PAYLI MÜLKİYET VE HUKUKİ SONUÇLARI

Paylı mülkiyet, aşağıda teker teker unsurlarını belirteceğimiz üzere, bir MÜŞTEREK MÜLKİYET çeşididir. Yani ortada bir malvarlığı değeri vardır; bu malvarlığı değerinin ise birden çok maliki vardır. Sorun, söz konusu mülkiyet hakkı sahiplerinin, yani maliklerin, müşterek mülkiyete konu olan malvarlığı değeri üzerinde ne oranda mülkiyet hakkı sahibi olacağıdır. Zira yalnızca bir kısmına malik ise, aşağıda inceleyeceğimiz PAYLI MÜLKİYET, tamamına malik ise bir başka yazıda inceleyeceğimiz ELBİRLİĞİ MÜLKİYETİ gündeme gelecektir.
Kısa ve öz bir tanımlama ile diyebiliriz ki birden çok kişi, tek bir malvarlığı değeri üzerinde (mesela tek bir arazi, tek bir otomobil gibi) belirli paylarla malik ise, ortada bir paylı mülkiyet birlikteliği var demektir. Şimdi, paylı mülkiyet için yaptığımız bu tanımlamayı teker teker unsurlarına ayıralım:
Paylı Mülkiyetin Unsurları
1) Paylı mülkiyette, bu mülkiyete bağlı şey, bir BÜTÜN olarak tek bir mülkiyete konu olur: Bundan anlaşılması gereken, şeyin bir bütün halinde bulunduğu ve birden çok malikin bu şeyin belirli hisselerinin sahibi olduğudur. Sonuç olarak, paylı mülkiyete konu olan şey “tek bir şey”dir. Profesör Kemal OĞUZMAN’ın söylemiyle, eşya hukukundaki belirlilik prensibi uyarınca, paylı mülkiyete tabi şey, bir bütün halinde tek bir mülkiyet hakkının konusudur.
2) Söz konusu “tek” mülkiyet hakkı, “tek kişi (ferdi) mülkiyet hakkından” farklı olarak tek kişiye değil, birden çok kişiye ait bulunmaktadır: Tam olarak bu sebeple, bir “paylı mülkiyet birliği” dediğimiz topluluk ortaya çıkmaktadır. Buna göre, paylı mülkiyete tabi mala malik olan paydaşlar, birlikte hareket ederler ve mülkiyete konu olan şeyin bütünü için alınacak kararları ortak alırlar.
3) Birden çok kişi, söz konusu mülkiyetin yalnızca belirli bir hissesine (payına) malik bulunmaktadır: Pay, sadece bir “mal” değil yalnızca bir “hak”tır. Önemle belirtmeliyiz ki paylı mülkiyete konu olan şey üzerinde her bir paydaş, sahip olduğu pay bakımından olağan bir mülkiyet hakkının doğurduğu her türlü hakka sahiptir. Örneğin: Mülkiyet hakkını korumak için pekala bir istihkak davası yahut da elatmanın önlenmesi davasının davacısı olabilir.

Yukarıda unsurlarını saydığımız paylı mülkiyetin tanımı için şu belirtilebilir: Paylı mülkiyet, bir mal üzerindeki mülkiyet hakkının, paylı olarak birden çok kimseye ait olması halidir.

Paylı Mülkiyet Nasıl Kurulur?
Paylı mülkiyet, genellikle tarafların yapacakları bir hukuki işlem ile kurulur. Peki, hukuki işlem nedir? Hukuki işlem, hukuki bir sonuç doğurmaya yönelmiş irade açıklamasıdır. Yani eş söyleyişle, taraflar bir şey üzerinde “paylı mülkiyet” doğurmak istiyorlarsa, bunu bir “sözleşme” ile kurabilirler.
Eğer üzerinde paylı mülkiyet tesis edilmek istenen şey bir “taşınmaz” mal ise, bu taşınmaz üzerinde paylı mülkiyet kurulması ancak TAPU KÜTÜĞÜNE TESCİL ile kurulur.
Paylı mülkiyet, yalnızca hukuki işlem ile kurulmaz. Mahkemenin bu yönde bir kararı varsa (örneğin, izale-i şüyu davalarında) yahut da ilgili kanunda buna ilişkin bir emredici hüküm varsa, yine paylı mülkiyetten söz edilir.