Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu Nedir?

Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu ya da bilinen diğer adıyla Anıtlar Yüksek Kurulu; korunması gereken taşınmaz kültür ve tabiat varlıklarının korunmasını, restorasyonunu sağlamak, bölgeler arası organizasyonu sağlamak ve çıkabilecek sorunlarda Kültür ve Turizm Bakanlığı’na yardımcı olmak amacıyla kurulmuştur. Kültür Bakanlığı bünyesindeki Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğüne bağlı bir birimdir.
Merkezi Ankara’da olan Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun; çeşitli illerimizde Bölge Kurulları bulunmaktadır. Bu Bölge Kurulları, bulunduğu ille başta olmak üzere; bulunduğu ile komşu illerin bazılarından da sorumludurlar.

Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun Görevleri Nelerdir?
• Korunması gereken taşınmaz kültür ve tabiat varlıklarının korunması ve restorasyonuyla ilgili işlerde uygulanacak ilkeleri belirlemek,
• Koruma Bölge Kurulları arasında gerekli koordinasyonu sağlamak,
• Koruma Bölge Kurullarınca alınan kararlar nedeniyle uygulamada doğan genel sorunları değerlendirerek görüş vermek suretiyle, Bakanlığa yardımcı olmak,
• Koruma Bölge Kurullarınca alınan kararlara karşı, kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilerce yapılan itirazları değerlendirerek karar vermek.
Koruma Bölge Kurullarının Görevleri Nelerdir?
• Bakanlıkça tespit edilen veya ettirilen ya da Vakıflar Genel Müdürlüğünce tespit edilen korunması gerekli kültür ve tabiat varlıklarının tescilini yapmak,
• Korunması gerekli kültür varlıklarının gruplandırılmasını yapmak,
• Sit alanlarının, tescilinden itibaren üç ay içinde geçiş dönemi yapı şartlarını belirlemek,
• Koruma amaçlı imar planları ile bunların her türlü değişikliklerini altı ay içerisinde inceleyip karar almak,
• Uygulamaya yönelik projeler ile değişiklikleri hakkında en geç üç ay içinde karar almak,
• Ören yerlerine ilişkin çevre düzenleme projeleri ile bunların her türlü değişikliklerine ilişkin görüş bildirmek,
• Korunması gerekli taşınmaz kültür ve tabiat varlıklarının koruma alanlarının tespitini yapmak,
• Korunması gerekli taşınmaz kültür varlıklarından özelliklerini kaybetmiş olanların tescil kaydını kaldırmak,
• Sit alanı içinde kalmayan korunması gerekli taşınmaz kültür ve tabiat varlıkları ve bunların koruma alanlarına ilişkin uygulamaya dönük kararlar almak,
• Korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı parsellerinde, taşınmaz kültür varlıklarının mahiyetlerini etkilemeyecek şekilde ayrılma ve birleştirilmelerine ilişkin karar almak.