KİRACININ KİRALANANI GERİ VERME BORCUNUN KAPSAMI

Kira sözleşmesi, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun 299. Maddesinde tanımlanmış olup, “kiraya veren” ve “kiracı” sıfatlı iki taraftan oluşur. Her iki taraf, kira sözleşmesinin kurulmasından sonra, sözleşmeden kaynaklı olarak birtakım yükümlülükler altına girer. Kiraya veren, kiralananın gereği gibi kiracıya teslim edilmesi ve kira süresi boyunca kullanıma uygun bulundurmakla borçlanır. Kiracı ise, kira sözleşmesinde kararlaştırılan kira bedelini ödemekle yükümlüdür. Taraflar, kira sözleşmesinin akdedilmesiyle birlikte, karşılıklı olarak bir borç altına girmiş olurlar.
Taraflardan biri, sözleşme ile üzerine düşen yükümlülüğü zamanında yerine getirmezse ya da üzerine düşen borcu gereği gibi ifa etmezse, sözleşmenin ifa edilmediği sonucuna varılmakla birlikte, bu duruma genel olarak “temerrüde düşmek” denir. Borcunu zamanında yerine getirmeyen taraf, temerrüde düşerek “mütemerrit” sıfatını alır. Temerrüde düşen borçluya karşı alacaklı, temerrütten doğan birtakım hukuki korumalara sahip olacaktır. Fakat bu korumaların neler olduğuna değinmek, bu yazının kapsamı dışında kalan bir husus olacağından, bunları belirtmekle yetineceğiz.
Kira sözleşmesi, her iki tarafa da belirli borçlar yükler. Kiracının temel borcu kira bedelini ödemek ve kiralananı özenle kullanmak olsa da bir diğer önemli borcu da, kira sözleşmesi sona erdiğinde kiralananı ALDIĞI GİBİ teslim etmektir. Kiracının en temel borçlarından biri de kira konusu şeyi aldığı iade etmektir; zira, kira sözleşmesi bir “ayni hak” doğurmaz, nisbi hak doğurur. Bu ne anlama gelmektedir? Bir defa; ayni hak demek, hukuki anlamda eşya sayılan nesneler üzerinde (bizim örneğimizde, kiralanan şey hukuki anlamda bir “eşya” olarak sayılır) sağlanan doğrudan doğruya ve tam egemenlik demektir. Kira sözleşmesi, kiralanan üzerinde bir ayni hak sağlamadığından, kiralananın dürüstlük kurallarına uygun olarak kullanılması ve zamanı geldiğinde iade edilmesi gerekir.

Burada değinmemiz gereken ve önemle üzerinde durmamız gereken nokta şudur: Kiracı, kiralanan üzerindeki OLAĞAN YIPRANMALARDAN sorumlu tutulamaz; bunun için tazminat ödemek zorunda bırakılamaz. Ödenecek tazminat, ancak ve ancak kiralananın olağanın dışında, dürüstlük kurallarına aykırı olarak kullanma ve objektif özen yükümlülüğünün ihlali ile doğan zararlar için ödenir. Kira sözleşmesinde, kiracının kiralananı teslim ederken olağan yıpranmaları gidereceğini ya da buna benzer bir tazminat ödeyeceğini hüküm altına alan bir madde varsa, bu madde KESİN OLARAK HÜKÜMSÜZDÜR. Kanunun bu konudaki hükmü açık ve nettir. Görüldüğü gibi, kanun açık ve seçik olarak kiracıyı kiraya veren karşısında korumaktadır.
Eğer kiracı, olağandışı bir kullanım ile kiralanana zarar vermiş ve kiralananı bunun neticesinde oluşan hasar ile teslim etmişse, kiraya veren kiralananı GÖZDEN GEÇİRMEK zorundadır. Gözden geçirdiğinde, kiralanan üzerindeki hasarı fark etmiş ve fakat bunu HEMEN yazılı olarak kiracıya bildirmemişse, kiracı tazminat yükümlülüğünden kurtulur.