KİRA SÖZLEŞMESİNİN KİRACI TARAFINDAN FESHİ

Kira, bir mülkün, bir konutun, bir taşıtın ya da benzeri herhangi bir şeyin, sahibi tarafından, bir süre için ve belli bir bedel karşılığında, başkasının kullanımına verilmesidir. Kiralama işleminde, gayrimenkul sahibi olmayan; bir bedel karşılığı kiralık malı alan taraf “kiracı” olarak ifade edilmektedir. Bu iki tarafın arasında bazı anlaşmazlıklar bulunur. Bu anlaşmazlıklar karşısında hukuki durumlar olması sözleşmeler olması gerekir.

Kira sözleşmesi, iki tarafın karşılıklı ve birbirine uygun irade açıklamalarıyla kurulan bir “iki tarafa borç yükleyici” sözleşmedir. Bu sözleşmenin kurulması ve geçerli olması için, kiraya verenin ve kiracının uzlaşması yeterlidir. Yani, kira sözleşmesinin geçerliliği “noterde kurulmuş olmasına” ya da “yazılı olarak kurulmasına” bağlı değildir. Fakat yine de mümkün olduğunca yazılı olarak kurmak, hatta noter onayıyla akdetmek gerekir. Zira birçok defasında ispat hukuku bakımından sorunlar yaşanmaktadır. Bu tür mağduriyetlerin yaşanmaması için, kira sözleşmesinin en azından yazılı olarak kurulması tavsiye edilir.
Kira sözleşmesi, kiraya veren ya da kiracı tarafından feshedilebilir nitelikte bir sözleşmedir. Kira sözleşmesinin feshi, kanun koyucu tarafından kiraya veren açısından ve kiracı açısından farklı farklı düzenlenmiştir. Kiracının feshi, kiraya verenin feshinden çok daha kolaydır. Kanun koyucu, bu tedbiri almakla isabetli bir karar almıştır. Zira korunması gereken taraf “kiracıdır”. Eski kanunumuz (2012 öncesindeki 818 sayılı Borçlar Kanunu) döneminde, kiraya veren için, sözleşmeyi feshetmek birçok defasında çocuk oyuncağı olmaktaydı. Artık kiraya verenin sözleşmeyi feshetmesi, eskisi kadar kolay değildir. Kiracının fesih sebepleri şunlar olabilir:

Kiracının Fesih Nedenleri
1) Sözleşmenin Süresinin Dolması: Belirtelim ki bir konut ya da çatılı işyerinin kiralanmasını konu alan kira sözleşmelerinde, eğer sözleşme SÜRELİ olarak (mesela 18 aylık, 24 aylık vs.) kurulmuşsa, SÜRENİN DOLUMUNDAN 15 GÜN ÖNCE yazılı bir bildirim yapmak suretiyle kira sözleşmesi sonlandırılır. Aksi takdirde, sözleşme bir yıl daha uzamış sayılır.
2) Kira İlişkisinin Kiracı Bakımından “Çekilmez” ve “Sürdürülemez” Hale Gelmesi: Bu, bir olağanüstü fesih sebebidir. Kiracı ile kiraya veren arasındaki kira ilişkisi, saymakla tükenmez sebeplerden ötürü götürülemez bir hale gelmiş olabilir. Fakat bu “sürdürülemezlik”, mutlaka kiraya veren ile kiracı arasındaki kişisel husumetlerden kaynaklanmak zorunda değildir. Kiracı için, artık oturulmakta olan dairede kalmak komşularıyla anlaşamaması ya da sair hususlar yüzünden imkânsız ya da çekilmez hale gelmiş olabilir. Bu tür bir olağandışı sebep varsa, sözleşmenin süreli ya da belirsiz süreli olmasına gerek yoktur; fesih HER ZAMAN ve DERHAL yapılabilir. Burada, kiraya verenin kira sözleşmesinden doğan yükümlülüklerini ihlal etmesi de bir olağanüstü fesih sebebi sayılabilir. Hangi durumların ÖNEMLİ SEBEP sayılarak kira ilişkisini “çekilmez” hale getireceği, YARGICIN TAKDİR YETKİSİ sınırlarındadır. Bu nedenle, tarafların avukatlarına yargıcı ikna etmek noktasında büyük iş düşmektedir.
3) Kiraya Verenin Ölmesi
4) Kiraya Verenin İflas Etmesi (Yalnız Tacir Sıfatlı Kiraya Verenler İçin)

Yukarıdaki uyuşmazlıklar, davalının yerleşim yerindeki ya da sözleşmenin ifa yerindeki (kiralanan taşınmazın bulunduğu yerdeki) sulh hukuk mahkemesinde görülür. Davanın buralara açılması gerekir, aksi halde dava reddedilir.