İNŞAAT SÖZLEŞMELERİNDE İFAYA EKLİ CEZA KOŞULU

Türk hukukunda inşaat sözleşmeleri adıyla bilinen sözleşmeler, oldukça önemli ve güncel bir konumda bulunmakla birlikte, hukukumuzun en güncel sorunlarını da içerisinde barındırmakta olan bir mefhumdur.
“İnşaat sözleşmesi” adıyla andığımız sözleşmeler, aslında iki tür olabilmektedir: Ya eser sözleşmesidir, ya da kat karşılığı inşaat sözleşmesidir. Bu iki sözleşmeden biri şeklinde rastlaştığımız inşaat sözleşmeleri, genellikle de kat karşılığı inşaat sözleşmesi olarak karşımıza çıkmaktadır. Eser sözleşmesi, iş sahibinin yükleniciye (müteahhide) belirli miktar bir bedel ödemesi ve müteahhidin de bunun karşılığında bir yapı inşa etmesi şeklinde karşımıza çıkar. Fakat eser sözleşmesi her ne kadar inşaat hukukunun tabiatında yer alsa da inşaat hukukunda kat karşılığı inşaat sözleşmesi dediğimiz sözleşme türüne çok daha sık rastlarız.
Kat karşılığı inşaat sözleşmesinde, arsa sahipleri arsalarının tamamını ya da belirli bir bölümünü müteahhide devretmeyi taahhüt eder, müteahhit ise bunun karşılığında kendisine devredileceği vaat edilmiş arazi üzerinde bir yapı inşa eder. İnşası tamamlanmış olan yapı üzerinde, kararlaştırılan daireler arsa sahiplerine ait olurken, kalan daireler müteahhide ait olur. Kat karşılığı inşaat sözleşmesi, hukuki bir jargonla, taşınmaz satış vaadi ile eser sözleşmesinin bir araya getirilmesinden oluşan, karma bir sözleşmedir.
Bu sözleşmeler, tarafların sözleşmeden doğan edimlerini karşılıklı olarak güvenceye almak maksadıyla hareket etmelerinden dolayı, genellikle CEZA KOŞULU dediğimiz önlem ile kurulurlar. Ceza koşulu, taraflardan birinin sözleşmeden doğan edim yükümlülüğünü ifa etmediği takdirde, edimini ifa etmeyen tarafın ödeyeceği bir bedel anlamına gelmektedir.

İfaya Ekli Ceza Koşulu
Ceza koşulu, iki kısımda incelenir: İfaya ekli ceza koşulu ve seçimlik ceza koşulu. Seçimlik ceza koşulu, bu yazımızın içeriğinde yer almayacaktır.
İfaya ekli ceza koşulunda şöyle bir durum vardır: Ceza koşulu olarak belirlenen edim (Örneğin: cezai şart olarak 5.000 TL ödemek), sözleşmeden doğan yükümlülüğün ifa edilmemesi dolayısı ile kesilen bir ceza olmaktan ibarettir; bunun yanı sıra, sözleşmeden doğan edimin de ifası talep edilir. Daha sade bir açıklama ile, sözleşmeden doğan ve taraflardan borçlu olanın ifa etmediği edim yükümlülüğünün yerine getirilmesi istenir; bu istendiği gibi, ifaya ek olarak, daha önce kararlaştırılan CEZA KOŞULUNUN da ifası istenir.
Örneğin: kat karşılığı inşaat sözleşmesi kurmuş olan müteahhit Ahmet ve arsa sahibi Ayşe, sözleşmeye göre müteahhidin 09.09.2018 tarihinde teslim etmesi için, 5 katlı bir apartman inşasına karar vermişlerdir. Eğer bu tarihte apartmanın inşaatı bitirilemezse, hiçbir makul sebep ileri sürme hakkı bulunmaksızın, müteahhit Ahmet ceza koşulu olarak 250.000 TL ödeyecektir. Ayşe, hem apartmanın geç de olsa inşaatının bitirilmesini ister, hem de 250.000 TL ceza koşulunun ödenmesini isterse, burada İFAYA EKLİ CEZA KOŞULU vardır.
Bir ceza koşulunun ifaya ekli ceza koşulu mu yoksa seçimlik ceza koşulu mu olduğu, tarafların sözleşmede kullandıkları cümleler ile anlaşılır. Ceza koşulunun türü, sözleşmede ya açıkça belirtilmiş olur, ya da yazılı olanlardan örtülü bir anlam çıkarılarak ceza koşulunun türü, bir hukukçu tarafından saptanır.