İnşaat Hesabı

KVKK-Petrol Ofisi

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA BİLGİLENDİRME METNİ

ÇEVİK PROJE YAZILIM A.Ş. (“Şirket”) olarak, Şirketimizle paylaşılan kişisel verilerin gizliliğine ve güvenliğine büyük önem veriyoruz. Anayasadan ve diğer kanunlardan doğan özel hayatın gizliliği, kişisel temel hak ve özgürlükleri ile kişisel verilerin korunması amacıyla düzenlenen 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun“) hakkında sizleri bilgilendirmek isteriz.

 

 1. Kişisel Verinin Tanımı

Kişisel veri, bireylerin kimliklerini belirli hale getirmeye elverişli her türlü bilgi olarak tanımlanabilir. Bu bağlamda başta kimlik bilgileri, adres, telefon, gibi kişinin ailevi, sosyal ve ekonomik bilgileri de kişisel veri niteliğindedir.

 1. Amaç ve Veri Sorumlusu

Kişisel verileriniz, Şirketimiz tarafından ya da tayin ettiği hizmet sağlayıcılar vasıtası ile ;

 1. Mal/ Hizmet Satın Alma/ Satış/ Üretim süreçlerinin yürütülmesi,
 2. İşlem güvenliğinin sağlanması ve kullanıcı kayıtlarının loglanması,
 3. Mal ve hizmet teslimlerinin sağlanması, hesap bakiyelerinin tutulması mutabakat sağlanması, itiraz ve sair işlem bilgilerinin iletilmesi, faaliyetlerimizin ilgili mevzuata uygun yürütülmesi, ilgili mevzuat gereği yükümlülüklerimizin ifa edilebilmesi,
 4. Hizmet kapsamına alınan araçların plaka ve lokasyon verilerinin işlenmesi, resmi makamlar tarafından talep edildiğinde paylaşılması,
 5. Bilgilendirme, tanıtım, pazarlama ve satış da dahil olmak üzere her türlü iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi,
 6. Müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi,
 7. Müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi,
 8. Reklam/ Kampanya/ Promosyon süreçlerinin yürütülmesi,
 9. Ürün/ Hizmetlerin pazarlama süreçlerinin yürütülmesi,
 10. Şirket/ Ürün / Hizmetlere bağlılık süreçlerinin yürütülmesi,
 11. Pazarlama analiz, araştırma ve profilleme çalışmalarının yürütülmesi, amaçları doğrultusunda işlenebilmektedir.

 

 1. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz Kanun’da belirtilen hükümlere uyumlu olarak, Şirketimiz, iştiraklerimiz, bayilerimiz ya da sözleşme ilişkisi bulunan çözüm ortaklarımız, online platformlar gibi kanallar aracılığıyla ya da doğrudan doğruya veri sahiplerinden edinilerek yazılı, sözlü ya da elektronik ortamda toplanır.

Faaliyetlerimizin ilgili mevzuata uygun yürütülmesi, ilgili mevzuat gereği yükümlülüklerimizin ifa edilebilmesi için; Kanun m.5/2(a) kanunlarda açıkça öngörülmesi,Kanun m.5/2(c) sözleşmenin ifası ile ilgili olması maddeleri gereğince; 2. Maddede sayılan diğer amaçlar için ise Kanun m.5/1 gereğince açık rıza alınmak suretiyle sizin temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermeyecek şekilde işlenmektedir.

Şirketimiz tarafından işlenen kişisel veriler, sadece amaçları için kullanılmakta olup, ilgili mevzuatın öngördüğü süre boyunca muhafaza edilmektedir.

 

 1. Kişisel Verilerin Muhafazası, İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

İşlenen kişisel verileriniz; yukarıda belirtilen amaçlar ve hukuki sebepler doğrultusunda Şirketimizce, ana hissedarlarımıza ve grup şirketlerimize, yurt içi / yurt dışı iştiraklerimize ya da sözleşme ilişkisi bulunan çözüm ortaklarımıza, kanunen yükümlü olduğu kamu kurum ve kuruluşlarına, Türkiye’de veya yurt dışında mukim olan herhangi üçüncü kişi hizmet ve mal sağlayıcılar, bayi ve müşteriler, sigorta şirketleri ve benzeri kuruluşlara, sadece Kanun’da ve işbu bilgilendirmede belirtilen amaçlar ve hukuki sebepler doğrultusunda aktarılabilecektir.

 

 1. Kişisel Verilerinizin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonimleştirilmesi

Bilgilendirme Metninin 2. bölümünde belirtilen amaçlar doğrultusunda işlenen kişisel verileriniz; kişisel verilerin işlenme amacı ortadan kalktığında ve her halükarda ilgili mevzuatın belirlediği saklama sürelerinin tamamlanması akabinde Şirketimiz tarafından silinmekte, erişimi kısıtlanmakta, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir.

 

 1. Kişisel Veri Sahibinin Hakları

Kanun’da kişisel veri sahiplerinin hakları özetle aşağıdaki şekilde ifade edilmektedir:

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kanun’a ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin Kanun’a aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme.

 

 1. İletişim

Kanun’da belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle Şirketimize iletebilirsiniz. Başvurunuzda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak, işlemin Şirket için ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğde belirlenen tarifedeki ücret alınabilir.

Başvurularınız için gerekli iletişim bilgileri:

Çevik Proje Yazılım A.Ş. , Çubuklu Mah. Orhan Veli Kanık Cad. No:37B Beykoz-İstanbul
Telefon: 0216 706 05 72

 

KVKK İzni:

ÇEVİK PROJE YAZILIM A.Ş. Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Bilgilendirme Metni’nde belirtilen açıklamalar çerçevesinde; Kişisel verilerimin kullanımına ilişkin olarak hazırlanmış bu bilgilendirme, beyan ve onay formunu okuyup, anladığımı ve aşağıdaki beyanımın bağlayıcı ve geçerli olduğunu beyan ve taahhüt ediyorum. Kişisel verilerimin, Şirkete bağlı ya da şirketin bağlı olduğu şirketler ve gerçek ya da tüzel kişi hissedarları tarafından, tamamen veya kısmen elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, değiştirilmesi, güncellenmesi, periyodik olarak kontrol edilmesi, yeniden düzenlenmesi, sınıflandırılması, işlendikleri amaç için gerekli olan ya da ilgili kanunda öngörülen süre kadar muhafaza edilmesi, yasal ya da hizmete bağlı fiili gereklilikler halinde Şirketin kanunen yükümlü olduğu kamu kurum ve kuruluşlarıyla ve/veya Türkiye’de veya yurt dışında mukim olan herhangi üçüncü kişi hizmet ve mal sağlayıcılar, bayi ve müşteriler, sigorta şirketleri ve benzeri kuruluşlar ile paylaşılması, kanuni ya da hizmete bağlı fiili gereklilikler halinde yurt dışına aktarılması ya da kullanılmasının engellenmesi de dahil olmak üzere işlenmesine, konu hakkında tereddüde yer vermeyecek şekilde bilgi sahibi olarak, açık ve özgür iradem ve rızam ile onay veriyorum.