İnşaat Hesabı

“Malik” Sıfatlı Baba, “Devralan” Sıfatlı Oğluna Taşınmazını Satabilir Mi?

 

“Malik” Sıfatlı Baba, “Devralan” Sıfatlı Oğluna Taşınmazını Satabilir Mi?

Taşınmaz devir (ferağ) işlemleri, bilindiği gibi ancak ve ancak tapu sicil müdürlüğünde, tapu kütüğüne yapılacak bir tescil ile mümkündür. Taşınmazlar, “bağışlama” ya da “satış” yoluyla devredilebilir. Keza, söz konusu devir işlemine konu oluşturan iş veya işlem her ne ise, sonuç olarak bir “tapu devri” gerçekleşir. Tapu devri, öncesinde bir “taşınmaz satış sözleşmesi” kurulması ile mümkün olabileceği gibi, bu sözleşme kurulmadan, tarafların direkt olarak tapu idaresine gelip tapu devri işlemi yapmasıyla da gerçekleşebilir. Önemle ifade etmek gerekir ki, Türk hukuku bu noktada babadan oğula geçecek olan tapular bakımından ayrı bir hüküm bulundurmaz. Yani, bir baba ve oğul arasındaki tapu devri işlemi ile, birbirini hiç tanımayan iki taraf arasında yapılacak devir işlemi arasında hiçbir fark bulunmaz.
Yalnız, şunu ifade etmemiz gerekir ki, baba oğluna sahip olduğu taşınmazı HİBE ETMEK (bağışlamak) istemiş olabilir. Bu da pekala mümkündür. Bağış işlemi de tapuda yapılır. Fakat, hibe işlemleriyle tapu devrinde, tapu harcı taşınmaz değerinin BİNDE 68,31 (2019 için) oranı üzerinden hesaplanır. Satışta ise, satış bedelinin BİNDE 20,37’si (2019 için) üzerinden tapu harcı tahsil edilir. Bu hususa dikkat etmek gerekir.
Yukarıda sözünü ettiğimiz taşınmaz satış sözleşmesinin bu sözleşmenin UNSURLARINI ayrı ayrı irdelemek gerekir. Böylelikle, taşınmaz satış sözleşmesinin ne’liği ortaya konmuş olabilir. Kısaca belirtecek olursak, taşınmaz satış sözleşmesi bir borçlandırıcı işlemdir. Bu şu anlama gelir: Taşınmazın mülkiyeti, taşınmaz satış sözleşmesinin kurulması ile alıcıya geçmez; taşınmazın tapu kaydının alıcıya geçirilmesi ile alıcıya geçer. Yekdiğer söyleyişle, taşınmaz devirleri ancak TAPU DEVRİ ile mümkündür; yoksa, tapu devri gerçekleşmişse, taşınmaz satış sözleşmesinin kurulmamış olmasında bir sorun oluşmaz. O halde, taşınmaz satış sözleşmesi ne anlama gelir?

 

Taşınmaz satış sözleşmesi, belirli bir PARA BEDELİ karşılığında, alıcı ile satıcının bir taşınmaz (gayrimenkul) hakkında aralarında SATIŞ işlemi kurması ve satıcının taşınmazın tapusunu alıcıya geçirme borcu altına girmesi sonucunu doğurur. Daha sade bir söyleyişle, taşınmaz satış sözleşmesi, belirli bir bedel karşılığında, satıcının taşınmazın tapusunu alıcıya geçirme borcu altına girmesi sonucunu doğurur. Bu nedenle, TAPU DEVRİ borcu doğurduğundan, doğrudan doğruya mülkiyet geçişi sonucu meydana getirmez. “Malik” sıfatlı bir baba, maliki olduğu bir taşınmazı, taşınmaz satış sözleşmesi akdetmek ve ardından tapu devrini gerçekleştirmek suretiyle “yeni malik” sıfatlı oğluna satabilir. Aynı şekilde, yukarıda da ifade ettiğimiz gibi, bir “bağış” işlemi de yapabilir.
Eğer bağış yapacaksa, bunu YAZILI bir “taşınmaz bağış taahhüdü” kurmak ve ardından tapuda devir ve ferağ işlemlerini yapmakla gerçekleştirebileceği gibi, bu işlemlere hiç girişmeden direkt olarak tapuya giderek ferağı yapabilir. Elbette ki, tüm bu işlemlerin yapılabilmesi, tapu harcının ve gerekli verginin ödenmesi ile kabildir.

 

Merhaba, size nasıl yardımcı olabilirim?
blank