Elbirliği Mülkiyeti Ve Hukuki Sonuçları

Elbirliği mülkiyeti de, tıpkı paylı mülkiyet gibi bir müşterek mülkiyet türüdür. Yani burada da tek kişilik, ferdî bir mülkiyetten söz edilmez.
Elbirliği mülkiyeti, uygulamada pek tercih edilmese de rastlanabilen bir mülkiyet türüdür. Zira, miras hukuku ile ilgili olanların yakından tanığı olduğu üzere, miras bırakan öldüğünde, geride kalan malvarlığı değerleri, “tereke” sıfatını alarak mirasçılara geçerken, ELBİRLİĞİ MÜLKİYETİ ile geçer. Geride kalan malvarlığı değerleri; para, taşınmaz, taşınır gibi değerler olabilir. Geride her ne kalmışsa, mirasçılar bu değerlerin tümüne elbirliği ile malik olurlar. Bu şu anlama gelir: Mirasçılar, yargısal yola başvurup mallar üzerindeki elbirliği mülkiyeti şeklindeki müşterek mülkiyeti kaldırmadığı sürece, malların tamamı, mirasçıların tümüne ait olacaktır. Bu da, mirasçıların, terekedeki tüm malvarlığı değerlerinin tamamına BİRLİKTE malik olmaları anlamına gelir.
Takdir edilecektir ki, bu tür bir mülkiyet anlayışı pek kullanışlı bir mülkiyet çeşidi değildir. Bu sebeple, elbirliği mülkiyeti oluşturan malvarlığı değerleri bakımından, tarafların en kısa zaman içinde bu ortaklığın giderilmesi için sulh hukuk mahkemesine başvuru yaptıkları görülmektedir. Buna, izale-i şüyu davası ya da ortalığın giderilmesi davası denir.
Elbirliği mülkiyetine en çok bu şekilde rastlanmakla birlikte, elbette farklı şekillerle de karşımıza çıkmaktadır. Bundan önce, elbirliği mülkiyetinin ne anlama geldiğini saptayabilmek için, teker teker unsurlarını ele almakta yarar vardır:

Elbirliği Mülkiyetinin Unsurları
1) Elbirliği mülkiyeti, aralarında bir ortaklık bağı bulunan kimselerin, bu ortaklıkları sebebiyle bir mala BİRLİKTE malik olmaları halidir. Mal üzerinde, ortakların hiçbirinin tek başlarına kullanabileceği, doğrudan doğruya idame ettirilebilecek bir hakkı yoktur. Malın maliki, tüm maliklerin oluşturduğu ve “görünmez” sayılan bir “ortaklık”tır. Mal hakkındaki tüm işlemlere, birlikte karar verilmek zorundadır. Yani, mal hakkındaki herhangi bir işlem için dahi, tüm maliklerin oybirliği aranır.
2) Elbirliği mülkiyetinde mal “tek”tir. Yani, birden çok kişi, tek bir malvarlığı değeri üzerinde elbirliği ile maliktir. Her birinin sahip olduğu malvarlığı değeri birbirinden farklı değildir. Hepsi, tek bir taşınır ya da taşınmaz mal üzerinde tek bir mülkiyet hakkına sahiptir.
Yukarıda yazılı olanlardan da rahatlıkla anlaşılacağı üzere elbirliği mülkiyeti, birden çok kişinin bir mala elbirliği ortaklığı halinde sahip olmaları demektir.
Örneğin, muris Ahmet’in Esra adında bir eşi ve Ceyda adında bir kızı vardır. Ahmet ölümü ile, Ahmet’e ait tüm malvarlığı değerleri (para, otomobil, taşınmazlar…) elbirliği mülkiyeti halinde Esra’ya ve Ceyda’ya ait hale gelir.