Peyzaj mimarı; kent ve kırsal alanlarda planlama, tasarım, yönetim, onarım ve koruma kararları alan, doğa ile insan arasındaki ilişkiyi en iyi şekilde kurmayı hedefleyen kişidir.

İçindekiler

Peyzaj Mimarının Görev ve Sorumlulukları Nelerdir

 • Ülkesel ve yerel ölçeklerdeki fiziksel planlama çalışmalarında yer alarak, kültürel ve doğal değerlerin korunması ve sürdürülmesi temelinde alan kullanım projeleri üretmek,
 • Doğal çevrenin kalitesinin korunması için ekosistem ve kaynak analizi yapmak, korunacak alanların belirlenmesi çalışmalarını yürütmek, koruma alanı statüsündeki yerlerin gelişme ve yönetim planlarını yapmak, bozunuma uğramış alanların onarımı için planlama yapmak ve yürütmek, tarihi peyzaj öğelerinin korunması ve iyileştirilmesi alanında çalışmalar yapmak,
 • Doğal kaynakların sürdürülebilirliğini ve verimli kullanımını sağlamak amacıyla bu kaynaklara yönelik envanter oluşturma, haritalama, analiz, rapor, planlama ve koruma çalışmaları yapmak,
 • Doğal ve kültür bitki örtüsü eğitimi ile tüm tasarım ve planlama çalışmalarında bitkisel tasarım projeleri yapmak ve uygulamak,
 • Tasarım ve planlama çalışmalarında çevre kirliliği ile ilgili olumsuzlukları önleyici bitkisel hava koridorları, bitkisel perdeleme teknikleri ile bitkisel duvarlar oluşturmak,
 • Turizm alanlarının fiziksel planlamalarında doğal ve kültürel değerlerin korunması için ekolojik öncelikli planlar hazırlamak,
 • Kentsel açık-yeşil alanların plan ve projelerini hazırlayarak düzenlenmesi işlemlerini yapmak,yapı dışında kalan açık alanların, özel ve kamuya ait alanların peyzaj planlamasını yapmak,
 • Çevresel etki değerlendirme çalışmalarının koordinasyonu ve projelendirilmesi ile ilgili çalışmaları yürütmek,
 • Topluma açık yeşil sahaların, çocuk oyun alanlarının, spor sahalarının düzenlenmesi konularında çalışmalar yapmak, çevre sorunlarının giderilmesi için gerekli çalışmalar yapmak,
 • Arazi kullanımının çevreye uygunluğunu değerlendirmek, özel veya resmi kuruluşlara ait bahçeleri düzenlemek,
 • Rekreasyon alanları, parklar ve oyun alanları, turizm ve dinlenme tesisleri, kentsel ve kırsal yerleşim alanları, kültürel alanlar; hayvanat bahçeleri, botanik bahçeleri, arboretumlar, açık-müze ve amfi tiyatrolar, okul ve üniversite kampüsleri, ticari endüstriyel alanlar,  yat limanı ve su kıyıları, kentsel yaya alanları, tarımsal alanlar, karayolları vb. tasarlamak, yapısal ve bitkisel projelerini yapmak, uygulamak ve yönetmek,
 • Çevre sorunları, kaynak yönetimi, iklim kontrolü, yaşlı ve özürlü kişiler için planlama vb. konularda güvenilir ve çevresel açıdan bilinçli tasarımlar yapmak,

   vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Peyzaj Mimarının Sahip Olması ve Geliştirmesi Gereken Yönleri

 • Doğayı sevip ona değer vermek ve onu korumak için çaba göstermek,
 • Temel tasarım prensiplerine sahip olmak,
 • Yaratıcı ve şekil ilişkilerini görebilme yeteneği,
 • Sanatın birçok alanına duyarlı olmak,
 • Doğal çevreyi tanıma ve algılama yeteneği,
 • Çalışma alanlarında doğanın getireceği zor koşullarda çalışabilmek.

