Emlak Vergisi Nedir?

Emlak vergisi, Türk vergi hukukundaki diğer vergi türlerinden farklı olarak, tarh ve tahakkuk usulü bakımından özgün hükümleri özellikleri bulunan bir vergi türüdür. Emlak vergisinin, tarh ve tahakkuk şekli farklı olup, Emlak Vergisi Kanunu adıyla düzenlenen bir kanun ile hüküm altına alınmıştır. Konuyla ilgili bağlayıcı hükümler, 1319 sayılı işbu kanunda yer almaktadır.
Konuya girmeden belirtelim ki, son yıllarda yapılan bir değişiklik ile emlak vergisinin tahsili belediyelere geçmiştir. Bu vergi, artık belediyelerin mahalli kamu tüzel kişilikleri tarafından tahsil edilmektedir.
Konuya geri dönecek olursak, yukarıda sözünü ettiğimiz farklılığın ne olduğu tam olarak ayrımsanmadan, emlak vergisinin tahsili bakımından uygulamada yanılgılar ve tartışmalar gündeme gelebilmektedir, denebilir.
Tartışmalardan ve yanılgılardan sıyrılıp, yaygın tanımıyla ifade edecek olursak; emlak vergisi, gerçek veya tüzel kişilerin mülkiyetinde bulunan BİNA ve ARAZİLERDEN alınan özel nitelikte bir servet vergisidir. Gerçek ve tüzel kişilerin mülkiyetinde bulunan bina ve araziden alınan bu vergi reel (ayni) ve gayrisafi bir servet vergisidir. Bu tanımdan da anlaşılacağı üzere, 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu uyarınca, emlak vergisinin kapsamına iki şey girmektedir: BİNALAR ve ARAZİLER. Türk vergi hukuku, bu iki taşınmazdan “emlak vergisi” adıyla bir servet vergisi almaktadır.
Önemle ifade etmek gerekir ki emlak vergisinin hesaplanmasında taşınmazın sebep olduğu borçlar dikkate alınmaz.
Bunların dışında, emlak vergisinin AYNİ BİR VERGİ olduğunu da belirtmek gerekir. Zira, bu tür vergiler hesaplanırken, gerçek ve tüzel kişilerin durumlarıyla ilgili hususlar genellikle göz önüne alınmamaktadır. Yukarıda da bahsetmiş olduğumuz gibi, emlak vergisi bir servet vergisidir. Servet vergileri, vergi konusunu oluşturan servet unsurlarının kapsamının genişliğine göre “genel servet vergileri” ve “özel servet vergileri” olmak üzere iki sınıfa ayrılır. Genel servet vergileri kişilerin tüm servetini vergilemeyi amaçlarken özel servet vergileri sadece belli servet unsurlarını vergilemeyi amaçlamaktadır. Emlak vergisi, ÖZEL SERVET VERGİSİ sayılır.

 

Emlak Vergisinin Oranı
Emlak vergisi, kendi içerisinde BİNA VERGİSİ ve ARAZİ VERGİSİ olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Aşağıdaki tabloda, önce bina vergisinin, daha sonra arazi vergisinin oranları verilmiştir: