İnşaat Hesabı

Maddi Tazminattan İndirim Sebepleri

 

MADDİ TAZMİNATTAN İNDİRİM SEBEPLERİ

Türk hukukunda, kusuruyla bir başkasına zarar veren, bu zararı gidermekle yükümlüdür. Zarar, maddi tazminat ya da manevi tazminat ödemekle giderilir. Bu yazımızda, maddi tazminata ilişkin hükümleri irdeleyeceğiz.
Maddi tazminat, para ile ödenir. Ödenecek olan paranın miktarını, maddi tazminatın içerisinde barındırdığı kalemler belirler. Nitekim maddi tazminat, bedensel zarar durumunda yahut da eşyaya gelen zararlar durumunda ödenir. Fakat ödenecek olan maddi tazminat, daima davacının talep ettiği tutara eşit olmaz. Yani davacı zarar gören, belirli bir miktar maddi tazminat ödenmesini talep eder, fakat bu talebi mahkemece tamamıyla kabul edilmeyebilir. Mahkeme, bazı hususları göz önüne alarak, talep edilen maddi tazminatın tamamını kabul etmez, bir kısmını kabul eder ve fakat indirime tabi tutar. Yazımızın konusu, maddi tazminattan indirim sebepleridir. Bu sebepler öyle bir etkiye sahiptir ki davacının talep ettiği maddi tazminat bedelinin bir kısmının ve bazen de tamamının mahkemece reddedilmesine neden olur.
Öncelikle, konuyu hükme bağlayan kanun maddesini verelim: “Zarar gören, zararı doğuran fiile razı olmuş veya zararın doğmasında ya da artmasında etkili olmuş yahut tazminat yükümlüsünün durumunu ağırlaştırmış ise hakim, tazminatı indirebilir veya tamamen kaldırabilir.
Zarara hafif kusuruyla sebep olan tazminat yükümlüsü, tazminatı ödediğinde yoksulluğa düşecek olur ve hakkaniyet de gerektirirse hakim, tazminatı indirebilir.”

1) Zarar verenin “hafif” kusuru: Tazminat hukukunda, kural olarak, KUSURUN DERECESİNE GÖRE İNDİRİM YAPILMAZ. Fakat somut olayın şartları göz önüne alındığında, zarar verici fiilin gerçek anlamda HAFİF bir kusura dayandığı anlaşılırsa, yargıç takdir yetkisini kullanarak tazminatta indirime gidebilir.

2) Zarar görenin ya üçüncü bir kişinin kusuru: Bu noktada kanun, ikili bir ayrım yapmıştır. Buna göre, zarar “zarar görenin” ya da “bir başkasının” kusuru ile ortaya çıkmışsa, ödenmesi gereken maddi tazminat miktarında indirme gidilir. Örneğin: Zarar gören kişi bir işçi ise, zararın meydana gelişinde işçinin kendine özgü sakarlığı da rol oynamışsa, işverenin ödemesi gereken maddi tazminatta indirime gidilmesi gerekir. Hatta işçinin başlı başına kusurlu olduğu ve işverene hiçbir kusurun yükletilemeyeceği anlaşılırsa, işverenin hiç maddi tazminat ödememesine de pekala karar verilebilir. Zarar gören, zararı kısmen de olsa kendi kusuru ile görmüşse, maddi tazminattan indirim sebebi gündeme gelmiş demektir.

3) Müzayaka (aşırı fakirleşme) durumu: Zarar veren HAFİF bir kusur ile zarara sebebiyet vermişse, ödemek zorunda bırakılacağı maddi tazminat ile AŞIRI fakirleşecekse, yargıç takdiren bir indirim yapabilir.

4) Umulmadık haller: Zarar, insan davranışlarından bağımsız olaylara dayanıyorsa, ortada bir umulmadık hal var demektir. Bunlara, deprem yahut da diğer doğal afetler örnek gösterilebilir. Bu durumlarda, maddi tazminat ödenmesine hiç hükmedilmeyebileceği gibi indirime de başvurulabilir.

5) Zarar görenin çok yüksek düzeyde gelire sahip olması: Zarar veren fakir, zarar gören ise çok iyi düzeyde bir gelir seviyesine sahipse, ödenecek maddi tazminattan indirim yapılabilir.

6) Zarar verici fiil ile zarar arasında çok zayıf bir nedensellik bağı bulunması.

 

Merhaba, size nasıl yardımcı olabilirim?
Powered by
blank