MANEVİ TAZMİNATIN ESASI VE TALEP EDEBİLECEK OLANLAR

Manevi tazminat, kural olarak PARA ile ödenir. Ancak yargıç, başka türlü bir giderim şekli de belirleyebilir, buna örnek olarak gazetelere ilan verme zorunluluğu konması gibi kararlar gösterilebilir. Fakat bu detaylara geçmeden önce, manevi tazminatın neden ihdas edildiğini, yani kanun koyucunun manevi tazminat ile ilgili amacının ve bu tazminat türünün varlığının sebebinin ne olduğunu açıklamak gerekir.
Manevi tazminat, kişilerin kendi iç dünyalarında yaşadıkları sarsıcı duygulardan dolayı, bu sarsılmanın müsebbibi durumundaki KUSURLU kimseden, kendi iç dünyalarındaki hüzün ve keder sebebiyle bir “giderim” istemeleri, bir diğer deyişle, “telafi” talep etmeleridir. Yargıtay’ın yerleşik deyimiyle, kişinin yaşadığı zarar verici olay sebebiyle meydana gelen acılarının dindirilmesi için yeterli olmasa da, acılarının hafiflemesini sağlamak, manevi tazminatın asli amacını oluşturur.
Yargıtay’a göre manevi tazminat, adında her ne kadar “tazminat” ibaresini taşıyor olsa da gerçekte bir tazminat değildir. Keza bir “ceza” olduğu da kabul edilemez. Manevi tazminat ne bir “tazminat”tır, ne de bir “ceza”dır. Manevi tazminatın tek amacı, kişinin yaşamakta olduğu manevi huzursuzluğu ve sükunetinin bozulmasını bir nebze olsun telafi etmektir. Fakat hükmedilecek manevi tazminatın miktarı, manevi tazminata hak kazanmış olan kişinin alacağı tazminat ile zenginleşmesi sonucunu doğuracak ölçüde olmamalıdır. Çünkü manevi tazminatta amaç, “acı dindirmek” ve kısmi bir “telafi” yapmaktır; yoksa amaç hiçbir şekilde bir zenginleşme meydana getirmek olamaz.
Manevi tazminat mefhumunun özü, yukarıda anlattıklarımızda yatmaktadır. Şimdi, hangi durumlarda manevi tazminat talep edilebileceğini kısaca ifade edelim.

Manevi Tazminat Talep Edilebilecek Haller
Burada, yalnızca 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nda belirtilen manevi tazminat sebeplerine değineceğiz. Manevi tazminat talep edilebilecek haller, diğer kanunlarda özel olarak düzenlenmiş olsa da, konuyla ilgili genel ve bağlayıcı hüküm, 6098 sayılı TBK’de hüküm altına alınmıştır.
Buna göre, manevi tazminat şu iki durumda talep edilir:
1- Bedensel bir zarar meydana geldiğinde, bedensel zarara uğrayan kişi maddi tazminatın yanı sıra manevi tazminat da isteyebilir. Ağır bir bedensel zararın meydana gelmesi halinde zarar görene bakmak ile yükümlenen kişiler ile bir ölüm vakıasının meydana gelmesi durumunda geride kalanlardan ölenin çok yakını olanlar, yaşadıkları iç sarsıntı nedeniyle manevi tazminat talep edebilirler.
2- Yukarıda yazılı durumun dışında, herhangi bir şekilde KİŞİLİK HAKLARI ihlale uğramış kimse, kişilik haklarının zedelenmesi nedeniyle duyduğu acı ve keder sebebiyle manevi tazminat talep edebilir.
İnşaat hukuku bakımından konuşulacak olursa, genellikle bedensel bir zarara yahut da direkt olarak bir ölüm vakıasına maruz kalmış işçiler veya geride kalan yakınları, talep ettikleri maddi tazminatın yanı sıra manevi tazminat istemi de ileri sürmektedirler. Bu istem, birçok defasında mahkemelerce kabul görmektedir.