MÜLGA NEDİR?

Türk hukuku, sıkça değişime uğrayan, hareketli bir hukuk sistemidir. Bunun birçok nedeni olsa da en önemli nedenlerinden biri, kanun koyucunun “kararsız” hareket etmesi olarak kabul edilebilir. Türkiye’de aktif olarak uygulanmakta olan pozitif hukukun sürekli olarak değişiklik arz ederek, istikrarlı bir kanun uygulamasının diğer Avrupa ülkelerine nazaran daha geç ve zor elde edilmesi, “mülga kanun” ya da “mülga hüküm” deyimini sıklıkla kullanmamıza yol açmaktadır.
Mülga kavramının tarifini yapmadan önce, bununla yakından ilgili bir hukuki terimden, “pozitif hukuk”tan söz etmek gerekir. En kısa tanımıyla; pozitif hukuk, AKTİF OLARAK YÜRÜRLÜKTE olan hukuk kurallarını ifade etmektedir. Yani günümüz itibariyle mahkemelerin yargı kararlarında kullandıkları, idarenin uymakla sorumlu olduğu ve herkes için bağlayıcı nitelik arz eden hukuk kuralları, mülga olmayan, pozitif hukuk kurallarıdır.
“Mülga” deyimi ise, pozitif hukuk kuralının tam zıddıdır. Mülga, Arapça’dan dilimize geçmiş bir sözcük olup, “ilga edilen” ya da “yürürlükten kaldırılan” anlamını taşımaktadır. Mülga bir hukuk kuralı, artık hukuk çöplüğüne atılmış, eskimiş ve uygulama alanı kalmamış bir kuraldır. Mülga hükümlerin, herhangi bir geçerliliği olmamakla beraber, bu kurallara dayanılarak verilmiş mahkeme kararları da, hukuka aykırılık oluşturmakla beraber istinafa veya temyize müsait hale gelir.

Örneğin: Günümüz itibariyle 2012 yılında yürürlüğe giren 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu yürürlüktedir. Fakat bu kanundan önce, yani 2012’den önce uyguladığımız Borçlar Kanunu 818 sayılı kanun idi. 6098 sayılı Kanun, yürürlüğe girer girmez 818 sayılı kanun ilga olmuş, artık “mülga” deyimiyle birlikte anılmaya başlamıştır. Bu nedenle, günümüz hukuk uygulamasında, 818 sayılı eski Borçlar Kanunu’nun uygulama yeri yoktur; yerine 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu uygulanır.
Burada karşımıza çıkan sorun, eski (mülga) kanun döneminde doğmuş olan ve fakat yeni kanun yürürlüğe girdikten sonra mahkemelerde görülmeye devam eden uyuşmazlıklara hangi kanun hükümlerinin uygulanacağıdır. Kanunda ya da işin kendine özgü yapısında ayrıca bir durum olmadıkça, uyuşmazlığın doğduğu tarihte hangi kanun hükümleri yürürlükte ise, o kanunun hükümleri uyuşmazlığı çözmek için kullanılır. Örneğin: 2009 yılında doğmuş bir kira sözleşmesi uyuşmazlığı, 2014 yılına gelindiğinde halen mahkemede ise, mahkeme bu uyuşmazlığa 2012’de yürürlüğe giren 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nu değil, uyuşmazlığın doğduğu tarihte yürürlükte olan 818 sayılı Borçlar Kanunu’nu uygular.