KİRALANAN DAİRENİN, EV SAHİBİ TARAFINDAN BİR BAŞKASINA SATILMASI DURUMUNDA KİRACI TAHLİYE EDİLEBİLİR Mİ?

Kira sözleşmesi, daha önceki yazılarımızda da belirttiğimiz üzere, şekil esasına tabi olmayan her iki tarafına da belirli yükümlülükler yükleyen bir sözleşmedir. Şekil esasına tabi olmamak, sözleşmenin mutlaka bir noter huzurunda akdedilmesi zorunluluğunun olmaması demek olup, tarafların “sözlü” olarak bile kurabileceği bir sözleşme demektir.
Keza kira sözleşmesi “her iki tarafa da” borç yükleyen bir sözleşmedir. Kira sözleşmesinin iki tarafı; yani, kiraya veren ve kiracı, karşılıklı olarak bir borçluluk altına girmişlerdir. Kiraya veren kiralananı kiracıya teslim etmek, kiracı ise kiraya veren ile aralarında kararlaştırdıkları kira bedelini zamanında ve usulüne uygun olarak kiraya verene ödemek borcu altına girer. Kira sözleşmesinin usulüne uygun olarak kurulmasından sonra, yani kiraya veren kiralananı usulüne uygun olarak kiracıya teslim etmişse, sözleşme hükümlerine uygun hareket edilmiş demektir. Fakat sözleşme süresi henüz bitmemişken kiraya veren, dairesini bir başkasına satarsa, dairenin yeni maliki, önceki malikin akdettiği kira sözleşmesi ile bağlı olmak zorunda olacak mıdır? Bir başka ifadeyle, yeni malik, kiracıyı dairesinden çıkarmaya hak sahibi midir? Bu yazıda, bu soruya yanıt arayacağız.

Yeni Malikin Tahliye Hakkı
6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun 310. Maddesi uyarınca, kira sözleşmesi ile YENİ MALİK de sorumlu olur. Bu hüküm bağlayıcıdır. Fakat burada önemle altını çizmemiz gereken nokta şudur ki bu hüküm ADİ KİRA SÖZLEŞMELERİ içindir. Konut ve çatılı işyeri kiraları için bundan farklı bir hüküm ihdas edilmiştir.
Yeni malik, FESİH SÜRELERİNE UYMAK KAYDIYLA mevcut kiracıyı kiralanandan tahliye etme hakkına sahiptir. Fakat önemle altını çizelim ki şu iki hususa özenle eğilmek icap eder:
1) Fesih süresi nedir?
2) Kira sözleşmesi “süreli” ise, süreye riayet edilecek midir?
İlk sorunun cevabı şudur: Eğer kira sözleşmesi, ne zaman sona ereceğine ilişkin bağlayıcı bir hüküm bulundurmuyorsa, yani BELİRSİZ SÜRELİ BİR SÖZLEŞME ise, bu takdirde fesih sürelerine riayet edilmek zorunlu hale gelir. Bu fesih sürelerine uyulmak kaydıyla kira sözleşmesinin feshi caizdir. Fesih sürelerinin ayrıntılı olarak ele alınması, bu yazıya sığdıramayacağımız bir genişlikte olduğundan, bu bilgileri vermekle yetineceğiz.
İkinci sorunun yanıtı ise şudur: Eski malik ile akdedilen kira sözleşmesi BELİRLİ SÜRELİ bir kira sözleşmesi ise, bu süre sona erene kadar yeni malik kira sözleşmesini feshedemez. Örneğin, kira sözleşmesinin 5 yıl için kurulduğunu düşününüz. 5 yıl sona ermeden, kiraya verenin daireyi bir başkasına satması durumunda, yeni ev sahibi (malik) 5 yıl dolmadan kira sözleşmesini feshederek kiracıyı tahliye edemeyecektir.
Kanun, kiracıyı korumakta olduğundan, taraflar burada yazılı olan şartların dışında veya bunlara aykırı bir sözleşme akdedemez.