TAKSİTLE SATIŞ SÖZLEŞMESİ

Taksitle satış sözleşmesi, günlük yaşantıda en sık rastlaştığımız bir satış sözleşmesi türüdür. Bu cümlenin altı çizilmelidir, zira taksitle satış sözleşmesi bir tür “satış sözleşmesi”dir. Yani satıcını bir şeyi devretme borcunu yüklendiği, alıcının ise kararlaştırılan bir satış bedelini satıcıya verme borcunu üstlendiği sözleşmenin bir alt türüdür. O halde, taksitle satış sözleşmesi bir tür satış sözleşmesi ise, olağan satış sözleşmelerinden farkı nedir? Bu fark, satış bedelinin ödenmesi usulüne ilişkin bir farktır.
Taksitle satış sözleşmesi, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nda ayrıntılı olarak düzenlenmiş olup, yasa koyucunun üzerinde özenle durduğu bir sözleşme tipidir. Çünkü taksitle satış sözleşmeleri birçok defasında TÜKETİCİLER bakımından olumsuz sonuçlar doğurabilen ve üzerinde bir defa daha düşünülmesi gereken yükümlülükler getiren bir sözleşme türüdür. O sebeple kanun koyucu, tüketicileri korumak maksadıyla açık bir şekilde tüketiciyi kayırmış ve onu muhafaza edici hükümler kurmuştur. Mesela taksitle satış sözleşmesinin alıcısı, sözleşmeden HİÇBİR GEREKÇE GÖSTERMEKSİZİN 7 gün içinde cayabilir. Taksitle satış sözleşmesi, alıcı bakımından, taraflarca imzalanmış sözleşmenin bir nüshasının eline geçmesinden yedi gün sonra hüküm ve sonuçlarını doğurur. Alıcı, bu süre içinde irade açıklamasını geri aldığını satıcıya yazılı olarak bildirebilir. Bu haktan önceden feragat edilemez. Geri alma bildiriminin sürenin son gününde postaya verilmiş olması, sonuç doğurması için yeterlidir.
Satıcı geri alma süresi içinde malı alıcıya devretmişse alıcı, malı ancak olağan bir gözden geçirmenin gerektirdiği ölçüde kullanabilir; aksi takdirde sözleşme hüküm ve sonuçlarını doğurmuş olur.
Alıcının geri alma hakkını kullanması halinde, kendisinden cayma parası istenemez.
Buna ve buna benzer tüketici korumalarına ilişkin ayrıntıları aşağıdaki açıklamalarımızda irdeleyeceğiz.

Taksitle Satış Sözleşmesi Kurulmasının Şartları
Taksitle satış, satıcının, satılan taşınırı alıcıya satış bedelinin ödenmesinden önce teslim etmeyi, alıcının da satış bedelini kısım kısım ödemeyi üstlendikleri satıştır.

Taksitle satış sözleşmesi, YAZILI şekilde yapılmadıkça geçerli olmaz.
Malın satıcının ticari faaliyeti kapsamında satılması halinde, sözleşmede aşağıdaki hususlar belirtilir:

1.Tarafların adı ve yerleşim yeri.
2. Satışın konusu.
3. Satılanın peşin satış bedeli.
4. Taksitle ödeme sebebiyle belirtilecek ilave bedel.
5. Toplam satış bedeli.
6. Alıcının nakden veya aynen üstlendiği diğer bütün edimler.
7. Peşinat ve taksitlerin tutarı ile vadesi ve ikiden az olmamak üzere taksit sayısı.
8. Alıcının yedi gün içinde sözleşme yapılması konusundaki irade açıklamasını geri alma hakkı.
9. Öngörülmüşse, mülkiyetin saklı tutulmasına veya satış bedeli alacağının devrine ilişkin anlaşma kayıtları.
10. Temerrüt veya vadenin ertelenmesi durumunda, yasal faiz oranının yüzde otuz fazlasını geçmemek üzere ödenecek faiz.
11. Sözleşmenin kurulduğu yer ve tarih.
Yukarıda yazılı olan hususlardan açıkça anlaşılacağı üzere, taksitle satış sözleşmesi ANCAK VE ANCAK TAŞINIRLAR ÜZERİNDE kurulabilir. Bununla birlikte, taşınırlar için kurulan söz konusu taksitle satış sözleşmesinin mutlak surette yazılı olarak kurulması gerekmektedir.