Toplu olarak yaşanılan apartmanlarda, yöneticiler bu kısıtlı topluluğun dilek ve taleplerini, apartman bakım ve onarımı gibi teknik işleri resmiyete dökmek durumundadır. Oy birliği ile alınan kararların, yapılan harcamaların belgelendirilmesi gerekmektedir. Apartman karar defteri,  apartman kurulu toplantılarında alınan tüm kararların yazıldığı defterdir. Apartman karar defteri olarak herhangi bir defter kullanılamamakta; sadece noter onaylı olan defterler kullanılabilmektedir. Apartman karar defteri de kat malikleri kurul toplantısında alınan tüm kararların işlendiği defterdir. Yapılan harcamalarla ilgili de apartman işletme defteri denilen ayrı bir defter tutulur. Tüm bu gereklilikler, Türk kanun koyucusunu çeşitli önlemler almaya itmiş ve bu güdülerle Kat Mülkiyeti Kanunu çıkarılmıştır. Bu kanun, kat mülkiyetine çevrilmiş yapılarla ilgili her detayı barındırmakta olup, konuyla ilgili bağlayıcı hükümleri içermektedir.

İçindekiler

  1. Kat Maliki ve Kat Mülkiyeti Nedir?
  2. Apartman Karar Defteri Nasıl Doldurulur?

1.Kat Maliki ve Kat Mülkiyeti Nedir?

Konuya detaylı girmeden önce bazı tanımları açıklamak gerekmektedir. Bu konu ile ilgili sürekli duyduğumuz kat maliki ve kat mülkiyeti terimleri ne anlama gelmektedir?

Kat maliki, kat mülkiyeti hakkına sahip özel ya da tüzel kişiler için kullanılmaktadır. Kısacası kat maliki denirken tapusu elinde bulunan daire sahipleri kastedilmektedir. Kiracılar kat maliki değildir.

Kat mülkiyeti kavramı ise, içerisinde birden çok bağımsız bölüm bulunduran bir ana taşınmazın tek bir mülkiyet esasından kurtarılmasını ve bağımsız bölümlerin her birinin birer bağımsız taşınmaz mülkiyetine sahip kılınmasını sağlar. Böylece örneğin bir apartmandaki dairelerin her biri, kendi dairesinin maliki sayılır ve her birinin ayrı ayrı tapusu bulunur.

Kat Mülkiyeti Kanuna göre, kat mülkiyetine tabi bir apartman, kat malikleri kurulu ve yönetici tarafından yönetilir. Kat malikleri kurulunda, apartmanda bağımsız bölüm maliki olan herkes bulunur ve herkesin, sahip olduğu bağımsız bölüm sayısı kadar oy hakkı vardır.

2.Apartman Karar Defteri Nasıl Doldurulur?

Öncelikle apartman karar defteri denildiğinde herhangi bir defter değil, noterden onaylı standartları belirlenmiş bir defterden bahsetmekteyiz. Pek çok kırtasiyede bulabileceğiniz karar defterini aldıktan sonra sayfalarına numara verip, noterden onay alarak kullanıma hazır hale getirebilirsiniz.

Toplantıda alınan kararlar öncesinde toplantıya katılan kat maliklerinin ismi apartman karar defterine yazılmaktadır. Eğer toplantıya katılamayan ancak yazılı olarak yetki bildiren kat maliklerinin olması durumunda, bu yazılı belgeler daha sonra saklanmak üzere toplanarak, katılamayan kat malikine de yetki verilmektedir. Ancak apartmanın ortak giderlerine katılmayan ve yetki vermeyen kat maliklerine ilişkin yasal süreci başlatıp takip edecek olan da yönetici olup, apartmanın kilit rolünü üstlenmektedir.

Kararlar, kural olarak oy çokluğu ile alınır ve apartman karar defterine maddeler halinde işlenir. Kural oy çokluğu ile karar alınması olsa da, bazı önemli kararlar için oy birliği gerekir. Bunların hangi kararlar olduğu, kanunun 24. Maddesinde uzun uzadıya sıralanmıştır.

Aşağıda, bir kat malikleri kurulu kararının örneğini bulabilirsiniz: