KONUT VE ÇATILI İŞYERİ KİRALARINA GENEL BİR BAKIŞ

Kira sözleşmeleri, eski Borçlar Kanunu (818 sayılı) döneminden, bugün yürürlükte olan 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’na göre oldukça büyük değişimler geçirmiştir. Söylenebilir ki bu değişikliklerin çok büyük çoğunluğu, tamamıyla kiracıyı korumak amacına hizmet etmiştir. Yani objektif bir bakış açısıyla söylenebilir ki 818 sayılı BK dönemindeki bir kiracı ile 6098 sayılı TBK dönemindeki kiracının durumları birbirleriyle karşılaştırıldığında, 6098 sayılı TBK döneminde kiracı olanın çok daha avantajlı olduğunun kabul edilmesi gerekecektir.
Yürürlükteki kanunumuzda, kira sözleşmeleri üçe ayrılarak incelenmiştir:
1- Olağan Kiralar: Konu ve çatılı işyeri kiraları ile “ürün kirası” dediğimiz bir diğer kira türü dışında kalan tüm kiralar, birer olağan kira sözleşmesidir.
2- Konut ve Çatılı İşyeri Kiraları: Yazımızın da konusu oluşturmakta olan bu tür, diğer kira sözleşmesi türlerine göre kiracıyı çok daha fazla korumaktadır.
3- Ürün Kirası: Kiralanan şey, kira süresi boyunca kiracıya bir “ürün” de getirecekse, ürün kirasının varlığından söz edilir. Örneğin: Bir ineğin kiralanması durumunda inek, kira dönemi boyunca süt verecektir. Bu sebeple, ineğin kiralanması bir ürün kirası oluşturur. Ürün kirasına bu yazıda değinemeyeceğiz.

Konut ve Çatılı İşyeri Kirası Nedir?
Konut ve çatılı işyeri kiralarında, her şeyden önce kanunun “KONUT” ve “ÇATILI İŞYERİ” olarak kabul ettiği mefhumlarda söz edilir. Konut, barınma amacıyla kalınan yerdir. Çatılı işyeri ise, dükkân gibi, mağaza gibi iş faaliyetlerinin yürütüldüğü yerdir; fakat üstü açık işyerleri bu kapsama dahil değildir.
Konut ve çatılı işyeri kiralarının, kendine özgü bir biçimi vardır. Örneğin: Bir konut ve çatılı işyeri kirasında kiraya veren, kiracısını kolaylıkla tahliye edemez. Kiralanan şeyin boşaltılması, olağan kira sözleşmelerine nazaran daha zordur. Aynı şekilde, bir konut ve çatılı işyeri kirasında, kira bedeli sözleşme kurulurken serbestçe belirlenebilir olsa bile, kira sözleşmesi sürerken kiraya veren tarafından ÖZGÜRCE ARTIRILAMAZ. Kanunun emredici hükümlerine göre, kira sözleşmesinin kurulmasından sonra kira bedeline yapılacak zam, ancak bir sonraki kira döneminin başında yapılır ve Tüketici Fiyat Endeksi’ndeki oranı aşamaz. Kısaca TÜFE diye adlandırılan bu endeks, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından açıklanır ve Türkiye genelindeki fiyat artışlarını matematiksel olarak açıklar. Önemle belirtelim ki konut ve çatılı işyeri kiralarına özgü olarak, kira bedelindeki zam TÜFE’de açıklanan oranı geçemez.
Yukarıda kısaca açıkladığımız şekilde, konut ve çatılı işyeri kiralarının KENDİLERİNE ÖZGÜ hükümleri bulunur. Nitekim yukarıdaki paragrafta yazdıklarımız, yalnızca konut ve çatılı işyeri kiraları için geçerlidir; yoksa, adi bir taşınır kirası için (otomobil kirası gibi) geçerli değildir.