ŞANTİYEDE PATLAMA İŞLERİ

Geçmişten günümüze insanoğlu için hız ve maliyet yaşamının ana yapı taşlarını oluşturmuştur. Bu iki kavram hayatın her alanında yerini almış, almaya da devam etmektedir. Daha ucuz ve daha hızlı olmak her sektörde olduğu gibi inşaat sektörünün de temel arzusudur.
İnşaat sektörünün karayolları şantiyelerinde de hem hız hem de maliyet bazında problem oluşturan arazi şartlarında patlatma yapmak kaçınılmaz olmaktadır.
İş makineleri ile her arazi şartlarında çalışma yapmak pek de mümkün değildir. Karşılaşılan sert zeminlerde (kaya vb.) aşırı makine zorlamalarına bağlı olarak büyük çaplı makine hasarları oluşmaktadır. Kaybedilen zamanı da unutmamak gerekir. Bu hasarlar ve zaman kayıpları bazı zamanlar astronomik rakamlarla giderilmektedir. Bu tür sorunlar yaşamamak için karayolu şantiyelerinde tüneller, köprüler, büyük sanat yapıları, küçük sanat yapıları, açık saha yarmalarında patlatma ile problem çözmek en ideal yöntem olmaktadır.
Patlama için gerekli ürünler sırasıyla verilmiştir: Anfo, dinamit lokumu, dip kapsüller, yüzey kapsülleri, manyeto, elektrikli kapsül ve uzatma kablosu.
Patlatma işlerinde çeşitli prosedürlerin olduğu da unutulmamalıdır. Bu prosedürleri dört başlık altında toplayabiliriz. Bu başlıklar: ruhsat almak, taşımak, depolamak ve kullanmaktır.

1.Ruhsat Almak
Ruhsat patlama işinin ilk aşamasıdır. Gerekli izinler bulunulan bölgelerdeki valiliklerden alınacaktır. Uzun bir prosedür olduğu için evrak eksiklikleri gibi aksaklıklar olabilir. Dikkat edilmesi gereken bir husustur. Gerekli olan belgeler:
• Başvuru Dilekçesi ( Vilayet Makamına).
• Sicil Ticaret Gazetesi.
• İmza Sirküleri
• İşin Sözleşmesi
• Karayolları şantiyeleri için KGM görevlilerinin Emniyete patlama gerekliliğinin yazısı.
• Tehlikeli maddeler zorunlu sigorta.
• Beyanname
• Ateşleyici ve nakliyecilere verilmiş vekaletname.
• Ateşleyici yeterlilik belgesi.
• Nakliyeci güvenlik belgeleri.
• Ateşleyici ve nakliyecilerin noter onaylı taahhütnameleri.
• Depolama izin belgesi (Depo olacak ise)
• Depo uygunluğunu gösteren son depo denetleme formu.
• Depo muvafakatnamesi.

Yine bölgedeki valiliklere gerekli olan evraklar hakkında bilgi alınmalıdır. Çeşitli güncellemeler olmaktadır. Toplanan bütün bu evraklar valiliğe teslim edilir. Valilik soruşturma için il emniyet müdürlüğüne gönderir. Soruşturma tamamlanmasının ardından “Patlayıcı Madde Satın Alma ve Kullanma İzin Belgesi” alınır.
2. Taşımak
Satın alınan ürünlerin şantiyeye ulaştırmada sorumlu olan kurum ürünlerin alındığı kurumdur. Gerekli evrak ve izinleri almak zorundadır. Taşıma işi güvenlik güçleri ile birlikte yapılmaktadır. Kapsüllerle diğer patlayıcı ürünler 50 km ve 300 kg kadar aynı araç ile taşınabilir. Aksi durumda kapsüller diğer ürünlerden bağımsız bir araçla taşınmalıdır.
3. Depolamak
Depo kurulmasına karar verildiği takdirde saha içi güvenli bir alanda kurulabilir ve ya başka bir aktif depodan faydalanılabilir. Sürekli, geçici ve gezici olmak üzere üç tür depolama çeşidi vardır. Deponun kurulacağı bölge güvenlik şartları göz önüne alınarak seçilmelidir. Deponun: Kapasite, havalandırma, konum, tesisat, inşaa vb. şartlarına uyulmalıdır.

4. Kullanmak
Patlatma yapılacak sert zeminde ilk olarak rock makineleri ile belirli çaplarda, adetlerde ve derinliklerde delikler açılır. Delik içine önce dip kapsülünün saplandığı dinamit lokumları atılır. Akabinde belli ölçüdeki anfo deliğe dökülerek sıkılama yapılır. Dip kapsülünün dışta kalan kısımları yüzey kapsülleri ile birbirine bağlanarak birleştirilir. Yüzey kapsülleri elektrikli kapsül ile birleştirilir, uzatma kablosu yardımıyla ateşleyicinin bulunduğu güvenli bir bölgede manyetoya bağlanır. Genellikle kollu manyetolar kullanılır. Ateşleyici, manyeto yardımıyla ateşleme işini gerçekleştirir. Patlamamış delik olma ihtimaline karşı delikler kontrol edilir.
Açık saha patlatmalarında ateşleyicinin, Ateşleyici Yeterlilik Belgesi-B Sınıfı olmalıdır. Bu kişi ruhsatta yazan kişilerden herhangi biri olabilir.
Manyeto yerine pil, akü, elektrik hatları vb. asla kullanılmamalıdır.
Patlatma yapılacak bölgelerde dolum ve patlatma sırasında ateşleyici ve yetkililer dışında kimse olmamalıdır. Güvenlik önlemleri ürünler sahaya gelmeden önce alınmalıdır. Gerekli uyarı işaretleri göz önünde bir yere konmalıdır. Yağmurlu ve yıldırımlı havalarda dolum sırasında infilak tehlikesinden dolayı iş ertelenebilir. Ertelenme durumlarında ürünün alındığı depoya gönderilebilmesi için emniyet güçlerinin de olduğu bir tutanak tutulmalıdır.
Çevredeki yapılar için önceden az miktarlı denemeler yapılmalıdır. Bu denemelerdeki hava şoku ve sarsıntı ölçümleri yapılıp çıkan sonuçların bilirkişinin onayı alınmalıdır. Onayın ardından diğer patlatmalara geçilebilir. Ancak büyük çaplı patlatmalarda muhakkak ölçümler yapılmalıdır.