KİRA BEDELİNİN AŞIRI İFA GÜÇLÜĞÜ TALEBİ İLE UYARLANMASI TALEBİ

Daha önceki yazılarımızda da belirtmiş olduğumuz gibi, kira sözleşmeleri 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’muzun 299. Maddesi ve devamında düzenlenmiş olup, sözleşmenin her iki tarafına da belirli borçlar yüklemektedir. Buna göre, sözleşmenin iki tarafı olan “kiraya veren” ve “kiracı”, kira sözleşmesinden doğan birtakım borçlara sahip olmaktadırlar.
Kiraya veren, kira sözleşmesinde “kiralanan” olarak gösterilen şeyi, usulüne uygun olarak ve kullanım için elverişli biçimde, kiracıya teslim etmekle borçludur. Kiracı
ise, sözleşmede kararlaştırılan KİRA BEDELİNİ usulüne ve zamanına uygun olarak ödemekle sorumludur. Sözleşme, ilk aşamada taraflara bu borçları yükler.
Kural olarak, taraflar kira sözleşmesinin hükümlerini serbestçe belirler. Bu bağlamda, kira bedelinin ne olacağı da herhangi bir sınırlamaya tabi olmaksızın, taraflarca serbestçe belirlenir. Fakat kanun, sözleşmede kararlaştırılmış kira bedelinin daha sonradan artırılması için birtakım sınırlayıcı ve kiracı bakımından koruyucu tedbirler içeren hükümler ihdas etmiştir. Buna göre, kira sözleşmesinde kararlaştırılan kira bedeli, ancak belirli şartlar ve sınırlamalar ile artırılabilir.

Kira Bedeline Zam Yapılması
Kira bedeli, her bir kira döneminin sonunda zamlanabilir. Taraflar, bunun aksine bir anlaşma yapabilirlerse de, kural, kira bedelinin kira döneminin sonunda zamlanmasıdır. İlk kuralımız budur. “Kira dönemi” ifadesinden anlaşılması gereken, “BİR YIL”dır.
İkinci kuralımız ise, yapılacak zammın oranına ilişkindir. Zam, kiraya verenin şahsi tasarrufunda değildir. Buna göre, kira bedeline yapılabilecek zam oranı, bir önceki yıl için açıklanan TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ oranını aşamaz. Örneğin, 2019 yılının kira bedelinin zam oranı için konuşulacak olursa, yapılacak zam oranı 2018 yılı için açıklanan ortalama TÜFE oranını geçemeyecektir.
Fakat bu kural, yalnızca KİRA DÖNEMİNİN SONUNDA YAPILABİLECEK OLAN ZAM ile ilgilidir. Peki, dönemin ortasında kiraya zam yapılması hiçbir şekilde mümkün olmayacak mıdır? Aşırı ifa güçlüğü dediğimiz hukuki yola dayanılarak açılacak kira tespit davası ile, dönem ortasında da kira bedeline zam yaptırılabilir. Fakat bunun için KİRAYA VEREN bakımından kira sözleşmesinin ifası için aşırı bir ifa güçlüğü bulunması gerekir. Bununla şu denmek istenmektedir: Kiraya verenin tahsil etmekte olduğu kira bedeli, yaşanan olağandışı bir durum (örneğin devalüasyon olması) nedeniyle sözleşmeden doğan menfaatlerini ihlal edecek denli anlamsız hale gelmişse, AŞIRI İFA GÜÇLÜĞÜ hükmüne dayanarak sulh hakiminden bedelin zammını isteyebilir. Aşağıda, 6098 sayılı kanunun 136. Maddesinde düzenlenmiş olan aşırı ifa güçlüğünün maddesine yer verilmiştir:
“Sözleşmenin yapıldığı sırada taraflarca öngörülmeyen ve öngörülmesi de beklenmeyen olağanüstü bir durum, borçludan kaynaklanmayan bir sebeple ortaya çıkar ve sözleşmenin yapıldığı sırada mevcut olguları, kendisinden ifanın istenmesini dürüstlük kurallarına aykırı düşecek derecede borçlu aleyhine değiştirir ve borçlu da borcunu henüz ifa etmemiş veya ifanın aşırı ölçüde güçleşmesinden doğan haklarını saklı tutarak ifa etmiş olursa borçlu, hakimden sözleşmenin yeni koşullara uyarlanmasını isteme, bu mümkün olmadığı takdirde sözleşmeden dönme hakkına sahiptir. Sürekli edimli sözleşmelerde borçlu, kural olarak dönme hakkının yerine fesih hakkını kullanır.”