İNŞAAT HUKUKUNDA GERİ ALIM SÖZLEŞMESİ (VEFA HAKKI)

Geri alım hakkı da kendisiyle çok benzer olan kardeş hakları olan alım ve önalım hakları gibi bir yenilik doğuran hak olup, hukukumuzda yeri olan sıklıkla uygulama alanı bulabilen bir hukuki müessesedir. Geri alım hakkının ne olduğuna ve ayrıntılı bir şekilde hükümlerini açıklamadan önce, konuya genel olarak bir girizgâh yapmak gerekir.
Geri alım hakkı, niteliği itibariyle bir yenilik doğuran haktır. Peki yenilik doğuran hak ne anlama gelir? Yenilik doğuran hak, kullanılmasıyla birlikte içinde bulunulan hukuki durumdan farklı, yeni bir hukuksal durum doğuran, içinde bulunulan hukuki durumun niteliğini değiştiren, bir defa kullanılmakla tükenen, geri alınması ve kullanılmasının şarta bağlanması mümkün olmayan haklar demektir. Peki şarta bağlanamamak nedir? Şöyle ki geri alım hakkının kullanılması, hiçbir şekilde bir başka edimin ifa edilmesine ya da başkaca bir yükümlülüğün yerine getirilmesi koşuluna bağlanamayacaktır. Örneğin: Ahmet’in, eskiden sahibi olduğu ve fakat şimdi Ferda’ya ait bir arazi üzerinde geri alım hakkı olduğunu düşününüz. Bu hakkının kullanılmasını, Ferda’nın şarta bağlamış olması, örneğin: Kendi evinin Ahmet tarafından boyatılmasına bağlanmış olması mümkün değildir.
Alım, geri alım ve önalım hakları da birer yenilik doğuran hak olmakla birlikte, yazımızın konusunu oluşturan geri alım hakkı da, bir defa kullanılmakla tükenen bir haktır. O sebeple, dikkat edilmesi ve kullanıldıktan sonra geri alınamayacağının da bilinmesi gerekmektedir.

Vefa Hakkı ve Hukuksal Niteliği Nedir?
Geri alım hakkı ya da vefa hakkı denilen bu hak, taşınmaz bir malın mülkiyetini üçüncü bir kişiye devretmiş olan kimseye, sözleşmede kararlaştırılan şartlarla ve tek taraflı bir irade açıklamasıyla geri alma yetkisi veren haktır.
Geri alım hakkı kurulmak isteniyorsa, bu bir “sözleşme” ile kurulabilir. Geri alım hakkının nasıl kullanılacağı, mesela taşınmazın o esnadaki malikine ne kadarlık bir satış bedeli ödeneceği gibi hususlar, sözünü ettiğimiz GERİ ALIM SÖZLEŞMESİNDE düzenlenir. Bu sözleşme, tapu sicil müdürlüğünde ya da noterde kurulabilir.
Geri alım sözleşmesi, taşınmazını daha önce kurulan bir tapu devri sözleşmesi (taşınmaz satış sözleşmesi) ile devretmiş olan eski malik ile o taşınmazı devralan yeni malik arasında kurulur. Fakat zaman içerisinde yeni malik, malik olduğu taşınmazı satarsa ne olacaktır? Geri alım hakkı, yeni malike karşı da kullanılabilecek midir? Cevap: Eğer geri alım hakkı sözleşmesi tapu kütüğüne şerh verilmişse, geri alım hakkının yeni maliklere karşı kullanılması caiz olacaktır. Fakat şerh yoksa yalnızca sözleşmedeki taraflar (geri alım hakkı sahibi olan ve taşınmazını devreden eski malik-devralan yeni malik) arasında hüküm ve sonuç doğurur.