KİRA SÖZLEŞMESİNİN KİRAYA VEREN TARAFINDAN FESHİ

Kira sözleşmesi, kiraya veren ile kiracı arasında kurulan, her iki tarafa da karşılıklı borç yükleyen bir sözleşmedir. Bu nedenle, belirli şartlarla her iki tarafa da sözleşmeyi feshetme hakkı tanınmıştır. Kiraya veren de kiracı da sözleşmeyi belirli koşulların vuku bulması durumunda feshedebilecektir. Fakat şu hususun önemle belirtilmesi gerekir ki yürürlükte bulunan 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunumuzda, kira sözleşmesinin kiraya veren tarafından feshedilmesi daha zor koşullara bağlanmış, kanun koyucu tarafından kiraya veren ile kiracı arasında bir seçim yapılarak, kiracı kiraya veren karşısında daha koruyucu hükümlere tabi kılınmıştır.
Kiraya veren, 6098 sayılı TBK’de belirtilen hükümlerin vuku bulması halinde, sözleşmeyi feshederek kiralananın tahliyesini dava edebilir. Bu şartlar aşağıda verilmiştir:
Kiraya Verenin Belirli Süreli Bir Kira Akdini Feshetmesi
Kira sözleşmesi, belirli süreli olarak kurulabilir. Örneğin: Bir kira sözleşmesi 5 yıl için kurulabilecektir. Bu durumda, konut ve çatılı işyeri kira sözleşmeleri için bilinmesi gereken esas şudur: Sürenin bitimi, kiraya veren için fesih nedeni olamaz. Sürenin bitiminden sonra 10 UZAMA YILI dolmalıdır ki kiraya veren sözleşmeyi feshedebilsin. Fakat kiracı, sürenin bitiminden 15 gün önce kiraya verene sözleşmeyi feshettiğini pekâlâ bildirebilir. Kiraya veren, belirli süreli olarak akdettikleri kira sözleşmesinde kararlaştırılan sürenin bitiminden itibaren 10 uzama yılının sonunda sözleşmeyi feshedebilir.
Kiraya Verenin Belirsiz Süreli Bir Kira Akdini Feshetmesi
Kira sözleşmesi, ne zaman sona ereceğini kararlaştırmamış, bu hususu boş bırakmış olabilir. Bu tür sözleşmelere, belirsiz süreli kira sözleşmeleri diyoruz. Belirsiz süreli kira sözleşmelerinin kiraya veren tarafından feshi, belirli süreli kira akitlerinden daha kolaydır. Zira belirsiz süreli bir kira sözleşmesi, 10 UZAMA YILININ beklenmesini değil, yalnızca 10 YIL BEKLENMESİNİ şart koşar. 10 yıl dolduktan sonra, kiraya verenin sözleşmeyi feshetmesi mümkün hale gelecektir.
Kiracı ise, belirsiz süreli bir kira akdini istediği her zaman, fesih bildirim süresine uymak kaydıyla feshedebilir.

Olağanüstü Fesih
Kiraya veren, kira ilişkisinin ÇEKİLMEZ hale gelmesini gerekçe göstererek, sözleşmeyi derhal feshedebilir. Fakat bunun için, makul ve elle tutulur sebeplerin bulunması gerekir. Örneğin: Kiralananın özensiz kullanımını gerekçe göstererek feshetmesi caizdir.
Gereksinimi ya da Tadilat İhtiyacı Sebebiyle Feshetmesi
Kiraya veren, kira sözleşmesini;
1. Kiralananı kendisi, eşi, altsoyu, üstsoyu veya kanun gereği bakmakla yükümlü olduğu diğer kişiler için konut ya da işyeri gereksinimi sebebiyle kullanma zorunluluğu varsa,
2. Kiralananın yeniden inşası veya imarı amacıyla esaslı onarımı, genişletilmesi ya da değiştirilmesi gerekli ve bu işler sırasında kiralananın kullanımı imkânsız ise,
belirli süreli sözleşmelerde sürenin sonunda, belirsiz süreli sözleşmelerde kiraya ilişkin genel hükümlere göre fesih dönemine ve fesih bildirimi için öngörülen sürelere uyularak belirlenecek tarihten başlayarak bir ay içinde açacağı dava ile sona erdirebilir.