Yapı Malzemesinin Kalitesinin Test Edilmesi

Bir yapıya başlarken dikkat etmemiz gereken en önemli etkenlerden biri de yapı malzemelerinin kalitesidir. Peki, yapı malzemesinin kalitesini anlamak için nelere dikkat etmemiz gerekmektedir? Oluşturulan yapının kullanıcı gereksinimlerini oluşturmadaki yetkinliği, yapıyı oluşturan yapı malzemelerinin inşa süreci içindeki davranışlarına ve bu yapı bileşenlerinin yapı bütünü içerisinde gördüğü işlevler açısından doğru seçilmiş olmasına bağlıdır.

Malzemeleri mimarlar seçiyor

Yapı malzemelerini seçmek ve onların kalitesini belirlemek genel anlamda mimarların görevidir. Yapıyı tasarlayan mimar, içeriğinde kullanılacak malzemeleri, malzemeden beklediği performans gereksinimleri doğrultusunda önem sırasına koyarak seçmelidir. Yapı malzemesini seçerken, mimar aşağıdaki özellikleri dikkate almalıdır;

• Kullanıcının gereksinimleri doğrultusunda belirlediği öncelikler

• Mekanik mukavemet ve güvenlik

• Yangın güvenliği

• Plastisite (Esneklik-Süneklik)

• Hijyen

• Sağlık

• Çevre

• Üretilebilir (İmal Edilebilir)

• Elde Edilebilirlik

• Kullanım esnasında sağlanacak güvenlik

• Korozyon mukavemeti

• Isı tekniği özellikleri (Enerji tasarrufu, Yalıtım)

• Gürültü ve ses yalıtım özellikleri

• Maliyetler

• Özgün özellikler

Başlıklarda verilen özellikler, inşa sürecinde amaçlanan yapı bünyesi performansına ulaşana kadar genişletilmelidir. Gerektiği takdirde kullanılan malzeme özellikleri, başka malzemeler eklenerek ya da yapım yöntemleri kullanılarak iyileştirilmelidir.
Ülkemizde malzeme seçimini sağlamak amacıyla 18.08.2013 tarihli ve 28739 sayılı Resmi Gazete ’de yayınlanan Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (305/2011/AB) Kapsamında Onaylanmış Kuruluşların Görevlendirilmesine ve Denetlenmesine Dair Tebliğ’de yapı malzemelerinde temel gereklilikler açısından uygulanacak standartlar belirlenmiştir. Bu temel standartlar uygulanacak kurallar, CE işaretlemesi için aranan özellikler, performans beyanları, teknik şartnamelere yönelik kurallar, resmi kurum ve kuruluşların onaylanması, teknik değerlendirme hususunda kuruluşların görevlendirilme esasları, kuruluşların denetlenmesi, piyasa gözetimi ve denetimine dair devletin gözettiği usul ve esasları içermektedir. Tebliğde yer alan esaslara göre temel gerekliliklerin yer aldığı başlıkların açılımı şu şekildedir;

Mekanik dayanım ve stabilite

Yapılan işin tamamı veya bir kısmı göçmemelidir. Kabul edilemeyecek boyutta büyük deformasyonlar oluşmamalıdır. Taşıyıcı sistemde önemli boyutta deformasyon oluşması sonucunda yapı işinin diğer kısımlarında veya teçhizat ya da tesis edilen ekipmanlarda hasar meydana gelmemelidir. Sebebini oluşturan olayın boyutlarına oranla çok büyük hasarlar meydana gelmemelidir.

Yangın durumunda emniyet

İnşa edilen yapının yük taşıma kapasitesi, öngörülmüş olan belirli bir süre boyunca azalmamalıdır. Yapı işleri içinde yangın ve dumanın oluşması ve yayılması sınırlı olmalıdır. Yangının etraftaki yapı işlerine yayılması sınırlı olmalıdır. Yapı sakinlerinin binayı emniyetli bir şekilde terk edebilmesi veya başka yollarla kurtarılabilmesi sağlanmalıdır. Kurtarma ekiplerinin emniyeti göz önüne alınmalıdır.

Hijyen, sağlık ve çevre

Zehirli gaz salımı olmamalıdır. İç ortama veya dış havaya tehlikeli parçacık, uçucu organik bileşikler (VOC), sera gazları ve tehlikeli madde salınımı olmamalıdır. Tehlikeli radyasyon yayılmamalıdır. Yer altı sularına, deniz sularına, yeryüzü sularına ve toprağa tehlikeli maddeler sızmamalıdır. İçme sularına tehlikeli maddeler veya içme suyu üzerinde başka olumsuz etkisi olan maddeler sızmamalıdır. Atık su boşaltma ve baca gazlarının salınımı ya da katı veya sıvı atıkların boşaltımında hata olmamalıdır. Yapı işlerinin bazı kısımlarında veya iç mahallerin yüzeylerinde rutubet oluşmamalıdır.

Kullanımda erişilebilirlik ve güvenlik

Yapı işleri, kullanma veya çalışma sırasında kayma, düşme, çarpma, yanma, elektrik çarpması ve patlama sonucu yaralanma ve hırsızlık gibi kabul edilebilir düzeyde olmayan kaza ve hasar risklerine meydan vermeyecek şekilde tasarlanıp, yapılmalıdır. Özellikle yapı işleri engelliler için erişilebilir olacak şekilde ve engelli bireylerin kullanımını göz önüne alınarak tasarlanmalı ve yapılmalıdır.

Gürültüye karşı koruma

Yapı işleri, gürültünün binada bulunanların ve çevresindeki insanların sağlığını tehdit etmeyecek, onların yeterli koşullarda uyuma, dinlenme ve çalışmalarına izin verecek şekilde tasarlanıp, yapılmalıdır.

Enerjiden tasarruf ve ısı muhafazası

Yapı işleri ve bu işlerde kullanılan ısıtma, soğutma, aydınlatma ve havalandırma tesisatları, yerel iklim koşulları ve ikamet şartları dikkate alınarak daha az enerji kullanımı gerektirecek şekilde tasarlanıp,yapılmalıdır. Ayrıca yapı işlerinin yapımı ve sökümü sırasında mümkün olduğunca az enerji kullanılmak suretiyle enerji verimliliği sağlanmalıdır.

Doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımı

Yapı işleri, doğal kaynakların kullanımının sürdürülebilirliği ve aşağıdaki hususlar göz önünde bulundurularak tasarlanmalı, yapılmalı ve yıkılmalıdır. Yapı işlerinin malzemeleri ve bölümleri yıkımdan sonra yeniden kullanılabilir veya geri dönüştürülebilir olmalıdır. Yapı işleri dayanıklı olmalıdır. Yapı işlerinde çevreye uyumlu ham madde ve ikincil maddeler kullanılmalıdır.