İnşaat Hesabı

Maddi Tazminatın Kapsamı – III

 

İNŞAAT İŞLERİNDEN DOĞAN ZARARLAR BAKIMINDAN DOĞACAK MADDİ TAZMİNATIN KAPSAMI – III

Yaralanma Halinde Talep Edilebilecek Maddi Zararın Kapsamı
Yazımızın ana konusunu oluşturan inşaat hukukundan ve inşaat işlerinden doğan faaliyetler sebebiyle meydana gelebilecek olan yaralanmalar, kişinin maddi anlamda bir zarara uğramasına ve ekonomik geleceğinin sarsılmasına yol açmaktadır. Bu sebeple zarara uğrayanlar aşağıda kısaca özetleyeceğimiz kalemdeki giderlerini, talep edecekleri maddi tazminatın içine sokabilmektedirler. Bu arada, konuyla ilgili bağlayıcı hükümleri 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun 54. ve devamındaki maddeler ihdas etmiştir. Kanunun bu hükümlerine dayanarak ve bu hükümleri yorumlayarak yazdığımız bu yazıyı okumadan önce, kanunun ilgili hükmünü okuyunuz.:
“Bedensel zararlar özellikle şunlardır:

1. Tedavi giderleri.
2. Kazanç kaybı.
3. Çalışma gücünün azalmasından ya da yitirilmesinden doğan kayıplar.
4. Ekonomik geleceğin sarsılmasından doğan kayıplar.”

Şimdi, yukarıdaki hükmü örneklerle izah edelim:
1) Tedavi Giderleri: Zarara uğrayan, zarar verici fiil nedeniyle uğramış olduğu bedensel zararını herhangi bir tedavi kurumunda gidermişse, bu kuruma yaptığı tüm ödemeleri ve sair tüm masrafları bu kalemde talep edebilir.
2) Çalışma Gücünün Azalmasından Ya Da Yok Olmasından Doğan Zarar: Zarara uğrayan işçinin, zarar nedeniyle bir organı ya da uzvu zayıflamışsa (gözü çıkmışsa, kolu kopmuşsa, sakat kalmışsa, işi için gereken özel yeteneğini artık icra edemez hale gelmişse vs.) çalışma gücü azalmış ya da yok olmuş sayılır. Bu durumlarda açılacak maddi tazminat davalarında, bilirkişi heyetinin yapacağı saptama dava dilekçesinde delil olarak gösterilmek suretiyle bir ödeme yapılması istenir. Bu ödemede, zarar uğrayan kişinin, kalan çalışma hayatı için muhtemel olarak çalışacağı süre, yaşı, cinsiyeti, yaptığı işin türü gibi kıstaslar esas alınarak bir TAHMİNİ ZARAR belirlenir. Belirlenen bu miktara göre bir tazminata hükmedilir. Örneğin: Aylık 5.000 TL kazanan bir duvar ustasının, duvar işlemesi yaptığı elinin iki parmağının işverenin inşaattaki bir kusuru sebebiyle koptuğunu varsayınız. Bu durumda, aylık kazancının artık en çok 3.000 TL olabileceğini ve kalan çalışma hayatının da (SGK verilerine göre saptanır) 10 yıl olduğunu düşününüz. Burada, çalışma gücünün kaybı nedeniyle her ay 2.000 TL civarında bir gelir kaybı vardır. O nedenle, (12*2.000)*10 şeklindeki bir hesap ile işçiye ödenmesi gereken maddi tazminat miktarı, eğer yargıç tarafından takdiri bir indirim yapılmazsa 240.000 TL olacaktır.

3) Ekonomik Geleceğin Sarsılmasından Doğan Zarar: Zarara uğrayan işçi, uğramış olduğu zarar nedeniyle ekonomik geleceğinin sarsıldığını kanıtlarsa, bu sarsılma dolayısı ile de bir tazminat kalemi talep edebilir. Mesela, bir işçinin, uğramış olduğu zarar nedeniyle kompresör kullanamayacağını düşününüz. Kompresör kullanamayacak olan işçi, bu sebeple ekonomik geleceğinin sarsılacağını kanıtlayarak, açacağı davada bilirkişi deliline dayanmak suretiyle bir tazminat isteyebilir.
4) Yoksun Kalınan Kazanç: İşçi, uğramış olduğu zararın giderilmesi için beklerken (örneğin tedavi süreci sürerken) kazanamadığı tutarların da ödenmesini isteyebileceği gibi, bu tutara faiz yürütülmesini de isteyebilir. Mesela, işçinin tedavisi 2 yıl sürmüş ve bu zaman içinde kazanması gereken parayı kazanamamıştır. Bu para, yaklaşık olarak hesaplanır ve davalıya yükletilir. Davalı, uygulamada genellikle işveren durumundaki müteahhit olmaktadır. İşçilerin uğrayacağı bedensel zararlarda işverenin kusuru varsa, yani haksız fiil sorumluluğunun (kusur sorumluluğu) şartları oluşmuşsa, işçiler bu tazminata da hak kazanmaktadırlar. Bu nedenlerle, işverenlerin iş güvenliği mevzuatından doğan tüm sorumluluklarına özenle riayet etmeleri büyük bir gerekliliktir. Takdir edilecektir ki meydana gelen zarar bakımından işverenin kusursuz olduğu ve kusurun tamamının ya da önemli bir bölümünün işçiye ait olduğu ispatlanırsa, işverenin ödemesi gereken tazminat miktarında ya indirime gidilir ya da hiç tazminata hükmedilmez.

 

Merhaba, size nasıl yardımcı olabilirim?
blank