EMLAK VERGİSİ NEDİR? EMLAK BEYANNAMESİNİN VERİLMESİ SÜRESİ NE KADARDIR?

1982 Anayasa’sının 73. maddesinde vergi için; “Herkes, kamu giderlerini karşılamak üzere mali gücüne göre vergi ödemekle yükümlüdür. Vergi yükünün adaletli ve dengeli dağılımı, maliye politikasının sosyal amacıdır. Vergi resim, harç ve benzeri yükümlülükler kanunla konulur, değiştirilir veya kaldırılır. Vergi, resim, harç ve benzeri yükümlülüklerin muaflık, istisnalar ve indirimleriyle oranlarına ilişkin hükümlerinde kanunun belirttiği yukarı ve aşağı sınırları içinde değişiklik yapmak yetkisi Bakanlar Kuruluna verilebilir” şeklinde düzenlemiştir.
1319 Sayılı Emlak Vergisi Kanunu
Yeni emlak vergisi üç kısımdan oluşmaktadır. Birinci kısımda bina vergisi, ikinci kısımda arazi vergisi, üçüncü kısımda ise bina ve arazi vergisi kısımlarının her ikisini de ilgilendiren müşterek hükümler düzenlenmiştir.

Emlak vergisinde, verginin konusuna bina, arsa ve arazi gibi gayrimenkuller girmektedir. Emlak vergisinin konusunu, bina ve arazi vergileri için ayrı başlıklar altında sıralamak mümkündür.

Emlak Vergisi Beyannamesi Nedir? En Geç Ne Zaman Verilir?

“Bildirimler;
a) Yeni inşa edilen binalar için, inşaatın sona erdiği veya inşaatın sona ermesinden evvel kısmen kullanılmaya başlanmış ise her kısmın kullanılmasına başlandığı bütçe yılı içerisinde,
b) Bu Kanunun 33 üncü maddesinde (8 numaralı fıkra hariç) yazılı vergi değerini tadil eden sebeplerin doğması halinde, değişikliğin vuku bulduğu bütçe yılı içerisinde, emlâkın bulunduğu yerdeki ilgili belediyeye verilir.
Yukarıdaki fıkralarda yazılı haller bütçe yılının son üç ayı içinde vuku bulduğu takdirde bildirim, olayın vuku bulduğu tarihten itibaren üç ay içinde verilir. Elbirliği mülkiyetinde mükellefler müşterek imzalı bir bildirim verebilecekleri gibi, münferiden de bildirim verebilirler. Paylı mülkiyet halinde ise bildirim münferiden verilir.
Elbirliği mülkiyetinde münferiden bildirim verildiği takdirde, gayrimenkule ait vergi değeri üzerinden hissedarların adedine göre ayrı ayrı tarh ve tahakkuk yapılır.”
Yukarıda, Emlak Vergisi Kanunu (EVK)’nun EMLAK BEYANNAMESİNİN VERİLMESİ süresine ilişkin hükmü yer almaktadır. Değişiklik öncesi kanunda “beyanname” olarak hükmolunan emlak beyannamesi için, güncel olarak “bildirim” ifadesi tercih edilmiştir.

Yukarıdaki hükmü şu şekilde yorumlamak mümkündür:
1) Bildirim verme süresinin düzenlendiği EVK’ nın 23. maddesinin (a) bendine göre; yeni inşa edilen binalar için bildirim, inşaatın sona erdiği veya inşaatın sona ermesinden evvel kısmen kullanılmaya başlanmış ise her kısmın kullanılmasına başlandığı takvim yılı içerisinde, ilgili belediyeye bildirim verilir.
2) EVK’nın 23. maddesinin (b) bendine göre; EVK’ nın 33. maddesinde düzenlenmiş olan vergi değerini değiştiren sebeplerin meydana gelmesi halinde değişikliğin bildirilmesi gerekmektedir. EVK’nın 33. maddesine göre vergi değerini değiştiren sebepler:
– Mevcut binalara ilaveler yapılması veya asansör veya kalorifer tesislerinin konulması
– Bir binanın yanması, yıkılması suretiyle veya başka sebeplerle tamamen veya kısmen harap olması veya binada mevcut asansör veya kalorifer tesislerinin kısmen veya tamamen kaldırılması
– Bir binanın kullanış biçiminin tamamen değiştirilmesi veya bir binanın oturmaya mahsus yerlerinden bir kısmının dükkan, mağaza, depo gibi ticaret ve sanat icrasına mahsus yerler haline dönüştürülmesi (Bu hükmün uygulanmasında bir apartmanın her dairesi bir bina sayılır ve değişiklik sebebi, yalnız kullanış biçimi tamamen veya kısmen değiştirilen daire için geçerli olur.)
– Arazinin fidanlandırılması veya ağaçlandırılması, bağ haline getirilmesi; fidanlı, ağaçlı veya kütüklü bir arazinin tarla haline getirilmesi veya gelmesi tarım yapılan bir arazinin tabii bir afet veya arıza sebebiyle veya sair sebepler yüzünden tarıma elverişsiz hale gelmesi; tarım yapılmayan bir arazinin tarıma elverişli hale getirilmesi; arazinin parsellenmek suretiyle arsalar haline getirilmesi,
– Bir binanın tamamlayıcı parçası durumunda olan arazinin bu durumdan çıkması veya bir arazi ve arsanın binanın tamamlayıcı parçası durumuna girmesi – Bir bina veya arazinin taksim veya ifraz edilmesi veya mükellefinin değişmesi (Araziden bir kısmının kamulaştırılması da ifraz hükmündedir.)
-Birden fazla arazi ve arsaların tek bir arazi ve arsa haline getirilmesi veya birden fazla hisselere ayrılmış olan bir binanın bütün hisselerinin birleştirilmesi, gibi durumlardır. Bu durumların meydana gelmesi halinde bildirim; takvim yılı içerisinde, ilgili belediyeye verilir. Şayet takvim yılının son üç ayı içinde meydana gelmesi halinde bildirim, olayın meydana geldiği tarihten itibaren üç ay içinde ilgili belediyeye verilir.