İNŞAAT TEKNİK ŞARTNAMESİ NEDİR? TEKNİK ŞARTNAMEDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR NELERDİR?

Uygulamada, genellikle “inşaat sözleşmesi” adıyla anılan sözleşmelere ek olarak, bir de “teknik şartname” şeklinde zikrolunan bir hukuki prosedür daha bulunmaktadır. Bir inşaat sözleşmesi akdeden taraflar için teknik şartname hazırlanması mecburi değildir, fakat daha sonradan çıkması muhtemel uyuşmazlıkların önüne geçilmesi ve ispat kolaylığı sağlanması açısından, taraflara bir teknik şartname hazırlamaları gerektiği önerilebilir.
“İnşaat sözleşmesi” ifadesinden maksat, genellikle “kat karşılığı inşaat sözleşmeleridir. Kat karşılığı inşaat sözleşmelerinde, sözleşmenin “arsa sahibi” ve “yüklenici (müteahhit)” olmak üzere iki tarafı bulunur. Arsa sahibi ya da arsa sahipleri, arsaları üzerinde yüklenicinin bir inşaat yapmasını sağlamak için arsalarını yükleniciye verirler; yüklenici de bunun karşılığında, sözleşmede kararlaştırılan şekilde bir inşaat yapar. Ortaya çıkan yapıdan, bazı bağımsız bölümler tamamıyla yükleniciye ait hale gelirken, kalan bağımsız bölümler arsa sahipleri arasında taksim edilir. Burada sorulması gereken soru şudur: Müteahhit ile arsa sahipleri arasında, inşaatın nasıl yapılacağına ve yapının ne şekilde teslim edileceğine dair ayrıca bir “teknik” sözleşme kurulması gerekir mi? Cevap, “hayır” şeklinde verilmelidir. Zira kat karşılığı inşaat sözleşmesi tek başına bu işlevi görecektir. Fakat işi sağlama almak için, inşaata ilişkin hususların detaylı bir şekilde ele alındığı bir “teknik şartname” akdedilir; taraflar bu şartnameye imza koyarak daha sonra ortaya çıkacak uyuşmazlıkları önlemiş olur. Bu şartnamede, hangi tuğla türünün kullanılacağı, beton türü, kullanılacak malzemeler ve tüm sair hususlara yer verilir.

Peki, bir teknik şartnamenin sağlıklı şekilde sonuç doğurması için, tarafların nelere dikkat etmesi gerektiği söylenebilir? Bu soruya tek bir yanıt vermek kabil değildir. Şöyle ki:
1) Taraflar, teknik şartnamede, aralarında uyuşmazlık yaratabilmesi mümkün her konuya teker teker yer vermeli ve bunları imza altına almalıdır.
2) Taraflar, hazırlanmış olan teknik şartnamede belirtilen hükümlerin, KARŞILIKLI ve BİRBİRİNE UYGUN irade açıklamalarının ürünü olduğundan emin olmadan, şartnameye imza atmamalıdır.
3) Şartnamede yer alan hükümler, düzgün bir Türkçe ile yazılmış olmalıdır. Eğer taraflardan biri, şartnamedeki hükmü yanlış anlamışsa, bu durum daha sonradan mahkeme önüne giden uyuşmazlık için bir sorun doğurur. Cümlelerin düzgün ve anlaşılır olması gerekir. Bu hususa ayrıca önem gösterilmelidir; zira sanıldığından daha büyük sorunlara gebe olabilmektedir.
4) Hakkında teknik şartname hazırlanan işten ve bu iş için kullanılacak olan malzemeden beklenen performans, çalışma şartları, kullanım yeri ve amacı açıkça belirtilerek işlevsel istekler-talepler yazılmalı; varsa malzemenin birlikte kullanılacağı diğer cihazlar/elemanlar ile uyumlu çalışması isteğine de yer verilmelidir.
5) Müteahhidin hangi malzeme türünü kullanmakta serbest olacağı, hangilerinin kullanılmasının istenmediği yazılmalıdır.
6) Teknik şartnamede belirtilen ölçüler, uluslararası anlamda geçerliliği olan ölçüler olmalıdır.
7) Hangi malzemenin kim tarafından temin edileceği, bunlara ilişkin ücretler ve tarafların aralarında ihtilaf doğurabilecek hususlar ayrıntılarıyla yazılmalıdır.
8) Teknik şartname, müteahhit tarafından kullanılması istenen malzemeyi çok değişik kalite seviyelerinde tanımlayan veya malzeme kalitesini düşürecek serbestlik verici hükümler taşımamalıdır. Müteahhit ya da sair ilgililer, bu bakımdan son derece dar bir çerçevede hareket etmek zorunda bırakılmalıdır ki, işin nihayetinde nasıl bir yapı ortaya çıkacağı önceden net olarak bilinebilir olsun.