TAPU SİCİLİ VE TAPU KAYDI NEDİR?

Türk eşya hukukunun en önemli metalarından ve keza inceleme/koruma alanlarından biri de, “taşınmaz” malvarlığı değerleridir. “Taşınmaz” ifadesinden maksat; arsa, arazi, tarla, apartman, daire, bağımsız bölüm, işyeri gibi gayrimenkullerdir. Bilindiği gibi bu tür taşınmazlar için “tapu kaydı” şarttır. Taşınmazın usulüne uygun olarak tapuya kayıtlı olması ve malikin elinde bir “tapu senedi” bulunması gerekir. Tapu sicilindeki kayıt, taşınmazın kime ait olduğunu gösteren ve taşınmaz mülkiyeti için kurucu sonuç doğuran bir ibaredir. Kaydın varlığı, malike verilen tapu senedi ile ispatlanır.
Tapu kaydının ne olduğu ve buna ilişkin detayları, aşağıdaki paragraflarda ele aldık:
Tapu Sicili Nedir?
Tapu sicili, içerisinde tapu kütüğünü ve kat mülkiyeti kütüğünü de barındıran, geniş bir kavramdır. Bu sicilin içerisinde, eşya hukukunun ilgi alanına giren yevmiye defteri, planlar, ve sair belgeler de yer alır. Günlük hayatta sıkça rastlaştığımız kütük, elbette tapu kütüğüdür. Tapu kütüğü, tapu sicilinin içerisinde yer almakta olup, bulunduğu ve kapsadığı yerleşim yerinde yer alan taşınmazların mülkiyetinin kime ait olduğunu, nerede bulunduğunu, hangi pafta ve parsel numarasıyla anılacağını ve buna benzer sair hususları içerir.

Tapu Kaydı Nedir?

Tapu sicili, yukarıdaki paragrafta da sözünü ettiğimiz üzere, tapu kütüğünü de bünyesinde barındırır. Tapu kayıtları, kural olarak tapu kütüğüne yapılır. Tapu kütüğünde taşınmazın var olduğuna ve mülkiyetinin kime ait olduğuna ilişkin olarak, yetkili tapu müdürlüğünden verilecek tapu senedi bir ispat aracı olma özelliği taşır.
Tapu kaydı, malik olunan taşınmazın mülkiyet durumunu gösterir bir kayıt olmakla birlikte, tapu sicilinde yer alan tapu kütüğünde bulunur.
Taşınmaz mülkiyeti bakımından önemle belirtmek gerekir ki taşınmazlar üzerinde kurulacak mülkiyet, ancak ve ancak tapu kaydı ile kurulur. Yani, bir taşınmaz üzerindeki fiili hakimiyet, diğer tabirle o taşınmazı fiilen aktif bir biçimde kullanıyor olmak, o taşınmazın maliki sayılmak için yeterli değildir. Kurucu şart, malikin tapuda ilgili taşınmaza sahip olduğuna dair bir tapu kaydının bulunmasıdır.
Bu şart, yalnızca ilgili gayrimenkule bağlı mülkiyet hakları bakımından değil, sözünü ettiğimiz taşınmaz üzerinde kurulacak herhangi bir ayni hak için de geçerlidir. Kural olarak, taşınmaz üzerinden doğrudan doğruya hakimiyet imkanı sağlayan ve hukuki anlamda korunma isteme olanağı tanıyan ayni haklar, ancak tapu siciline kayıt ile varlık kazanabilir. Tapu kaydı, bu nedenle kurucu ve yaşamsal bir öneme sahiptir.

 

Tapu Masrafları Nelerdir?

Ev alımlarında birçok prosedür kişilerin karşısına çıkmaktadır. Bu prosedürlerin eksiksiz yapılması ve gerekli kurumların belirlediği işlemlerin doğru bir şekilde yapılması gerekmektedir. Ev alınırken özellikle tapu işlemlerine gelen kişiler tapu masrafları nelerdir sorusunu sıkça sormaktadır. Genel olarak bakıldığında bu masraflar birçok farklı şekilde anlatılmaktadır. Ancak tapu masrafları nelerdir sorusuna net bir cevap verilmesi gerekirse;
• Emlakçı komisyonu
• Avukat işlem masrafları
• Sürekli masraflar
• Elektrik ve Su abonelikleri
Bu işlemler genel olarak tapu masrafları içerisinde sayılmıyor gibi dursa da belirlenen genel masraflardır. Tapu masrafları nelerdir kapsamında bakıldığında tüm bu masraflara göre bir tapu harcı çıkartılmaktadır. Tapu harç durumu ise belirli etmenler doğrultusunda ve bu tapu masrafları doğrultusunda yapılan bir hesaplama işlemi sonucunda ortaya çıkartılmaktadır.
Tapu Harcı Hesaplama
Tapu masrafları nelerdir konusuna bağımlı olarak tapu harcı söz konusu olmaktadır. Tapu harcı için gayrimenkule göre farklı hesaplama işlemleri yapılmaktadır. Alıcı ve satıcı arasındaki satış işlemlerinin gerçekleştirilmesinde gerekli olan evraklar tamamlansa dahi tapu harcının ödenmemiş olması bu işlemlerin ilerlemeyeceğini göstermektedir. Bu nedenle tapu harcı kesin olarak ödenmesi gereken bir harç durumudur.
Tapu harcı hesaplama da birçok etmen söz konusudur. Özellikle gayrimenkulün durumu bu noktada daha büyük bir önem arz eder. Gayrimenkul için alıcı ve satıcı ayrı şekilde bir ödeme yapmaktadır. Bu ödemenin hesaplanmasında 31 Mart 2019 tarihinden itibaren %4-%3 üzerinden tapu harcı hesaplanmaktadır. Bu hesaplamalara genel olarak bakıldığında evinizin değeri kaç ise bu değer 1000’e bölünür. Ortaya çıkan sonuç 15 ile çarpılarak alıcı tarafından ve satıcı tarafından ne kadar ödeneceği belirlenir. Her iki tarafta bu noktada eşit miktarda para ödemektedir.
Yeni yönetmeliğe göre belirlenen tapu harçlarında 1 Nisan’dan itibaren oluşacak değişikle birlikte artık evin değerini 1000’e bölüp, alıcı ve satıcının ödeyeceği değeri bulmak için 15 ile değil 20 ile çarpmanız gerekmektedir. Bu noktada değişen yönetmelik kişilere gerekli olan işlemleri en iyi şekilde sağlamakta ve tapu harcı işlemlerini gerekli yerlerden detaylı bir şekilde öğrenebilirsiniz.