SÖZLEŞME DIŞI İMALATLARDA VEKALETSİZ İŞ GÖRME HÜKÜMLERİNE GÖRE İSTENEBİLECEK HAKEDİŞ BEDELİ

Vekaletsiz İş görme Nedir?
Vekaletsiz iş görme, BİR BAŞKASININ İŞİNİ, herhangi bir yetki ya da yükümlülük sahibi olunmamasına rağmen, o kişi yararına ya da kişinin kendi yararına görmesi demektir. Bu tanım, aşağıda türlerine ayıracağımız vekaletsiz iş görmenin her iki çeşidi için de kapsayıcı bir tanımdır. Zira vekaletsiz işgörme kendi içinde gerçek vekaletsiz iş görme ve gerçek olmayan vekaletsiz iş görme olmak üzere ikiye ayrılır.
Gerçek vekaletsiz işgörme, hukukçular arasında SÖZLEŞME BENZERİ bir hukuki ilişki olarak tarif edilir. Gerçek olmayan vekaletsiz iş görme ise HAKSIZ FİİL sayılır. Bunun nedeni şudur: Gerçek vekaletsiz iş görmede; vekaletsiz iş gören, bir başkasının işini, o kişinin YARARINA olarak görür. Örneğin: Bir boya ustasının, evini boyamak konusunda sözleşme kurduğu kişiden habersiz olarak, acil bir durum gereği, daha kaliteli bir boya kullanmak zorunda kalması durumu bir başkasının işini yine o kişinin yararına olarak görülmesini oluşturduğu için, burada bir gerçek vekaletsiz iş görme vardır. Gerçek olmayan vekaletsiz iş görmede ise, bir başkasına ait olan bir iş, bencil bir amaçla kişinin kendi yararı için görülür. Mesela, başkasına ait bir dairede, sanki o dairenin sahibiymiş gibi oturulması ya da başkasına ait bir dairenin, sanki o dairenin sahibiymişçesine kirasını tahsil etmek durumları birer gerçek olmayan vekaletsiz iş görme örneği oluştururlar.
Gerçek ve gerçek olmayan vekaletsiz iş görme arasında büyük farklar vardır.
Gerçek vekaletsiz iş görme için denilebilir ki vekaletsiz iş gören kişi, işini gördüğü kimse yararına zorunlu ve yararlı olarak bir masraf yaptığı için, işi görülen kişi işi görene bir ÜCRET öder. Bu ücret, faizi ile birlikte ödenir.
Gerçek olmayan vekaletsiz iş görmede ise ortada bir haksız fiil olduğu için, vekaletsiz iş gören kişi işini gördüğü kişiye bir tazminat öder.

İnşaat Hukuku İle İlişkisi Nedir?
Yukarıda yazılı hususlar, bazı durumlarda inşaat hukuku ile yakından ilgili olabilmektedir. Şöyle ki inşaat sözleşmelerinin icrası sırasında, sözleşme dışı imalatlar gündeme gelebilmektedir. Örneğin: İnşaat sözleşmesinde bulunmayan bir imalat, inşaat sırasında inşaatın sahibi bakımından yararlı, zorunlu ve gerekli bir hale gelmişse, müteahhit iş sahibinin varsayılan rızasına dayanarak bu yararlı imalatı yapar. Bu imalat, görüldüğü gibi sözleşme dışı bir üretim ve harcamadır. Müteahhit (yüklenici), iş sahibinin yararına ve zorunlu olarak gördüğü bu iş bakımından, yararlı ve zorunlu giderlerini iş sahibinden tahsil etmeye HAKEDİŞ yoluyla hak kazanmıştır. Burada, Yargıtay’ın yerleşik içtihatları uyarınca, VEKALETSİZ İŞ GÖRME hükümlerine gidilmelidir. Bu hükümler, 6098 sayılı TBK’nin 526 ve devamındaki maddelerde düzenlenmiştir. (Konuyla ilgili içtihat örnekleri için bkz.: 15. HD. 2014/3192 E. 2015/1568 K. ; 15. HD. 2014/6677 E., 2015/5259 K.)