Elatmanın Önlenmesi Ve İstihkak Davalarında Taraf Ve Dava Ehliyetleri İstihkak (Mülkiyet) Davası

Türk hukukunda, Anayasa’nın 35. maddesinden alınan hukuki dayanak ile, bireylerin mülkiyet hakları koruma altına alınmış ve hukuk düzenince tanınmıştır. Buna göre, bireylerin sahip oldukları mülkiyet hakları korunmaya değer bir nitelik taşır.
Mülkiyet hakkı, eşya üzerinde “kullanma”, “yararlanma” ve “tüketme” yetkisi tanıyan, alabildiğine geniş bir ayni haktır. Ayni hak kavramını açıklamak gerekirse; “ayni hak”, eşya üzerinde doğrudan doğruya kurulan hukuksal hakimiyet anlamına gelmekle birlikte, ilgilisi olan herkese karşı ileri sürülebilen haklardır.
Mülkiyet hakkı, beraberinde yukarıda sayılan aktif (kullanma, yararlanma ve tüketme) hakları getirdiği gibi, pasif hakları da getirir. Pasif haklardan maksat, mülkiyete konu olan eşyanın, malikin menfaatlerince korunmasıdır. Buna göre, üzerinde mülkiyet sahibi olunan bir eşyaya karşı, sahibinin mülkiyet hakkına halel getirici şekilde bir müdahalede bulunulamaz. Bu şekilde bir müdahalede bulunulursa, malikin İSTİHKAK DAVASI açma olanağı gündeme gelir. İstihkak davası, GERÇEK MALİK tarafından, malı elinde bulunduran kimseye karşı, malın iadesini sağlamak için açılır. Bu davanın konusu taşınır mallar olabileceği gibi taşınmaz mallar da olabilir. Taşınırlar hakkında açılmış olan istihkak davalarının konusu ve amacı, davaya konu taşınır malın gerçek malike fiziksel olarak iade edilmesidir. Taşınmazlar hakkında açılmış istihkak davalarının amacı ise, tapu kütüğünde taşınmaza malikmiş gibi görünen fakat gerçekte malik olmayan kişinin tapusunun iptal edilerek, gerçek malik olduğunu iddia eden ve buna dayanarak istihkak davası açmış olan kişiye verilmesidir. Bu bakımdan, taşınmazlar hakkında açılacak istihkak davaları, “tapu iptal davası” biçiminde açılır.
Taşınmazlar üzerinde fuzuli şagillik (haksız işgalciler) yapanlara karşı istihkak davası açılmaz, elatmanın önlenmesi (müdahalenin meni) davası açılır.
İstihkak davalarında, TARAF EHLİYETİ ancak ve ancak gerçek malike aittir. Gerçek malik olmayan kimse istihkak davası açmışsa, bu dava mahkemece HUSUMET YOKLUĞUNDAN reddedilir.

Elatmanın Önlenmesi Davası
Elatmanın önlenmesi (müdahalenin meni) davası da, tıpkı istihkak davası gibi malikin mülkiyet hakkının korunmasına yönelik bir davadır. Bu davanın amacı, taşınır ya da taşınmaz malı üzerindeki mülkiyet hakkını kullanması zora sokulmuş, saldırıya uğramış malik tarafından, saldırının önlenmesini sağlamaktır. Örneğin: Taşınmaz malı üzerinde haksız olarak inşaat yapmakta olan şagillere (işgalci) karşı açılacak dava, müdahalenin meni davasıdır.
Bu dava, devam etmekte olan bir saldırıyı önlemek için açılacağından, saldırı sona ermişse artık müdahalenin meni davası açılmaz. Fakat, oluşan zarar için tazminat davası açılabilir. Ek olarak belirtmek gerekir ki müdahalenin meni davasının yanı sıra, HAKSIZ İŞGAL TAZMİNATI da talep edilebilir. Bu tazminat, ECRİMİSİL TALEBİ olarak da bilinir. Bu talebin hukuki nedeni, taşınmazı haksız ve hukuksuz olarak işgal eden şagillere karşı, taşınmazın kullanımı nedeniyle bir tür kira/tazminat ödetmektir.
Elatmanın önlenmesi davası için de TARAF EHLİYETİ ancak gerçek maliklere aittir. Yani, gerçekten malik olmayan bir kimse bu davayı açarsa, mahkeme açılmış olan davayı HUKUKİ YARARIN BULUNMADIĞI gerekçesiyle reddeder.