Ecrimisil, bir malın ya da taşınmazın haksız şekilde ya da kötü niyetli olarak, mal sahibinin veya idarenin izni dışında kullanılması durumunda talep edilen tazminattır. Ecrimisil davasında, haksız işgal tazminatının alınması ve hak sahibine verilmesi esas amaçtır. Örneğin: İzinsiz inşaat yapmak, bir malı veya taşınmazı izinsiz kullanmak, kiraya verilen bir taşınmazda kira süresi sona ermesine rağmen akdi yenilemeden kullanmaya devam etmek haksız işgaldir. Ya da kamu hizmetinde kullanılmak amacıyla tahsis edilen veya kiralanan bir binanın bir kısmını işgal etmek de ecrimisile konu olabilir.

ECRİMİSİL DAVASI İŞLEYİŞİ NASILDIR?

Ecrimisil davası, haksız işgali yapan kişiye karşı açılan, gerekli tazminatın alınması amaçlanan davadır. Bu davada, davalının malı haksız yere elinde bulundurduğunu, iyi niyetli olmadığını ve bunu izinsiz yaptığını kanıtlamak gereklidir.
Ecrimisil davası, Türk Medeni Kanunu ile düzenleme altına alınmıştır. Davada, mal sahibinin zarara uğrayıp uğramadığına, haksız işgali yapan kişinin kusurlu olup olmadığına bakılmaz. İşgalin kötü niyetli bir şekilde gerçekleştirilmesinin kanıtlanması yeterlidir. Taşınmazdan ya da maldan elde edebilecek gelir, ödenecek tazminatın hesaplanmasında esas alınır.

 

HAKSIZ İŞGAL DAVASI NASIL AÇILIR?

Haksız İşgal Davası açılabilmesi için, işgali yapan kişiye ihtarname yoluyla durumun bildirilmesi gerekir. Dava, taşınmazın bulunduğu yerdeki Asliye Hukuk Mahkemesi’nde açılmalıdır. Bilirkişi, işgale konu olan malın kira değerini tespit eder. Tespit edilen haksız kullanım bedeli baz alınarak talep edilecek tazminat oluşturulur. Geriye dönük olarak en fazla 5 yıla kadar haksız işgal tazminatı istenebilir.

İLLİYET BAĞI nedir?

Mal sahibinin taşınmazdan ettiği zarar, haksız işgal fiilinden doğmalıdır. Bu tazminatın temelinde bir haksız fiil olması yatar. Bu açıdan ortadaki zararla haksız fiil arasında nedensellik ilişkisi olması hukuki bir zorunluluktur.

İŞGAL BEDELİ NEDİR?

Belediye sınırları içerisinde bulunan pazar, panayır kurulan alanların kullanımı, yol, meydan gibi topluma ait yerlerin ve motorlu taşıtların şehir merkezlerinde park işgali gibi alanlara müdahale etmek işgal harcını tabi tutar.
Belediyenin gelirleri arasında bulunan bu alanı izinsiz kullanmak, satışını yapmak belediyenin alanını işgal ederek gerçekleşmektedir. Bu alanların bedeli,belediyeye belirli bir işgal harcı ödenmesi durumunda karşılanmış olacaktır. Örneğin: Sahibinin rızası dışında yapılan işlemler sonucunda açılacak dava, belediyenin alanını işgal etme, yol işgali, meydan veya panayır gibi yerlerin izinsiz işgalleri yükümlülüğünü kaldırmaz.