İMAR İZNİ HANGİ ALANLARDA MEVCUTTUR VE İMAR İZNİ NASIL ALINIR?

imarizni

İmar izni konusu insanların kafasını oldukça karıştırmaktadır. Bazı alanlar şehrin büyüme planları dâhilinde belediyeler tarafından imara açılır. Hangi bölgelerin imara açılacağı ise imar planları ile belli olur. Öncelikle imar planları nelerdir bunu açıklığa kavuşturalım.

Mekânsal Strateji Planı hiyerarşik olarak en büyük imar planıdır. Ülke düzeyinde, 1/250.000-1/500.000 ve ya daha büyük ölçekli haritalar ile gösterilir. Çevre İmar Planları ise bir şehri ya da havzayı kapsayacak büyüklükte, 1/50.000-1/100.000 ölçekli olurlar. Ancak bu iki plan yöntemi yalnızca ana yol göstericilerdir.
Bizleri esas etkileyecek olan Nazım İmar Planları ve Uygulama İmar Planı’dır. Gelin bu iki başlığı daha detaylı bir biçimde inceleyelim.

Nazım İmar Planı

Bölge ya da çevre düzeni planlarına uygun şekilde hazırlanmış haritalar üzerine, yeniden kadastral durumu işlenmiş olarak belirlenen gelecekteki nüfus yoğunluğuna bağlı planlardır. Yapı yoğunluğunu, yerleşim alanlarını, çeşitli yerleşim bölgelerinin büyüyeceği yönleri ve büyürken dikkat edilecek hususları içerir. Bu plan, ulaşım sistemleri ve altyapı sorunlarının çözümü gibi hususları gösterir ve uygulama imar planı hazırlanırken dikkat edilmesi gereken durumları detaylı bir raporla açıklar. 1/25.000 ölçekli planlardır. Özetle, kentin gelişiminin ana taslağını ortaya koyan planlardır diyebiliriz.

 

Uygulama İmar Planı

Tasdikli haritalar üzerine, kadastral durumu nazım imar planı esaslarına uygun şekilde çizilen ve yapı adalarını belirleyen imar planıdır. Uygulama imar planında yapı adalarının yoğunluğunu, düzenini, yolların yapısını ve uygulama esnasında gerekli olan uygulama etaplarını ve diğer bilgileri ayrıntılı biçimde görebilirsiniz. Genellikle 1/1000 ölçekli planlardır.

Mevzi İmar Planı

mevzi imar izni

Uygulama planının yerleşmiş nüfus için yetersiz kalması halinde, ya da yeni yerleşim alanlarının kullanıma açılması gerekliliği halinde mevzi imar planı devreye girer. Mevzi imar planı ile yapım kurallarına uyulmak üzere yapımı mümkün olan, yürürlükteki planların sınırları dışında ya da planla bütünleşmeyen konumdaki yerleşim yerlerinin, sosyal ve teknik altyapı ihtiyaçlarını kendi bünyesinde sağlayabilen detaylı imar planıdır.

Revizyon İmar Planı

Diğer planların ihtiyaçlara cevap veremediği ya da uygulanmasının sorunlu olduğu durumlarda üst ölçekli planların kararlarına uygunluğun sağlanması için yapılan, üst ölçekli planların tamamını ya da ana kararlarını etkileyecek bir kısmının yenilenmesi sonucunda oluşan imar planıdır.

İmar izni için başvurulabilir mi?

İmar planları açıklandıktan sonra sanılanın aksine bizim yapabileceğimiz pek bir şey kalmıyor. İmar izni, arazinin bulunduğu konum ile alakalıdır ve imar izni kişilere ya da başvurulara göre belirlenmez. Kentleşme planı dâhilinde, belediyeler şehrin genişlemesi için bazı bölgeleri imara açabilirler. İmara açılan bu bölgeler, imar planları dâhilinde yeniden düzenleme ve yapılaşma iznine sahip arsa statüsü kazanır. Siz her ne kadar belediyelere ya da farklı kurumlara imar izni için başvursanız da son karar yerel yönetimlerindir.