Kira sözleşmeleri ile intifa sözleşmeleri arasındaki en temel ayrım, bu iki sözleşmenin hukuki anlamda farklı nitelikte haklar doğuruyor olmasıdır. Kira sözleşmesi ile intifa hakkı sözleşmesi, hukuksal bakımdan bambaşka neticeler doğuran, pratik anlamda da ciddi farklılıklar taşıyan iki farklı sözleşme olsa da aslında tek bir amaca hizmet eder: Sözleşmenin konusu olan şey her ne ise, o şeyin sorunsuzca kullanılması için bir yetki doğurur. Bu iki sözleşmenin farkından önce, sözleşmeleri ayrı ayrı inceleyelim.

İçindekiler

  1. Kira Sözleşmesi Nedir?
  2. İntifa Hakkı Sözleşmesi Nedir?
  3. Aralarındaki Fark Nedir?

1.Kira Sözleşmesi Nedir?

Kira sözleşmesi, kiraya veren taraf ile kiracı taraf arasında kurulan ve sonuç olarak iki tarafa farklı yükümlülükler yükleyen bir borç doğurucu sözleşmedir. “kira sözleşmesi, her iki tarafa borç yüklemektedir” ifadesinden maksat, kiraya verenin kiralanan şeyi kiracıya teslim etmekle borçlanması; kiracının ise bunun karşılığında bir kira bedeli ödemekle yükümlü hale gelmesidir.
Kira sözleşmesi, yalnızca tarafları için bir sonuç doğurur. Mesela, kiraya veren, sözleşmeden doğan borcuna aykırı davranarak kiralananı teslim etmekte gecikirse, kiracı bu gecikme için ancak ve ancak kiraya verene karşı dava açabilir. Başka kimseye dava açamaz. Zira kira sözleşmeleri, nisbi hak dediğimiz, yalnızca belirli kişilere karşı ileri sürülebilen bir hak doğurur.

2.İntifa Hakkı Sözleşmesi Nedir?

İntifa hakkı, mülkiyet hakkına benzemekle birlikte kapsamı bakımından farklılıklar göstermektedir. Bu hak, sahibine, intifa hakkının konusu olan şey hakkında kullanma ve yararlanma yetkisi sağlar. Bir eşya ya da bir taşınmaz (gayrimenkul) üzerinde intifa hakkı bulunan kimse, o eşyayı tıpkı bir malik gibi (eşyaya zarar verme hakkı bulunmaksızın) kullanır. Herhangi bir müdahale meydana geldiğinde, o müdahaleyi yapan her kim ise, intifa hakkı sahibi bu müdahalenin derhal engellenmesini dava edebilir.
İntifa hakkı, bir tür ayni haktır. Eğer bir taşınmaz üzerinde kurulacaksa, tapuya tescil edilmesi şarttır.

3.Aralarındaki Fark Nedir?

İntifa ile kira sözleşmeleri arasındaki temel fark, kira sözleşmesinin yalnızca belirli kişilere karşı ileri sürülmesi mümkün olan, kiracı açısından bir nisbi hak doğurması, intifa hakkı sözleşmesinin ise bu hakkın sahibine tıpkı malik gibi yetkiler sağlaması ve herkese karşı ileri sürülebilen mutlak hak doğurmasıdır. Eğer bir taşınmaz üzerinde intifa hakkı kurulacaksa, bunun tapu kütüğüne tescil edilmesi gerekir. Taşınmazlar üzerinde kurulacak bir kira sözleşmesi için böyle bir zorunluluk yoktur.
Önemle belirtelim ki, intifa hakkı, sahibine çok geniş yetkiler tanımaktadır. Kira sözleşmesindeki kiracının, intifa hakkı sahibi kadar geniş hakları bulunmaz.