Peyzaj Mimarının İş Bulabilecekleri Alanlar

Yatırım Planlama Müdürlükleri, İmar Daire Başkanlıkları / Müdürlükleri, Çevre Koruma Daire Başkanlıkları, Park ve Bahçeler Müdürlükleri, Şehir ve Bölge Planlama Müdürlükleri, Kentsel Tasarım Müdürlükleri, Kültür ve Tabiatı Koruma Kurulları, Çevre ve Orman Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Bayındırlık ve İskân Bakanlığı, Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı, Türk Standartları Enstitüsü, Karayolları Genel Müdürlüğü, İller Bankası gibi pek çok kamu kuruluşunda iş imkanı bulabilirler. Kamu kuruluşlarının dışında özel sektörde; turizm tesislerinde, şehir planlama ve mimarlık firmalarında çalışma olanakları mümkündür.

Peyzaj Mimarı Olmak İçin Gerekenler

Peyzaj mimarı olmak için eğitim süresi 4 yıl olan peyzaj mimarlığı programını tamamlamanız gerekmektedir.Eğitim süresi boyunca Botanik, Fizik, Kimya, Matematik, Çizim Tekniği, Jeoloji, Jeomorfoloji, Meteoroloji, Tarımsal Ekoloji, Kaynak Analizi, Tarım Ekonomisi, Peyzaj Ekonomisi, Bilgisayar Destekli Tasarım, Temel Tasarım, Peyzaj Ekolojisi, Mimarlık Bilgisi, İç Mekan Bitkileri, Doğal Bitki Örtüsü, Toprak Bilgisi, Bitki Koruma, Ölçme Bilgisi, Bitki Kompozisyonu, Ekolojik Planlama, Alan Kullanım Planlaması, Planlama Teknik, Turizm ve Rekreasyon Planlaması, Kıyı Alanların Planlaması, Karayolları Peyzaj Planlaması, Peyzaj Mimarlığı Temel İlkeleri, Proje 1 – 2 – 3, Peyzaj Konstrüksiyonu, Peyzaj Mühendisliği, Kent Planlama, Ağaçlandırma, Kırsal Planlama, Kentsel Tasarım, Proje, Maket Tekniği, Dendoroloji (Bitki Materyali), Mevsimlik Çiçekler, Planlama ve Tasarım stüdyoları, Peyzaj Biyolojik Onarım Tekniği, Çevresel Etki Değerlendirme, Sanat ve Kültüre Giriş, Süs Bitkileri Gübreleme vb. dersleri verilir.

Ünlü Peyzaj Mimarları

FREDERİCK LAW OLMSTED(1822-1903)

ABD’nin ilk peyzaj mimarı ve kent plancısıdır. Olmsted, ortağı Vaux ile birlikte peyzaj mimarlığı kavramını ortaya koymuş ve içeriğini şekillendirmiştir. Peyzaj mimarlığı meslek disiplininin babası olarak kabul edilen Frederick Law Olmsted sosyal reformist görüşleri koyarak devrimci, toplum yapısını geliştirmeyi amaçlayan, demokrasiyi yaşam ortamları içine sokmaya çalışan, doğaya saygılı bir meslek disiplini yaratmıştır. Kendisinin önemli eserleri şunlardır: Central Park, Riverside, Chicago Fuarı.

