MÜLKİYET HAKKININ KORUNMASI: ELATMANIN ÖNLENMESİ DAVASI (MÜDAHALENİN MEN’İ DAVASI)

Herhangi bir şekilde, malikin sözünü ettiğimiz haklarından birinin kullanılması zorlaştırılırsa, malik bu durumun derhal ortadan kaldırılmasını dava edebilir. Bunu, genellikle elatmanın önlenmesi davası dediğimiz, eski tabirle müdahalenin meni davası ile yapabilecektir. Mülkiyetin korunmasının bir diğer yolu da, istihkak davası açmaktır. Şimdi, bu iki hukuki olanağa sırasıyla ve kısaca değineceğiz:
Elatmanın Önlenmesi Davası Nedir, Nasıl Açılır?
Elatmanın önlenmesi ya da müdahalenin meni davası, özünde şu anlama gelir: Mülkiyet hakkından doğan haklarını kullanması zora giren malik, bu durumun ortadan kaldırılmasını elatmanın önlenmesi davası ile sağlar. Örneğin: Arazisine TAŞKIN İNŞAAT yapılmakta olan arazi maliki, söz konusu inşaatın kendi arazisine tecavüz etmekte olduğunu fark ettiğinde, elatmanın önlenmesi davası açmalıdır. Böylelikle, kendi mülkiyet hakkına yapılan bir tecavüz sonlandırılmış olur.
Elatmanın önlenmesi davasının açılabilmesi için tek bir koşul vardır: Bu davanın açılacağı sırada, saldırı devam ediyor olmalıdır. Ortada, mülkiyet hakkına yapılmakta olan bir saldırı yoksa bu davanın açılması olanağı da yoktur. Mutlak surette, saldırının HALEN SÜRÜYOR olması gerekir. Saldırı sona erdikten sonra açılacak dava, müdahalenin meni davası değil, borçlar hukukundaki tazminat davası olabilir. Yahut da koşulları varsa istihkak davası açılabilir. Fakat bilinmesi gereken şudur ki saldırının fiili olarak sürüyor olması, elatmanın önlenmesi davası için vazgeçilmez bir koşuldur.

Elatmanın önlenmesi davasının açılabilmesi için tek bir koşul vardır: Bu davanın açılacağı sırada, saldırı devam ediyor olmalıdır. Ortada, mülkiyet hakkına yapılmakta olan bir saldırı yoksa bu davanın açılması olanağı da yoktur. Mutlak surette, saldırının HALEN SÜRÜYOR olması gerekir. Saldırı sona erdikten sonra açılacak dava, müdahalenin meni davası değil, borçlar hukukundaki tazminat davası olabilir. Yahut da koşulları varsa istihkak davası açılabilir. Fakat bilinmesi gereken şudur ki saldırının fiili olarak sürüyor olması, elatmanın önlenmesi davası için vazgeçilmez bir koşuldur.
Bilinmesi gereken bir diğer husus da şudur, gerek istihkak davası ve gerekse müdahalenin meni davası, birer AYNİ DAVADIR. Bir davanın ayni dava olması, HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜREYE BAĞLI OLMAMASI sonucunu doğurur. Yani birçok davanın açılması, çeşitli hak düşürücü sürelere tabi tutulmuş iken, bu davalar için böyle bir sınırlama yoktur. Koşulları var olduğu sürece, daima istihkak ve elatmanın önlenmesi davaları açılabilir.
İstihkak Davası Nedir, Nasıl Açılır?
İstihkak davası, daha önceki yazılarımızda da açıkladığımız gibi, mülkiyete konu malının üzerindeki fiili egemenliği kaybetmiş olan malik, malı elinde bulunduran ve fakat malik olmayan kişiye karşı malın geri verilmesi için bir istihkak davası açabilir. Bu dava, hak düşürücü süreye bağlı değildir, daima açılabilir. Tek kıstas şudur ki malı elinde bulunduran kişi, haklı bir nedene dayanmıyor olmalıdır; yani, malı haksız yere elinde bulunduruyor olmalıdır. Keza istihkak davası açacak olan kişi, elbette mala malik olduğunu ispat etmek yükü altındadır.