Bir taşınmaz malı alan kişi ile o taşınmazı satan kişi arasında kurulan anlaşma gereğince belirlenen satış ücreti, tapu satış bedeli olarak adlandırılmaktadır. Tapuda, satış bedeli kısmının altında “0,00 TL” yazıyor olması ise, emlak ve taşınmaz hukukunda sıklıkla karşılaştığımız problemlerden birini oluşturmaktadır. Bu sebeple, tapuda 000 değeri konusunda dikkat edilmesi gereken noktalara özenle yaklaşmak gerekmektedir.

Genellikle bu durum tapunun kat irtifakından kat mülkiyeti tapusuna çevrilmesi ile ortaya çıkmaktadır. Bu yüzden öncelikle kat irtifakı tapusu ve kat mülkiyeti tapusu arasındaki farka değinmek gerekir. Kat irtifakı tapusu, üzerinde bina inşa edilmekte olan arazide, daha sonradan kat mülkiyetine çevrilecek olan yapıda sahibi olunacak dairenin ya da bağımsız bölümün niteliklerini gösterir. Fakat henüz ortada bitirilmiş bir inşaat olmadığı için, kat irtifakı tapusunun üzerinde yalnızca bir arsa payı oranı yazar. Kat irtifakı tapusu, bu sebeple, doğru bilinen yanlışlar arasına geçerek arsa tapusu olarak da bilinir. Yanlış bir tabir olsa da, halk arasında bu şekilde bilinmektedir. Bu tapu, inşaatın henüz bitirilmediği aşamada verilen ve inşaat bitirildiğinde sahibine kat mülkiyetine geçiş istemi ileri sürme hakkı tanıyan bir arsa payı gösterir tapudur.

Satış bedeli kat mülkiyeti tapusunda da “0,0 TL” gözüküyorsa düzeltilmesi gerekir

Kat irtifakı dediğimiz kavramın, aslında tek amacı vardır; kat mülkiyetine geçiş. Kat mülkiyeti, kat irtifakının ardından gelen hukuki durumdur. Bunlar aşamalı iki süreçtir.

Yukarıda yazılı olanların ışığında, şunlar söylenebilir:

  • Kat irtifakı tapusu, kat mülkiyeti tapusundan farklı bir mahiyette olsa bile, netice itibariyle bir tapudur ve bu tapunun üzerinde satış bedeli de yazar.
  • Kat irtifakı tapusunun üzerinde, satış bedeli kısmında “0,00 TL” yazıyorsa ya da hiçbir şey yazmıyorsa, bunun yegâne amacı vardır; kat irtifakı tapusu için tapuya ayrı bir tapu harcı ödenmek istenmemiştir.
  • Kat irtifakı tapusunun üzerinde satış bedelinin “0,00 TL” yazıyor olması ya da hiçbir şey yazmıyor olması, bu tapunun kat mülkiyeti tapusu haline getirileceği sırada da tapu harcı ödenmeyeceği anlamına gelmez.
  • Kat irtifakı tapusu, kat mülkiyeti tapusuna dönüştürülürken satış bedeli tapuya eklenmelidir.
  • Kat mülkiyeti tapusunun üzerinde de “0,00 TL” yazıyorsa, bu durumun tapu sicili müdürlüğüne yapılacak başvuru ile derhal düzeltilmesi Aksi takdirde, taşınmazın herhangi bir hukuksal uyuşmazlığa konu olması durumunda mağduriyetler yaşanabileceği gibi, ödenmemiş olan tapu harcı yüzünden maliye bakanlığı bir cezai işlem başlatabilecektir. Bu hususa dikkat edilmelidir.
  • Taşınmazın bulunduğu yerdeki tapu sicil müdürlüğünde yapılacak düzeltme esnasında, satış bedelinin gerçeğe uygun olarak tapuya aksettirilmesi gerekir. Aksi durumda bakanlık, bunun için yüksek meblağda bir cezai takibat yapacaktır.
  • Ancak, satış bedeli “0,00 TL” yazıyorsa ve fakat buna rağmen maktu harç tahsil edilmişse, yani tapu harcı alınmışsa, bakanlığın cezai takibatı söz konusu olmaz. Bu durumda, yine de, satış bedelinin düzeltilmesi gerektiği söylenebilir. Birçok defasında, satış bedelinin tapu kütüğünde değil, resmi senette yer aldığı söylenebileceğinden, tapuda satış bedelinin yer almaması durumu sıklıkla görülmektedir. Fakat yine de tedbirli olunması ve ihtimamlı hareket edilmesi gerekmektedir.