ROBERTO BURLE MARX(1909-1994)

Roberto Burle Marx,modern bahçe tasarımının öncüsüdür. Aynı zamanda ressam olarak da eserler vermiştir. Ressam kimliğini hiçbir zaman bırakmayan Marx, peyzaj tasarımlarını da sanat eseri olarak ele alıyor. Modernist peyzaj tasarımını Brezilya’ya tanıtan ilk peyzaj mimarıdır. Önemli tasarımları arasında Brezilya Dış İşleri Bakanlığı, 1958 Brüksel Uluslararası Fuarı’ndaki Brezilya pavyonu ve 1959’da yapmış olduğu Venezuela’daki Parque del Este of Caracas yer alıyor. 1962’de Rio de Janeiro’nun sahilinde 300 dönümlük (122 hektar) geniş bir alana yayılmış Flamengo Park’ı tasarlıyor. Bunu takiben, Paris UNESCO Binası (1963), Brezilya ABD Büyükelçiliği (1967, 1972), Brezilya İran Büyükelçiliği (1971) ve Rio de Janeiro Uluslararası Havaalanı (1978) için çevre düzenlemesi yapıyor.

SUNAY ERDEM(1971)

Dünyaca ünlü Türk Peyzaj mimarı, alanında Türkiye ve Dünya’da neslinin en üretken kişilerindendir. Günümüzün mimarlık alanında nadir serbest el kullanan tasarımcılardan birisi olan Sunay Erdem’in 1992 yılından bu yana 700’e yakın çizdiği serbest el perspektifleri bulunmaktadır. Ulusal ve uluslararası birçok ödül almıştır. Aynı zamanda Türkiye’nin birçok üniversitesinde yarı zamanlı ders vermekte ve jüri çalışmalarına katılmaktadır.

Peyzaj Mimarlığı Programı Bulunan Tüm Üniversiteler

ÜniversiteYılFakülte
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ4 YıllıkMimarlık Fakültesi
ANKARA ÜNİVERSİTESİ4 YıllıkZiraat Fakültesi
ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ4 YıllıkSanat ve Tasarım Fakültesi
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ4 YıllıkMimarlık ve Tasarım Fakültesi
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ4 YıllıkZiraat Fakültesi
BARTIN ÜNİVERSİTESİ4 YıllıkMühendislik, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ4 YıllıkZiraat Fakültesi
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ4 YıllıkMühendislik-Mimarlık Fakültesi
BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ4 YıllıkOrman Fakültesi
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ4 YıllıkZiraat Fakültesi
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ4 YıllıkMimarlık ve Tasarım Fakültesi
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ4 YıllıkOrman Fakültesi
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ4 YıllıkMimarlık Fakültesi
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ4 YıllıkOrman Fakültesi
EGE ÜNİVERSİTESİ4 YıllıkZiraat Fakültesi
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ4 YıllıkMimarlık Fakültesi
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ4 YıllıkGüzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi
İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ4 YıllıkMimarlık Fakültesi
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İngilizce)4 YıllıkMimarlık Fakültesi
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA4 YıllıkOrman Fakültesi
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ4 YıllıkMimarlık Fakültesi
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ4 YıllıkOrman Fakültesi
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ4 YıllıkOrman Fakültesi
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ4 YıllıkMühendislik ve Mimarlık Fakültesi
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ4 YıllıkGüzel Sanatlar Fakültesi
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ4 YıllıkMimarlık Fakültesi
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ4 YıllıkMühendislik-Mimarlık Fakültesi
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ4 YıllıkMühendislik-Mimarlık Fakültesi
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ4 YıllıkMimarlık Fakültesi
ORDU ÜNİVERSİTESİ4 YıllıkZiraat Fakültesi
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ4 YıllıkMimarlık ve Tasarım Fakültesi
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ4 YıllıkMühendislik ve Mimarlık Fakültesi
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ4 YıllıkZiraat Fakültesi
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ4 YıllıkMimarlık ve Tasarım Fakültesi
SİİRT ÜNİVERSİTESİ4 YıllıkZiraat Fakültesi
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ4 YıllıkMimarlık Fakültesi
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ4 YıllıkGüzel Sanatlar, Tas. ve Mim. Fakültesi
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ4 YıllıkMimarlık Fakültesi
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ4 YıllıkMimarlık ve Tasarım Fakültesi
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (İng.) (Burslu)4 YıllıkMimarlık Fakültesi
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (İng.) (%50 İndirimli)4 YıllıkMimarlık Fakültesi