İnşaat Hesabı

Taşınmaz Yükü Nedir?

TAŞINMAZ YÜKÜ NEDİR?

Taşınmaz yükü, bir tür SINIRLI AYNİ HAK olarak karşımıza çıkar. Sınırlı ayni hak demek, bu hakkın sahibinin, hak konusu taşınmaz ya da taşınır üzerinde sınırlı olarak bir egemenliğinin bulunması demektir. Fakat adı üzerinde bu egemenlik sınırlı bir egemenliktir. Nitekim irtifak hakları da birer sınırlı ayni haktır. Daha önceki yazılarımızdan da anımsanacağı üzere irtifak hakları, hak konusu taşınmazın malikini, belirli haklarını kullanmaktan yoksun bırakan ve irtifak hakkı sahibine sınırlı bir fiili egemenlik hakkı veren haklardır. Sonuç olarak sınırlı ayni haklar, bir diğer ayni hak olan mülkiyet hakkı gibi tam egemenlik olanağı vermez.
Taşınmaz yükü de bir tür sınırlı ayni haktır. Yani ilgilisine tam anlamıyla bir egemenlik hakkı tanımaz.
Taşınmaz yükü, bir taşınmaz üzerinde öyle bir yüktür ki bu yük gereğince taşınmaz maliki, taşınmazı teminat teşkil etmek üzere, yük alacaklısına karşı bir YAPMA veya VERME edimini yerine getirmeye mecbur olur.

blank

Örneğin: Bir incir tarlasının sahibi olan Aykut, incir aromalı meyve suyu üretmek isteyen bir fabrikatör Ümit ile anlaşmıştır. Bu anlaşmaya göre, Aykut her eylül ayı geldiğinde, 5 ton inciri Ümit’e teslim etmek yükünü yüklenmiştir. Ümit ise, bu alacağının bir güvencesi olarak, Aykut’a ait araziyi “taşınmaz yükü”ne sokmuştur. Taşınmaz yükü ile yüklü olmasının bir sonucu olarak; Aykut, Ümit’e olan incir teslimi borcunu ifa etmezse, Aykut, araziyi paraya çevirerek alacağını tahsil etme olanağına sahip olacaktır. Taşınmaz yükünün özü budur. O halde, buradan çıkarılacak sonuçlar şunlardır:
1- Taşınmaz yükü, TAŞINMAZ MALİKİNE bir edim borcu yükler. Bu, bir yapma borcu olabileceği gibi, bir verme borcu da olabilir.
2- Taşınmaz yükünde, taşınmaz maliki ile borçlu ayrı kişiler olamaz.
3- Taşınmaz yükünün kapsamındaki edim borcu ifa edilmezse, taşınmazın kendisi bir “teminat” niteliğinde olduğu için, alacaklı taşınmazı paraya çevirtebilir.
4- Alacaklının alacaklısı olduğu edim borcu, taşınmaz yükü ile yüklenmiş taşınmazın niteliği ile ilgili bir borç olmalıdır. Yani mesela bir karpuz tarlasının yükü, fındık teslim etmek olamaz.
5- Taşınmaz yükü, eşyaya bağlı bir borç ilişkisi doğurur. Yani, taşınmaza her kim malik olursa, o malik taşınmazın yükü ile yüklü olacaktır. Bu bakımdan, taşınmaz yükünün kurulma tarihinin bir önemi yoktur. Taşınmaz yükünün kurulmasından sonra malik olanlar da taşınmazın yükü ile yüklüdür.
6- Taşınmaz yükü, TAPUYA TESCİL İLE kurulur.
7- 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun 844. Maddesi ve devamı hükümleri uyarınca, taşınmaz yükünün belirli şartlarla ortadan kaldırılması pekâlâ caizdir. Buna göre, yüklü taşınmazın maliki, taşınmaz yükü tapuda tescil ile kurulurken kararlaştırılan bedeli ödemek suretiyle taşınmazını yükten kurtarabilecektir.

Merhaba, size nasıl yardımcı olabilirim?
blank