MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ NEDİR?

Mesafeli satış sözleşmelerinin hukuki niteliğini açıklamaya geçmeden önce, “satış sözleşmesi”nin usulüne uygun olarak nasıl kurulacağını ve bundan da önce, satış sözleşmesinin hukuki bakımdan ne anlama geldiğini açıklamamız gerekir.
Satış sözleşmesi, temel olarak 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun 208. Maddesinde düzenlenmiştir. Buna göre, satıcının satış sözleşmesinin konusunu oluşturan taşınır veya taşınmaz malvarlığı değerini alıcıya teslim etmeyi borçlandığı, alıcının ise bunun karşılığında bir BEDEL ödemeyi taahhüt ettiği sözleşmeye, satış sözleşmesi denir.
Kanun, satış sözleşmesinin farklı şekillerde de kurulabileceğini öngörmüştür: Taksitle satış, ön ödemeli taksitli satış, mesafeli satış, örnek üzerine satış vs. Yazımızın da konusunu oluşturan mesafeli satış sözleşmeleri, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nda değil, Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun’da düzenlenmiştir. Mesafeli satış sözleşmesinin TKHK’de düzenlenmesi, bu sözleşmenin bir “TÜKETİCİ” ile “SATICI” arasında kurulabileceğini göstermektedir.

Tüketici ile Satıcı Arasında Kurulan Mesafeli Satış Akdi
Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun’un ilgili hükümleri uyarınca, mesafeli satış sözleşmesinin şu şekilde tanımlanması mümkündür: “Mesafeli sözleşme, satıcı veya sağlayıcı ile tüketicinin eş zamanlı fiziksel varlığı olmaksızın, mal veya hizmetlerin uzaktan pazarlanmasına yönelik olarak oluşturulmuş bir sistem çerçevesinde, taraflar arasında sözleşmenin kurulduğu ana kadar ve kurulduğu an da dâhil olmak üzere uzaktan iletişim araçlarının kullanılması suretiyle kurulan sözleşmelerdir.”
Buradan çıkarılacak sonuç şudur: Mesafeli satış sözleşmeleri, ancak kanuni tanımı itibariyle TÜKETİCİ sayılan kişiler ile satıcılar arasında, fiziki bir temas olmaksızın kurulan sözleşmelerdir. O halde, sorulması gereken soru şudur: “Tüketici” sıfatı kime ait olabilir? Tüketici sıfatının tanımı da 6502 sayılı TKHK’de verilmiştir: “Ticari veya mesleki olmayan amaçlarla hareket eden gerçek veya tüzel kişi.”
Tüketici ile satıcı arasında kurulan mesafeli satış sözleşmesi, tüketici tarafından hiçbir gerekçe gösterilmesine gerek olmaksızın, sözleşmenin kurulması tarihinden itibaren 14 gün içerisinde feshedilebilir. Bu, kanun koyucunun tüketiciye sağlamış olduğu bir koruma olanağı olup, niteliği gereği bozulmaya yahut da hak edinin açılmasıyla özelliğini kaybetmeye müsait olan ürünler dışındaki tüm satışlar için geçerli olan bir genel geçer kuraldır.
Tüketici, 14 günlük cayma hakkını, ürün eline geçtiğinde ürünü kullanmamak kaydıyla kullanabilir. Mesafeli satış sözleşmelerinde, sözleşme genellikle elektronik ortamdan kurulur. Bu şekilde kurulan sözleşmeler için, bir LİNK ya da BAĞLANTI sözleşmenin varlığının ispatı konusunda (olası bir yargılama süreci esnasında) yardımcı olabilir.
Satıcı, aksi kanunlarda ya da tarafların kendi aralarında kurdukları ayrı bir sözleşmede belirtilmediği sürece, satış konusu şeyi, 30 GÜN İÇİNDE TÜKETİCİYE TESLİM İLE SORUMLUDUR. Aksi durumda tüketici, 30 gün içinde sözleşmeyi feshedebilir.