Bankadaki Tapu İpoteğini Kaldırmak İçin Ne Yapılır?

İpotek, bir alacağın teminat altına alınmasını sağlayan, taşınmazlar üzerinde kurulabilen bir “rehin” hakkıdır. İpotek, borcun ödenmemesi durumunda alacaklıya, üzerine ipotek tesis edilen taşınmazın haczedilerek paraya çevrilmesini isteme hakkı tanır. Belirtelim ki, ipotekli taşınmazın sahibi ile borçlunun mutlaka aynı kişi olmasına gerek yoktur. İpotekli taşınmazın sahibi ile borçlunun farklı kişiler olması da mümkündür.
İpotek, bankadan alınan bir kredi için, bir taşınmaz üzerinde kurulmuş olabilir. Bu durumda, bankanın alacaklı olduğu kredi borcu faizleriyle birlikte ödenmezse, bankanın ipotekli malın haczini isteme hakkı bulunmaktadır. Peki, taşınmaz mal üzerindeki ipotek nasıl kaldırılır?
Belirtelim ki, bu soruya verilecek cevaplar sınırlıdır. Zira ipotek, alacak hakkını garanti altına alan bir rehin hakkıdır. Bu sebeple, ipoteğin kaldırılabilmesi için borcun da ödenmiş olması ya da herhangi bir sebeple sona ermiş olması gerekir. İpotek, borcun varlığına bağlı bir hak olduğundan, borç sona erdiğinde ipotek de sona erecektir. Doğal olan budur. Fakat, bu yollardan farklı yollarla da ipoteğin kaldırılması mümkündür.
İpotekli malın sahibi ile borcun sahibi farklı kişilerse, ipotekli malın sahibinin söz konusu ipoteği kaldırması için borçlunun borcunu ödemesi gerekir. Gereği gibi bir ödeme yaparsa, taşınmazı üzerinde tesis edilmiş olan ipoteği kaldırabilir.
Bazı durumlarda, ipotek edilen taşınmazın değeri, ipoteğe konu borçtan daha düşük olabilmektedir. Bu durumda, ipotekli malı ipotekli haliyle satın alan yeni malik, sahibi olduğu yeni taşınmazı, SATIN ALMA BEDELİNİ alacaklıya ödeyerek de ipoteği kaldırabilir. Ancak bunun için, yeni malikin ipoteğe konu borçtan şahsen sorumlu olmaması gerekir.
Örneğin ; A’nın B Bankası’na ait 100.000 TL’lik bir kredi borcu için, C’ye ait 50.000 TL’lik bir arsanın ipotek edildiğini düşünelim. C’nin taşınmazı üzerindeki ipoteği kaldırması için, mutlaka borcun da sona ermesi gerekir. O halde, borç ya borçlu A tarafından gereği gibi ödenecek, ya da C bu borcu A yerine ödeyerek ipoteğin kaldırılmasını isteyecektir. C’nin, taşınmazı ipotekli haliyle bir başka kimseye, örneğin D’ye 45.000 TL’ye sattığını düşünecek olursak, D’nin B Bankası’na 45.000 TL ödeyerek de taşınmaz üzerindeki ipoteği kaldırması mümkün olacaktır.