsun birçok alanda karşımıza bu durum çıkmaktadır. Şimdi bu konuyla alakalı olan taşınmaz devri ile alakalı bahsedeceğiz.

Taşınmaz devri, 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu uyarınca “taşınmaz” kabul edilen malvarlığı değerlerinin, tapu sicil müdürlüğünde yapılacak bir DEVİR işlemi ile mevcut malikinden bir başkasının mülkiyetine geçirilmesi işlemidir. Taşınmaz devri denince, akla taşınmaz satışı gelse bile, aslında taşınmazın devrinin tek yolu “satış” değildir. Taşınmaz, birçok farklı nedenle devre konu oluşturabilir. Fakat bilinmesi gereken şudur ki taşınmazın devrine konu oluşturan sebep her ne ise, bu sebep ancak “tapuda sicil müdürlüğünde” yapılacak bir devir işlemi ile nihayete erebilir.
Yani taşınmazın usulüne uygun olarak devri ve bu devrin geçerli olması, ancak tapu memuru huzurunda yapılacak bir işlemle cari olabilir. Bu bakımdan, yapılmakta olan en büyük hatalardan biri de taşınmaz devri işlemlerinin NOTERDE yapılacağının sanılmasıdır. Önemle belirtelim ki taşınmazın bir başkasına devri sonucunu doğuran hiçbir işlem noterde yapılamaz. Bu konudaki tek yetkili merci taşınmazın bağlı bulunduğu tapu sicil müdürlüğüdür.

Hangi İşlemler Taşınmaz Devri Sonucunu Doğurur?
Yukarıda da belirttiğimiz gibi, yalnızca satış işlemleri taşınmazın devrini neticelemez. Bunun dışında, örneğin: “bağış” işlemi de taşınmaz devrini sonuçlanmaktadır. Şimdi, bu halleri kısaca inceleme konusu yapacağız:
1) Taşınmazın Satışı: Daha önce de belirttiğimiz üzere, en bilinen ve en yaygın taşınmaz devri bu şekilde yapılır. Taşınmaz satışları, tapuda akdedilecek bir “taşınmaz satış sözleşmesi” ile yapılır. Bu sözleşme, noterde yapılabilecek türden bir sözleşme olmamakla beraber, taşınmazın malikine “tapuyu yeni malike devretme” borcu yükler.
2) Taşınmazın Bağışlanması: Taşınmaz, bağışlama sözleşmesine konu edilerek üçüncü kişilere bağışlanabilir. Bu bağışlama sözleşmesinin geçerli olması, noterde yapılmasına bağlıdır. Bağışlama sözleşmesi, bağış vaadinde bulunan vaat borçlusuna, taşınmazı devretme borcu yükler. Buna yanaşmayan vaat borçlusuna karşı, vaat alacaklısının 4721 sayılı TMK’nin 716’ncı maddeye dayanarak tescile zorlama hakkı vardır.
3) Taşınmaz Satış Vaadi: Bu vaat, vaat alacaklısı ile vaat borçlusu arasında daha sonradan kurulacak bir taşınmaz satış sözleşmesini konu edinir. Bu vaadin geçerli olarak kurulması da bir tapu devri sonucunu doğurur.
4) Miras: Miras hukuku kuralları uyarınca, miras bırakan öldüğünde, ölenin TEREKE adı verilen geride bıraktığı malvarlığı değerleri, mirasçılarına geçer. Bu geçiş de bir tapu devri sonucunu doğurur.
5) Cebri İcra: İcraya konu bir taşınmaz, yeni malikinin mülkiyetine geçer. Bu geçiş de tapu devri sonucunu doğuran bir taşınmaz devridir.
6) Mahkeme İlamı (Kararı): Genellikle tapu iptal yahut da tescile zorlama davaları ile mahkemenin vermiş olduğu bir karar taşınmazın devri sonucunu doğurabilmektedir. Bu sebeple, bu seçenek de tapu devri anlamına gelmektedir.